Wzór upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.111.1172

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie wzoru upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających

Na podstawie art. 20 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających u przedsiębiorców uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

UPOWAŻNIENIE

wzór

Opis techniczny:

1) upoważnienie ma formę kartki papieru zalaminowanej folią zabezpieczającą;

2) wymiary: szerokość 100 mm, wysokość 90 mm;

3) papier koloru Pantoten 366, o gramaturze 180 g/m2.