§ 2. - Wzór upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.111.1172

Akt utracił moc
Wersja od: 14 maja 2004 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.