[Zapłata ceny. Zabezpieczenie spłaty kwoty należności] - Art. 31. - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. - Dz.U.2022.514 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Zapłata ceny. Zabezpieczenie spłaty kwoty należności] - Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.514 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2022 r. do: 1 października 2022 r.
Art.  31.  [Zapłata ceny. Zabezpieczenie spłaty kwoty należności]
1. 
Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
2. 
Krajowy Ośrodek może rozłożyć spłatę należności na roczne lub półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat, jeżeli przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości nabywca nieruchomości wpłacił co najmniej 10% jej ceny i przedłożył zabezpieczenie spłaty kwoty należności rozłożonej na raty, a jego sytuacja finansowa pozwala na spłatę tej należności.
3. 
Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, może być co najmniej jedno z następujących zabezpieczeń:
1)
hipoteka;
2)
gwarancja bankowa;
3)
poręczenie;
4)
weksel własny in blanco;
5)
poręczenie wekslowe;
6)
przewłaszczenie na zabezpieczenie;
7)
zastaw rejestrowy;
8)
blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym;
9)
ustanowienie pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem bankowym;
10)
cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;
11)
kaucja.
3a. 
Zabezpieczeniem spłaty kwoty należności, o którym mowa w ust. 2, przy sprzedaży nieruchomości w trybie, o którym mowa w art. 29 ust. 3b, może być hipoteka lub weksel in blanco.
4. 
Przy rozłożeniu spłaty pozostałej należności na roczne lub półroczne raty Krajowy Ośrodek stosuje oprocentowanie, które nie może być w stosunku rocznym niższe niż stopa dyskontowa stanowiąca stopę bazową ogłaszaną w komunikacie Komisji Europejskiej, powiększona o 1%.
5. 
Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie tę nieruchomość lub jej część przed zapłaceniem całej należności z tytułu jej sprzedaży, Krajowy Ośrodek może zażądać zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez siebie terminie.
6. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:
1)
dokumenty, jakie nabywca nieruchomości składa w celu ustalenia, czy jego sytuacja pozwala na spłatę należności rozłożonej na raty i na zabezpieczenie spłaty kwoty tej należności,
2)
szczegółowe warunki rozkładania spłaty należności na raty,
3)
wysokość oprocentowania należności, której spłata została rozłożona na raty

- mając na względzie należyte zabezpieczenie spłaty należności rozłożonej na roczne lub półroczne raty.