Wprowadzenie płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1805 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1. 
Funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy:
1)
mają 15-, 20- lub 25-letni staż służby,
2)
osiągnęli wiek 40, 45 lub 55 lat życia

- przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy.

2. 
Funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, jeżeli służba jest wykonywana:
1)
w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych niekumulujących się w organizmie,
2)
w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura efektywna powyżej 25°C lub poniżej 10°C,
3)
w warunkach narażenia na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone,
4)
w środowisku o względnej wilgotności powietrza przekraczającej 80%, w wodzie lub błocie,
5)
w zaciemnionych pomieszczeniach o stale obniżonej w stosunku do normy jasności oświetlenia, w warunkach ciągłego migotania punktów świetlnych aparatury wskaźnikowej lub działania urządzeń projekcyjnych,
6)
w pomieszczeniach, w których konieczne jest stałe stosowanie sztucznego oświetlenia,
7)
w radiowych obiektach nadawczych i centrach radioodbiorczych, w stacjach radiowych, radiolokacyjnych i radioliniowych,
7a)
w warunkach ciągłego napięcia i koncentracji przy nagrywaniu i odtwarzaniu zapisów magnetycznych lub cyfrowych w styczności ze zmiennym natężeniem i zakresem fal dźwiękowych, a także przy nasłuchu radiowym,
8)
w warunkach narażenia na działanie substancji toksycznych kumulujących się w organizmie,
9)
w warunkach narażenia na obniżone lub podwyższone ciśnienie, wynikające z procesu technologicznego (np. w komorach ciśnieniowych, kesonowych),
10)
w pomieszczeniach specjalnych zagłębionych i półzagłębionych, obwałowanych,
11)
w warunkach narażenia na hałas (powyżej dopuszczalnych norm),
12)
przy montażu, konserwacji i naprawie akumulatorów,
13)
przy załadunku, rozładunku, transporcie i magazynowaniu paliwa oraz uzupełnianiu nim sprzętu,
14)
przy wytwarzaniu (niszczeniu) oraz magazynowaniu i transportowaniu materiałów wybuchowych, łatwopalnych i samozapalnych,
15)
przy naprawie urządzeń elektromagnetycznych znajdujących się pod napięciem powyżej 220 V, wykonywanych zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy w energetyce,
16)
przy rozbudowie, remoncie, konserwacji kanalizacji technicznej oraz naprawie i konserwacji linii kablowych w studzienkach i komorach kablowych,
17)
pod ziemią lub wodą,
18)
w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,
19)
w warunkach narażenia na pyły lub aerozole rozpuszczalnych soli metali ciężkich,
20)
w warunkach narażenia na działanie pól elektromagnetycznych wysokiej częstotliwości od 0,1 MHz do 300 000 MHz w strefie zagrożenia,
21)
przy obsłudze, w formie pełnienia stałych dyżurów, źródeł promieniowania elektromagnetycznego w zakresie częstotliwości od 0,2 MHz do 300 000 MHz w warunkach zmieniającego się natężenia na granicy strefy zagrożenia i strefy pośredniej,
22)
przy przewijaniu kabli oraz remoncie i konserwacji linii kablowych w osłonie ołowiowej,
23)
w warunkach narażenia na działanie czynników rakotwórczych określonych w odrębnych przepisach lub innych czynników podobnie działających, jeśli zostanie to stwierdzone przez jednostkę badawczo-rozwojową 2  prowadzącą badania z zakresu medycyny pracy

- przysługuje coroczny płatny urlop dodatkowy.

Warunki przyznawania płatnych urlopów dodatkowych, o których mowa w § 1, ich wymiar oraz tryb postępowania w tych sprawach określają przepisy w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej.
Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 16 czerwca 2002 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).
2 Obecnie instytut badawczy, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz.U.2010.96.620), która weszła w życie z dniem 1 października 2010 r.