Wykonywanie przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1874

Akt utracił moc
Wersja od: 9 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 września 2017 r.
w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób wypełniania przez operatora pocztowego obowiązku nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej przez siebie działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową Administrację Skarbową, zwane dalej "uprawnionymi podmiotami", oraz prokuraturę i sądy ich zadań określonych odrębnymi przepisami, wymagających:
1)
uzyskania danych o operatorze pocztowym, świadczonych usługach pocztowych oraz informacji umożliwiających identyfikację korzystających z tych usług,
2)
udostępniania przesyłek pocztowych w celu kontroli treści korespondencji lub zawartości tych przesyłek,
3)
udostępniania zatrzymanej przez operatora przesyłki pocztowej w przypadku podejrzenia, że stanowi przedmiot przestępstwa do oględzin przez uprawnione podmioty,
4)
dopuszczenia do dalszego przewozu przesyłki pocztowej zawierającej przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w całości lub w części

- zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach odrębnych.

Operator pocztowy, w zakresie, o którym mowa w § 1, zapewnia nieodpłatnie uprawnionym podmiotom oraz prokuraturze i sądom techniczne i organizacyjne możliwości wykonywania ich zadań przez:
1)
przygotowanie obiektów, urządzeń oraz stosowanych technik i technologii pocztowych do wyodrębnienia przesyłek pocztowych wskazanych przez uprawnione podmioty oraz prokuraturę i sądy w celu przeprowadzenia uprawnionej kontroli, monitorowania, czasowego wyłączenia przesyłek pocztowych z obrotu pocztowego lub ich zajęcia;
2)
przygotowanie technicznych systemów umożliwiających dostęp do przesyłanych w nich treści informacji, w tym danych identyfikujących podmiot korzystający z usług pocztowych oraz dotyczących faktu, okoliczności świadczenia usług pocztowych lub korzystania z tych usług, danych identyfikujących przesyłkę pocztową, danych dotyczących jej cech zewnętrznych oraz zbiorów tych danych.
Operator pocztowy wykonuje obowiązek, o którym mowa w § 1, w sposób zapewniający dostęp uprawnionych podmiotów oraz prokuratury i sądów do obiektów i urządzeń wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych.
1. 
Przesyłki pocztowe i dane, o których mowa w § 1, operator pocztowy udostępnia niezwłocznie na żądanie uprawnionych podmiotów oraz prokuratury i sądów w miejscach z nimi uzgodnionych.
2. 
W przypadku kodowania przez operatora pocztowego przesyłek pocztowych i danych, o których mowa w § 2 pkt 2, operator pocztowy udostępnia je uprawnionym podmiotom oraz prokuraturze i sądom w formie niezakodowanej.
Udział pracowników operatora pocztowego w ramach realizacji zadań, o których mowa w § 1 i § 2, odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935) i powinien być ograniczony do niezbędnego minimum.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wykonywania przez operatorów pocztowych zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. U. poz. 1731).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.