Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1811

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, zwanych dalej "sprawozdaniami", oraz terminy i sposób przekazywania tych sprawozdań.
§  2. 
1.  Organ właściwy sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zwanej dalej "ustawą", kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i przekazuje to sprawozdanie właściwemu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
2.  Wojewoda sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy, kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym kwartale zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
3.  Wojewoda, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny drogą elektroniczną, za pomocą systemów, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy, kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające:
1) dane i informacje ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1;
2) dane o wykonywaniu przez tego wojewodę w danym kwartale zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
§  3.  Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do organów właściwych o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, lub do wojewodów o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, w innych terminach i za inne okresy, niż określone w § 2.
§  4. 
1.  Do sprawozdań organu właściwego za III kwartał 2017 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2.  Sprawozdanie zawierające informacje o wykonywaniu zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych za III kwartał 2017 r. sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy, marszałek województwa i przekazuje drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, właściwemu miejscowo wojewodzie w terminie do dnia 16 października 2017 r.
3.  Wojewoda przekazuje drogą elektroniczną, za pomocą systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy, sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do dnia 6 listopada 2017 r.
4.  Sprawozdanie zawierające informacje o wykonywaniu zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczeń rodzinnych za IV kwartał 2017 r. sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy, wojewoda i przekazuje drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do dnia 5 lutego 2018 r.
5.  Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić, w innych terminach niż określone w niniejszym rozporządzeniu, do organów właściwych lub marszałków województw o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, sprawozdań z wykonywania w roku 2017 zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, § 3 oraz § 4 ust. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych (Dz. U. poz. 2335), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 6 pkt 20 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).