Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1804

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 2017 r.
w sprawie sposobu ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624, 1491 i 1529) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa, w tym sposób prowadzenia zbiorczej ewidencji, o której mowa w art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, oraz związane z tym obowiązki państwowych jednostek organizacyjnych, którym powierzono to mienie.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) jednostce ewidencji podstawowej - należy przez to rozumieć państwową jednostkę organizacyjną zobowiązaną do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa, w zakresie przysługujących jej uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, oraz właściwego ministra, w zakresie praw majątkowych Skarbu Państwa nieprzypisanych państwowym jednostkom organizacyjnym - na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości;
2) jednostce ewidencji przedmiotowej - należy przez to rozumieć podmiot zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ewidencji przedmiotowo wyróżnionych składników mienia;
3) jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej - należy przez to rozumieć jednostkę obsługującą właściwego dysponenta części budżetu państwa lub jednostkę obsługującą właściwy organ nadzorujący jednostkę ewidencji podstawowej na podstawie przepisów odrębnych;
4) bilansie - należy przez to rozumieć bilans własny oraz bilans skonsolidowany, o których mowa w przepisach o rachunkowości;
5) bilansie łącznym - należy przez to rozumieć bilans łączny jednostek budżetowych i placówek podległych dysponentowi części budżetowej, sporządzony zgodnie ze szczególnymi zasadami rachunkowości dla jednostek budżetowych.
§  3.  Przepisy rozporządzenia stosuje się również do niepaństwowych jednostek organizacyjnych uprawnionych do wykonywania praw w odniesieniu do mienia Skarbu Państwa na podstawie przepisów odrębnych z zakresu zadań zleconych administracji rządowej.

Rozdział  2

Sposób ewidencjonowania mienia Skarbu Państwa przez państwowe jednostki organizacyjne i jednostki, którym powierzono mienie Skarbu Państwa

§  4.  Jednostka ewidencji podstawowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku, w formie bilansu, zgodnie z przepisami o rachunkowości.
§  5. 
1.  Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządza sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia każdego roku w formie informacji, której przedmiot, zakres i stopień szczegółowości jest zgodny z przedmiotem, zakresem i stopniem szczegółowości prowadzonej ewidencji.
2.  Jednostka ewidencji przedmiotowej sporządzająca sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa w formie wymaganej przez przepisy odrębne jest zwolniona z obowiązku, o którym mowa w ust. 1.

Rozdział  3

Sposób, tryb oraz terminy przekazywania informacji i danych związanych z ewidencjonowaniem mienia Skarbu Państwa

§  6. 
1.  Jednostki ewidencji podstawowej przekazują jednostce pomocniczej ewidencji zbiorczej kopie dokumentów, o których mowa w § 4, w terminach i na zasadach określonych dla przekazywania sprawozdań finansowych, a jeżeli nie ma takiego obowiązku, w terminie 7 dni od dnia zatwierdzenia bilansu lub informacji o stanie mienia Skarbu Państwa.
2.  W odniesieniu do mienia Skarbu Państwa, znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki ewidencji podstawowej przekazują kopię dokumentów, o których mowa w § 4, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.
3.  Jednostki ewidencji przedmiotowej łącznie z kopią bilansu przekazują, w trybie i w terminach, o których mowa w ust. 1, kopię informacji lub sprawozdania, o których mowa w § 5.
§  7.  W przypadku gdy do prowadzenia danej ewidencji przedmiotowej są obowiązane jednostki organizacyjne różnych szczebli, informację, o której mowa w § 5, przekazuje jednostka ewidencji przedmiotowej najwyższego szczebla ewidencjonującego.
§  8.  Jednostka pomocnicza ewidencji zbiorczej przekazuje Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej:
1) kopię aktu o powołaniu, podziale, połączeniu lub likwidacji państwowej jednostki organizacyjnej albo jego uwierzytelniony odpis, chyba że czynności te wynikają z przepisów prawa;
2) kopię bilansu otwarcia w następstwie dokonanych zmian organizacyjnych;
3) kopie dokumentów albo ich uwierzytelnione odpisy, na podstawie których nastąpiły w danej jednostce organizacyjnej zmiany w dotychczasowym stanie mienia Skarbu Państwa, wynikające ze zmian organizacyjnych - w terminie 30 dni od dnia ich wydania lub sporządzenia;
4) bilanse łączne państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz informacje, o których mowa w § 7 - w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie;
5) bilanse osób prawnych - w terminie do dnia 21 lipca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.
§  9.  Na pisemny wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka ewidencji przedmiotowej przekazuje dodatkową lub uzupełniającą informację w zakresie prowadzonej ewidencji mienia Skarbu Państwa.
§  10.  Każdy dokument sporządzony na potrzeby ewidencji mienia Skarbu Państwa powinien spełniać wymogi formalne umożliwiające identyfikację podmiotu sporządzającego.
§  11. 
1.  Każdy dokument o stanie mienia Skarbu Państwa jest przekazywany w postaci papierowej, jako oryginał albo poświadczona kopia dokumentu oryginalnego, lub w postaci elektronicznej.
2.  Dokument, o którym mowa w ust. 1, może być przekazany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

Rozdział  4

Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa

§  12. 
1.  Dokumenty o stanie mienia Skarbu Państwa sporządzone przez jednostki ewidencji podstawowej i jednostki ewidencji przedmiotowej stanowią źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa.
2.  Źródło danych ewidencji zbiorczej majątku Skarbu Państwa stanowią w szczególności:
1) kopie bilansów jednostek ewidencji podstawowej będących państwowymi osobami prawnymi;
2) sprawozdania jednostek ewidencji przedmiotowej;
3) informacje jednostek ewidencji przedmiotowej;
4) bilanse łączne oraz informacje dodatkowe lub uzupełniające jednostek pomocniczych ewidencji zbiorczej;
5) obliczenia i szacunki dokonane na potrzeby ewidencji zbiorczej przez Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  13.  Do zadań Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, o którym mowa w art. 43 pkt 1-3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, należy w szczególności:
1) gromadzenie danych o stanie mienia Skarbu Państwa;
2) gromadzenie danych dotyczących uprawnień wynikających z praw majątkowych Skarbu Państwa, przysługujących państwowym jednostkom organizacyjnym podległym organom władzy publicznej niezależnie od posiadania przez nie osobowości prawnej;
3) ustalanie i weryfikacja okresowa stanu mienia Skarbu Państwa;
4) sporządzanie sprawozdań o stanie mienia Skarbu Państwa według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku.
§  14. 
1.  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej sprawdza pod względem formalnym i rachunkowym otrzymane dokumenty stanowiące źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa.
2.  W celu oceny merytorycznej prawidłowości otrzymanych dokumentów, stanowiących źródło danych ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa, na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jednostka ewidencji podstawowej lub jednostka ewidencji przedmiotowej przedstawia dokumenty, na podstawie których jednostka sporządziła bilans, sprawozdanie lub informację o stanie mienia Skarbu Państwa.
§  15. 
1.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności wobec braku pełnych lub wiarygodnych danych co do stanu mienia Skarbu Państwa, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej może zobowiązać jednostkę ewidencji podstawowej lub jednostkę ewidencji przedmiotowej do przeprowadzenia inwentaryzacji części lub całości mienia Skarbu Państwa objętego prowadzoną ewidencją.
2.  W komisji inwentaryzacyjnej, powołanej w trybie odrębnych przepisów, uczestniczy upoważniony przedstawiciel Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
§  16.  Jeżeli przepisy odrębne nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji w ujęciu wartościowym, Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, na potrzeby ewidencji zbiorczej, może:
1) dokonać oszacowania wartości ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa;
2) ustalić wartość ewidencjonowanych składników mienia Skarbu Państwa.
§  17.  Ewidencja zbiorcza mienia Skarbu Państwa jest prowadzona w ujęciu wartościowym, z podziałem rodzajowym składników uwzględniającym ich przeznaczenie, sposób zagospodarowania oraz ewidencjonowania, a także obejmuje dane dotyczące podmiotów wykonujących uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa.
§  18.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki wyróżnione rodzajowo w następujące grupy:
1) rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności:
a) grunty,
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
c) inne rzeczowe aktywa trwałe,
d) środki trwałe w budowie;
2) finansowe i inne aktywa trwałe:
a) wartości niematerialne i prawne,
b) należności długoterminowe,
c) akcje i udziały,
d) inne papiery wartościowe,
e) inne długoterminowe aktywa finansowe;
3) składniki majątku obrotowego, w szczególności:
a) rzeczowe składniki majątku obrotowego, w tym zapasy,
b) należności i roszczenia,
c) środki pieniężne,
d) krótkoterminowe papiery wartościowe przeznaczone do obrotu,
e) inne aktywa, w szczególności składniki mienia zlikwidowanych lub upadłych:
państwowych osób prawnych,
spółek prawa handlowego z udziałem Skarbu Państwa;
4) inne składniki niemieszczące się w grupach rodzajowych wymienionych w pkt 1-3, a zwłaszcza stanowiące pasywa państwowych jednostek organizacyjnych.
§  19.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się składniki podlegające ewidencji na szczególnych zasadach i w zakresie określonym w odrębnych przepisach, w szczególności:
1) dobra kultury wpisane do inwentarza muzealiów - na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972 i 1086);
2) dobra kultury wpisane do rejestru zabytków - na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.);
3) zasoby archiwalne - na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1506 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1086);
4) zasoby biblioteczne - na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908, z 2013 r. poz. 829 oraz z 2017 r. poz. 60 i 1086);
5) zasoby wodne - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566);
6) drogi - na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089);
7) zasoby złóż kopalin - na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.);
8) lasy - na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788);
9) ustanowione ustawą monopole;
10) rezerwy państwowe;
11) zapasy agencyjne;
12) zobowiązania Skarbu Państwa;
13) obciążenia publicznoprawne Skarbu Państwa, w szczególności:
a) rekompensaty,
b) zaplanowane w budżecie państwa przychody z prywatyzacji,
c) gwarancje i poręczenia majątkowe,
d) inne obciążenia praw majątkowych Skarbu Państwa mające cechy ustawowe obciążeń publicznoprawnych;
14) inne zasoby, dla których przepisy odrębne nakazują prowadzić ewidencję praw majątkowych na zasadach szczególnych.
§  20.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się wydzielone na podstawie odrębnych przepisów składniki mienia Skarbu Państwa w formie majątków odrębnych, w szczególności:
1) zasób majątkowy oddany w zarząd Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu - Lasy Państwowe;
2) zasób majątku powierzonego:
a) Agencji Mienia Wojskowego,
b) Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa,
c) Agencji Rezerw Materiałowych,
d) innym państwowym jednostkom organizacyjnym;
3) zasób majątku w użytkowaniu innych państwowych jednostek organizacyjnych;
4) zasób nieruchomości Skarbu Państwa w gospodarowaniu:
a) wojewodów,
b) starostów,
c) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
§  21.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się prawa majątkowe, które stanowią wkład założycielski lub udział Skarbu Państwa w państwowych osobach prawnych, w szczególności:
1) fundusz założycielski przedsiębiorstw państwowych;
2) fundusz założycielski agencji wykonawczych;
3) fundusz założycielski (statutowy) fundacji;
4) fundusz zasadniczy w uczelniach publicznych;
5) fundusz statutowy w instytutach badawczych;
6) fundusz instytucji kultury;
7) fundusz założycielski w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;
8) fundusz w państwowych funduszach celowych posiadających osobowość prawną;
9) fundusz w instytucji gospodarki budżetowej;
10) fundusz statutowy w parku narodowym.
§  22. 
1.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa uwzględnia się sposób zagospodarowania lub przeznaczenia składników majątku w podziale na:
1) zasoby majątkowe służące bezpośrednio realizacji publicznych zadań ustawowych przez organy państwowe, w szczególności:
a) zasób ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego,
b) grunty i zasoby naturalne;
2) zasób majątkowy państwowego sektora finansów publicznych w użytkowaniu państwowych jednostek budżetowych;
3) zasoby majątkowe służące realizacji zadań publicznych państwa, wydzielone z majątku Skarbu Państwa w formie majątku odrębnego lub praw udziałowych w państwowych osobach prawnych;
4) zasób majątkowy wyłączony z realizacji publicznych zadań ustawowych państwa, w szczególności:
a) prawa udziałowe Skarbu Państwa w podmiotach o charakterze gospodarczym,
b) mienie pozostałe po likwidacji albo upadłości państwowych osób prawnych lub podmiotów, w których Skarb Państwa posiadał swoje udziały;
5) prawa majątkowe, które na mocy obowiązujących przepisów zostały przypisane bezpośrednio państwu lub Skarbowi Państwa i nie zostały ujęte w wyżej określonych zasobach majątkowych.
2.  W ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa wyodrębnia się ponadto zasoby przeznaczone na realizację zobowiązań publicznoprawnych, wynikające z odrębnych przepisów.
§  23.  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi ewidencję zbiorczą w jednolitym i spójnym systemie informatycznym.
§  24.  Na podstawie danych zawartych w ewidencji zbiorczej Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, sporządza, w terminie do dnia 30 września, sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.

Rozdział  5

Przepis przejściowy i końcowy

§  25.  Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., sporządza się w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, na podstawie danych zawartych w ewidencji zbiorczej mienia Skarbu Państwa, ustalonej z uwzględnieniem przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2016 r.
§  26.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.