Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1772

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 18 września 2017 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia przysługującego:
1) członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych;
2) członkom Komitetu Polityki Naukowej;
3) członkom zespołów do spraw ewaluacji jednostek naukowych, zwanych dalej "zespołami ewaluacji";
4) członkom zespołów, o których mowa w art. 52 ust. 1-3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej "ustawą", powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki;
5) recenzentom i ekspertom, w tym ekspertom przeprowadzającym kontrole merytoryczne i finansowe dotyczące realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ustawy.
§  2. 
1.  Członkom Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
1) 5390 zł - dla Przewodniczącego Komitetu;
2) 3630 zł - dla przewodniczących komisji, o których mowa w art. 39 pkt 2-5 ustawy;
3) 3430 zł - dla pozostałych członków.
2.  Za udział w posiedzeniu zespołu ewaluacji trwającym:
1) jeden dzień przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a) 500 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,
b) 360 zł - dla pozostałych członków zespołu;
2) co najmniej 2 dni przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości:
a) 1000 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,
b) 700 zł - dla pozostałych członków zespołu.
3.  Za sporządzenie opinii w toku postępowania o przyznanie kategorii naukowej członkowi zespołu ewaluacji przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 500 zł do 3830 zł, w zależności od przedmiotu i zakresu opinii.
§  3.  Członkom Komitetu Polityki Naukowej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4000 zł.
§  4. 
1.  Za udział w posiedzeniu zespołów, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 3 ustawy, trwających:
1) jeden dzień przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
a) 500 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,
b) 360 zł - dla pozostałych członków zespołu;
2) co najmniej 2 dni przysługuje łączne wynagrodzenie w wysokości:
a) 1000 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego,
b) 700 zł - dla pozostałych członków zespołu.
2.  Przewodniczącym oraz członkom zespołów specjalistycznych i interdyscyplinarnych, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 50 zł do 200 zł za każdą indywidualnie sporządzoną opinię dotyczącą przyznawania środków finansowych na naukę, w zależności od jej przedmiotu i zakresu.
3.  Przewodniczącemu oraz członkom zespołu odwoławczego, o którym mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 50 zł do 150 zł za każdą indywidualnie sporządzoną opinię dotyczącą wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej przyznania lub odmowy przyznania środków finansowych na naukę, w zależności od złożoności problemu będącego przedmiotem opinii.
4.  Przewodniczącym oraz członkom zespołów zadaniowych, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 3 ustawy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 1000 zł - za udział w posiedzeniu tych zespołów albo
2) 500 zł - za każdą indywidualnie sporządzoną opinię dotyczącą finansowania zadań, o których mowa w art. 5 pkt 8 ustawy.
5.  Za udział w posiedzeniu Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i Rady Młodych Naukowców oraz Zespołu interdyscyplinarnego do spraw związanych z udziałem w międzynarodowym programie lub przedsięwzięciu oraz z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej za granicą przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 1200 zł - dla przewodniczącego albo członka zespołu prowadzącego posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego;
2) 1000 zł - dla pozostałych członków zespołu.
§  5. 
1.  Za sporządzenie recenzji, ekspertyzy, oceny lub opinii dotyczących przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę przysługuje wynagrodzenie w wysokości 400 zł.
2.  Za sporządzenie opinii dotyczącej przyznania środków finansowych na naukę w przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy, przysługuje wynagrodzenie w wysokości od 200 zł do 3630 zł, w zależności od przedmiotu i zakresu opinii.
§  6. 
1.  Ekspertowi przeprowadzającemu kontrolę merytoryczną albo finansową dotyczącą realizacji jednego z zadań, o których mowa w:
1) art. 5 pkt 9 albo 13 ustawy - przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2000 zł;
2) art. 5 pkt 7, 8 albo 10-12 ustawy - przysługuje wynagrodzenie w wysokości 2500 zł;
3) art. 5 pkt 4 albo 6 ustawy - przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3000 zł;
4) art. 5 pkt 1-3 ustawy - przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł.
2.  W przypadku kontroli merytorycznej albo finansowej dotyczącej realizacji więcej niż jednego z zadań, o których mowa w art. 5 pkt 4 i 6-13 ustawy, ekspertowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5000 zł.
§  7.  W okresie od dnia wejścia w życie rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2017 r. członkom Komitetu Polityki Naukowej przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1800 zł.
§  8.  Wynagrodzenia przysługujące za:
1) udział w posiedzeniach zespołów, o których mowa w art. 52 ust. 1-3 ustawy, oraz zespołów ewaluacji, które odbyły się albo rozpoczęły i nie zostały zakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wypłaca się na podstawie przepisów dotychczasowych;
2) sporządzenie recenzji, ekspertyz, ocen lub opinii, dotyczących przyznawania lub rozliczania środków finansowych na naukę oraz kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, zleconych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, wypłaca się na podstawie przepisów dotychczasowych;
3) sporządzenie opinii dotyczących zadań finansowanych ze środków Funduszu Nauki i Technologii Polskiej wypłaca się na podstawie przepisów dotychczasowych;
4) przeprowadzenie kontroli merytorycznych i finansowych dotyczących realizacji zadań, o których mowa w art. 5 ustawy, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia, wypłaca się na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia.
§  9.  Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, Komitetu Polityki Naukowej, zespołów ewaluacji i zespołów powoływanych przez ministra właściwego do spraw nauki oraz recenzentów i ekspertów (Dz. U. poz. 770).
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).