Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1809

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 28 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 wyraz "przedsiębiorstwie" zastępuje się wyrazami "zakładzie leczniczym";
2) w załączniku do rozporządzenia:
a) w § 1:
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) planie rzeczowo-finansowym - rozumie się przez to wykaz objętych umową, o której mowa w pkt 14, zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, a w przypadku umowy, o której mowa w art. 159a ust. 1 ustawy, zakresów obejmujących profile systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwanego dalej "systemem zabezpieczenia", oraz odpowiadających tym zakresom jednostek rozliczeniowych w poszczególnych okresach sprawozdawczych i w danym okresie rozliczeniowym oraz cen jednostek rozliczeniowych i kwot zobowiązania dla poszczególnych zakresów tych świadczeń, stanowiący załącznik do umowy;",

uchyla się pkt 8,
po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

"11a) ryczałcie systemu zabezpieczenia - ryczałt, o którym mowa w art. 136 ust. 2 pkt 2 ustawy;",

pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) umowie - rozumie się przez to umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;",

pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) zakresie świadczeń - rozumie się przez to świadczenie lub grupę świadczeń, dla których w umowie określa się kwotę finansowania.",

b) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. Zlecanie podwykonawcy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej nie może obejmować:

1) w przypadku umów, o których mowa w art. 159a ust. 1 ustawy:

a) całych profili systemu zabezpieczenia, o których mowa w art. 951 ust. 3 ustawy, lub dodatkowych profili systemu zabezpieczenia, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 95m ust. 12 pkt 2 ustawy,

b) prowadzenia poradni przyszpitalnej w danej dziedzinie medycyny;

2) w przypadku pozostałych umów - całych zakresów świadczeń.",

c) w § 6 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego, lub",

d) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Świadczeniodawca powiadamia na piśmie oddział wojewódzki Funduszu o planowanej przerwie w udzielaniu świadczeń, w terminie co najmniej 30 dni przed planowaną przerwą, wskazując przewidywany okres jej trwania, a w przypadku świadczeń w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej oraz świadczeń rozliczanych ryczałtem albo ryczałtem systemu zabezpieczenia - także sposób zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń w tym czasie.",

e) 2  (uchylona),
f) w § 12 ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8. Osoby uprawnione na podstawie art. 40 ustawy nie mogą wystawiać świadczeniobiorcy w czasie trwania leczenia w zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawę.

9. Osoby uprawnione na podstawie art. 48 ustawy o refundacji nie mogą w czasie leczenia w zakładach leczniczych, w których jest wykonywana działalność lecznicza w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, ordynować świadczeniobiorcy, koniecznych do wykonania świadczenia, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę.",

g) w § 16 w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) ryczałt systemu zabezpieczenia.",

h) po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu:

"§ 19a. 1. W przypadku świadczeń rozliczanych ryczałtem systemu zabezpieczenia należność z tytułu realizacji świadczeń, za okres sprawozdawczy, określona w rachunku przekazywanym przez świadczeniodawcę, stanowi część kwoty zobowiązania wynoszącą iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania.

2. W przypadku zmiany wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia w trakcie okresu rozliczeniowego skutki tej zmiany uwzględnia się w rachunku za okres sprawozdawczy, w którym dokonano zmiany.

3. Należność, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty świadczeń udzielonych osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji.",

i) w § 30:
w ust. 1:
-- w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie, za każde stwierdzone naruszenie, w przypadku:",

-- w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"do 1% kwoty zobowiązania określonej w umowie, za każdy rodzaj stwierdzonego naruszenia, o którym mowa w lit. a-h, w przypadku:",

j) po § 33 dodaje się § 33a w brzmieniu:

"§ 33a. Do umów, o których mowa w art. 159a ust. 1 ustawy, nie stosuje się przepisów § 2 ust. 2, § 15, § 20-22 i § 32 w odniesieniu do świadczeń rozliczanych ryczałtem systemu zabezpieczenia",

k) w § 38 w pkt 1 wyraz "przedsiębiorstwie" zastępuje się wyrazami "zakładzie leczniczym".
§  2.  Do naruszeń, o których mowa w § 30 w ust. 1 w pkt 2 i 3 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, zaistniałych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  3  Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem 1 października 2017 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 § 1 pkt 2 lit. e uchylona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.
3 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 grudnia 2018 r. (Dz.U.2018.2364) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.