Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. - Dz.U.2017.1813 - OpenLEX

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1813

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz terminy i sposób przekazywania tych sprawozdań.
1. 
Organ właściwy sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych", miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje to sprawozdanie właściwemu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca.
2. 
Wojewoda sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
3. 
Wojewoda, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny drogą elektroniczną, za pomocą systemów, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, miesięczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające:
1)
dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1;
2)
dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do organów właściwych o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, lub do wojewodów o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w innych terminach i za inne okresy, niż określone w § 2.
1. 
Do sprawozdań z realizacji przez organ właściwy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za wrzesień 2017 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
2. 
Sprawozdanie zawierające informacje o wykonywaniu zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dotyczących świadczenia wychowawczego za rok 2017 sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, wojewoda i przekazuje drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, ministrowi właściwemu do spraw rodziny w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.
3. 
Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić, w innych terminach niż określone w niniejszym rozporządzeniu, do organów właściwych lub marszałków województw o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, sprawozdań z wykonywania w roku 2017 zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2, § 3 oraz § 4 ust. 2, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 212), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 15 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).