Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. - Dz.U.2019.1179 - OpenLEX

Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1179

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego oraz terminy i sposób przekazywania tych sprawozdań.
1. 
Organ właściwy sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych", miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje to sprawozdanie właściwemu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca.
2. 
Wojewoda sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
3. 
Wojewoda, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny drogą elektroniczną, za pomocą systemów, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, miesięczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające:
1)
dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1;
2)
dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do organów właściwych o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, lub do wojewodów o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, w innych terminach i za inne okresy, niż określone w § 2.
Do sprawozdań z wykonywania przez organ właściwy zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za czerwiec 2019 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1813).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).