§ 5. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. - Dz.U.2019.1179 - OpenLEX

§ 5. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1179

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
§  5. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego (Dz. U. poz. 1813).