§ 2. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego. - Dz.U.2019.1179 - OpenLEX

§ 2. - Sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1179

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2019 r.
§  2. 
1. 
Organ właściwy sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych", miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazuje to sprawozdanie właściwemu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca.
2. 
Wojewoda sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, miesięczne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
3. 
Wojewoda, w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny drogą elektroniczną, za pomocą systemów, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, miesięczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające:
1)
dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1;
2)
dane z wykonywania przez tego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.