Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1850

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej

Na podstawie art. 119 ust. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów w sprawach o przestępstwa, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", polegających na:
a) dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej,
b) złożeniu w sposób niejawny propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów, o których mowa w lit. a, a także na złożeniu propozycji przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej

- zwanych dalej "czynnościami";

2) sposób przechowywania, przekazywania i niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności;
3) wzory stosowanych druków i rejestrów.
§  2. 
1.  Czynności przeprowadza się przez niejawne:
1) nabycie lub zbycie polegające na odpłatnym lub nieodpłatnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;
2) przejęcie polegające na wejściu w posiadanie przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, dokonanym stosownie do okoliczności za wiedzą lub bez wiedzy osoby posiadającej te przedmioty;
3) przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej w postaci pieniędzy lub innych środków płatniczych, papierów wartościowych, praw majątkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomości;
4) złożenie propozycji dokonania czynności, o których mowa w pkt 1-3.
2.  Przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej może być poprzedzone, w razie potrzeby, stosowną do okoliczności propozycją, obietnicą lub negocjacjami.
3.  Podczas prowadzenia czynności podejmuje się przedsięwzięcia i stosuje środki konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, o których mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, wykonujących czynności, zwanych dalej "funkcjonariuszami", i osób udzielających im pomocy.
§  3. 
1.  Przedmioty i korzyści majątkowe zbywane lub wręczane podczas prowadzenia czynności opisuje się lub oznacza w sposób umożliwiający ich identyfikację i dokumentuje się opis oraz oznaczenie.
2.  Przedmioty nabyte lub przejęte podczas czynności, a także przyjęte korzyści majątkowe, można w razie potrzeby poddać badaniom identyfikującym ich właściwości fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynności albo rodzaj nabytych lub przejętych przedmiotów lub przyjętych korzyści majątkowych, a także w celu ujawnienia i utrwalenia śladów znajdujących się na tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badań ustala funkcjonariusz odpowiedzialny za przeprowadzenie czynności.
3.  Po wykonaniu badań, o których mowa w ust. 2, sporządza się opis ich wyników.
§  4. 
1.  W celu przeprowadzenia czynności kierownik komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 113 ust. 3 ustawy, zwany dalej "kierownikiem komórki organizacyjnej", występuje do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanego dalej "Szefem KAS", z wnioskiem o zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności, sporządzonym zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, sporządzony przez kierownika komórki organizacyjnej, o której mowa w art. 113 ust. 3 pkt 2 ustawy, wymaga akceptacji naczelnika urzędu celno-skarbowego.
§  5. 
1.  Wniosek Szefa KAS do Prokuratora Generalnego o wyrażenie zgody na zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności, zgodę Prokuratora Generalnego na zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności oraz zarządzenie Szefa KAS w sprawie czynności sporządza się na druku zarządzenia czynności, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Przekazywanie do Prokuratora Generalnego wniosku Szefa KAS o wyrażenie zgody na zarządzenie prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności, odbywa się za pośrednictwem funkcjonariusza upoważnionego pisemnie przez Szefa KAS, który osobiście dostarcza ten wniosek wraz z materiałami uzasadniającymi potrzebę przeprowadzenia czynności i odbiera go wraz z tymi materiałami po podjęciu przez Prokuratora Generalnego decyzji w sprawie zgody.
§  6. 
1.  Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Szefa KAS w sprawie czynności, chyba że ustały przyczyny zarządzenia czynności albo Prokurator Generalny zarządzi ich zaniechanie.
2.  W przypadku wystąpienia trwałego braku możliwości wykonywania czynności zaprzestaje się ich prowadzenia po akceptacji Szefa KAS uzyskanej na wniosek kierownika komórki organizacyjnej sporządzony zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  7.  Z przeprowadzonych czynności sporządza się sprawozdanie, które zawiera:
1) kryptonim i numer sprawy, jeżeli został nadany;
2) określenie rodzaju czynności oraz czasu, miejsca i sposobu ich przeprowadzenia;
3) dane osób, których dotyczyły czynności;
4) opis wyników czynności;
5) opis i oznaczenie:
a) przedmiotów nabytych, zbytych oraz przejętych,
b) korzyści majątkowych przyjętych oraz wręczonych

- podczas prowadzenia czynności.

§  8.  Informację Szefa KAS dla Prokuratora Generalnego o przebiegu czynności i ich wyniku sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  9.  Zarządzenie Prokuratora Generalnego o zaniechaniu czynności sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  10.  Przekazywanie i przechowywanie materiałów i dokumentów zgromadzonych oraz wytworzonych w związku z realizacją czynności, w szczególności nośników danych zawierających zapisy z rejestracji obrazu lub dźwięku, kopii wykonanych z tych nośników oraz dokumentów sporządzonych na podstawie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym.
§  11. 
1.  Zarządzenie Szefa KAS w sprawie komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2.  Zniszczenie materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności, niezawierających dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo niemających znaczenia dla kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, przeprowadza się przez ich fizyczne zniszczenie, a w przypadku zapisów informacji utrwalonych na nośnikach, przez usunięcie tych zapisów w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
3.  W przypadku gdy usunięcie zapisów informacji utrwalonych na nośnikach nie jest możliwe, dokonuje się fizycznego zniszczenia tych nośników.
4.  Protokół komisyjnego zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
5.  Informację Szefa KAS dla Prokuratora Generalnego o wydaniu i wykonaniu zarządzenia w sprawie zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją czynności sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  12.  Dokumenty, o których mowa w:
1) § 3 ust. 3 i § 7 - sporządza się w jednym egzemplarzu;
2) § 4 ust. 1, § 5 ust. 1, § 6 ust. 2, § 8 i § 9 oraz § 11 ust. 1, 4 i 5 - sporządza się w dwóch egzemplarzach.
§  13. 
1.  Wzór rejestru zarządzeń w sprawie czynności prowadzonego przez Szefa KAS określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
2.  Wzór rejestru pisemnych zgód na zarządzenie przez Szefa KAS prowadzenia, przedłużenia albo kontynuowania czynności prowadzonego przez Prokuratora Generalnego określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ A

....................................

(klauzula tajności)

......................................

(miejscowość, data)

.....................................................................

(nazwa wnioskującej komórki organizacyjnej)

......................................................................Egz. nr ........

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SZEF

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI

SKARBOWEJ

WNIOSEK NR ..................................

Na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację

Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób

niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa,

ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi

obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej (Dz. U. poz. 1850)

wnoszę o:

ZARZĄDZENIE PROWADZENIA*)/PRZEDŁUŻENIA*)/KONTYNUOWANIA*)

na okres ................... tygodni *) ................... miesięcy *) czynności:

1)*)nabycia*), zbycia*), przejęcia*) przedmiotów: pochodzących z przestępstwa*),

ulegających przepadkowi*) albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub

którymi obrót są zabronione*);

2)*)złożenia propozycji nabycia*), zbycia*), przejęcia*) przedmiotów, o których mowa

w pkt 1;

3)*)przyjęcia*), wręczenia*) korzyści majątkowej;

4)*)złożenia propozycji przyjęcia*), wręczenia*) korzyści majątkowej.

Wnioskowane czynności będą prowadzone w sprawie nr ...........................................................

o kryptonimie ........................................ prowadzonej przez ............................................

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 118 ust. 1 pkt ............................ ustawy z dnia

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)

i określonego w art. ...................... wobec ..............................................................................................

...........................................................................................................................................................

(dane osoby, wobec której będą prowadzone czynności, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia czynności)

w celu ..............................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (analiza uzyskanych wiarygodnych informacji o przestępstwie uzasadniających potrzebę

zarządzenia prowadzenia*)/przedłużenia czynności*)/ analiza okoliczności uzasadniających zarządzenie kontynuowania

czynności*)

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

AKCEPTACJA NACZELNIKAKIEROWNIK WNIOSKUJĄCEJ

URZĘDU CELNO-SKARBOWEGOKOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

(o ile dotyczy)

.......................................................................................................................

(podpis, data, pieczęć)(imię, nazwisko, podpis)

Strona ...../.....

..................................

(klauzula tajności)

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ B

.................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ................

__________________________________________________________________________________

Akceptuję wniosek*)/ Odmawiam akceptacji wniosku*)

Uwagi .........................................................................................................................................................

SZEF

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Warszawa, dnia .................. godz. .......................................................................

(podpis, pieczęć)

__________________________________________________________________________________

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - ..........................

Egz. nr 2 - ..........................

Wykonał ............................

_______________________________

*)Niepotrzebne skreślić

Strona ...../.....

................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ A

.................................

(klauzula tajności)

.............................................

(miejscowość, data)

Szef

Krajowej Administracji Skarbowej

..................................................................Egz. nr .........

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROKURATOR GENERALNY

WNIOSEK NR ..................................

Na podstawie art. 119 ust. 3*), 5*), 6*) w związku z art. 119 ust. 1*), 2*) ustawy z dnia

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)

wnoszę o wyrażenie zgody na

ZARZĄDZENIE PROWADZENIA*)/PRZEDŁUŻENIA*)/KONTYNUOWANIA*)

na okres ................ tygodni*) .......................... miesięcy*) czynności:

1)*) nabycia*), zbycia*), przejęcia*) przedmiotów: pochodzących z przestępstwa*),

ulegających przepadkowi*) albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub

którymi obrót są zabronione*);

2)*) złożenia propozycji nabycia*), zbycia*), przejęcia*) przedmiotów, o których mowa

w pkt 1;

3)*) przyjęcia*), wręczenia*) korzyści majątkowej;

4)*) złożenia propozycji przyjęcia*), wręczenia*) korzyści majątkowej.

Wnioskowane czynności będą prowadzone w sprawie nr ............................................................

o kryptonimie .......................................... prowadzonej przez .....................................

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 118 ust. 1 pkt .......................... ustawy z dnia

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i określonego w art. ..........................

wobec..........................................................................................................................................................

(dane osoby, wobec której będą prowadzone czynności, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia czynności)

w celu .........................................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (analiza uzyskanych wiarygodnych informacji o przestępstwie uzasadniających potrzebę

zarządzenia prowadzenia*)/ przedłużenia czynności*)/ analiza okoliczności uzasadniających zarządzenie kontynuowania

czynności*))

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

SZEF

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

.............................................

(podpis, pieczęć)

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ B

Wyrażam zgodę*) Nie wyrażam zgody*)

Uwagi .........................................................................................................................................................

PROKURATOR GENERALNY

Warszawa, dnia ......................, godz. ........................................................................

(podpis, pieczęć)

Strona ...../.....

..................................

(klauzula tajności)

__________________________________________________________________________________

CZĘŚĆ C

..................................

(klauzula tajności)

Egz. nr ...................

ZARZĄDZENIE NR .........................................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 119 ust. 3*), 5*), 6*) w związku z art. 119 ust. 1*), 2*) ustawy z dnia

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)

ZARZĄDZAM PROWADZENIE*)/PRZEDŁUŻENIE*)/KONTYNUOWANIE*)

czynności wymienionych we wniosku nr ................................................. z dnia

............................................................ na czas określony w tym wniosku*)/ w decyzji

Prokuratora Generalnego*).

SZEF

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Warszawa, dnia ................ godz. .................................................................

(podpis, pieczęć)

__________________________________________________________________________________

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - ........................

Egz. nr 2 - ........................

Wykonał ..........................

______________________________

*)Niepotrzebne skreślić

Strona ...../.....

..................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

...................................

(klauzula tajności)

.............................................

(miejscowość, data)

.............................................................

(nazwa wnioskującej komórki organizacyjnej)

..............................................................Egz. nr ............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

SZEF

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI

SKARBOWEJ

WNIOSEK NR ......

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września

2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Krajową Administrację

Skarbową czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób

niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa,

ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi

obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej (Dz. U. poz. 1850)

wnoszę o akceptację zaprzestania czynności prowadzonych na podstawie zarządzenia

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr ............... z dnia ......................., w sprawie

nr ..................................................... o kryptonimie ..........................................., prowadzonej

przez ........................................................................... dotyczącej przestępstwa wymienionego

w art. 118 ust. 1 pkt .................. ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) i określonego w art. ......................................................,

z powodu trwałego braku możliwości wykonywania tych czynności.

UZASADNIENIE

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

KIEROWNIK

KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

PROWADZĄCEJ SPRAWĘ

..........................................................

(imię, nazwisko, podpis)

Strona ...../.....

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - ..........................

Egz. nr 2 - ..........................

Wykonał ............................

..................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

(klauzula tajności)

.............................................

(miejscowość, data)

Szef

Krajowej Administracji Skarbowej

..........................................................Egz. nr ............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROKURATOR GENERALNY

INFORMACJA

O PRZEBIEGU CZYNNOŚCI I ICH WYNIKU

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) informuję, że na podstawie zarządzenia

nr ................................................................... z dnia .............................................

w sprawie nr ............................... o kryptonimie .....................................................

prowadzonej przez .....................................................................................................................................

1)przeprowadzono w okresie ..................................................... następujące czynności:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

2)podczas czynności uzyskano następujące wyniki:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

FUNKCJONARIUSZKIEROWNIK

SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJKOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ

ODPOWIEDZIALNY ZAPROWADZĄCEJ SPRAWĘ

PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI

........................................................................................................................

(data, imię, nazwisko, podpis)(imię, nazwisko, podpis)

SZEF

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

.................................................

(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - ........................

Egz. nr 2 - ........................

Wykonał ..........................

Strona ...../.....

...................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

.............................

(klauzula tajności)

.............................................

(miejscowość, data)

........................................................Egz. nr .............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

ZARZĄDZENIE NR ...................................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.)

ZARZĄDZAM ZANIECHANIE CZYNNOŚCI

prowadzonych na podstawie zarządzenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

nr ......................... z dnia .................., w sprawie nr ..........................o kryptonimie

........................., prowadzonej przez .................................................................. dotyczącej

przestępstwa wymienionego w art. 118 ust. 1 pkt ................ ustawy z dnia 16 listopada 2016 r.

o Krajowej Administracji Skarbowej i określonego w art. ...................................................................... .

UZASADNIENIE

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

PROKURATOR GENERALNY

...........................................................

(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - .......................

Egz. nr 2 - .......................

Wykonał .........................

Strona ...../.....

............................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

........................................

(klauzula tajności)

........................................

(miejscowość, data)

Szef

Krajowej Administracji Skarbowej

........................................................Egz. nr ............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

ZARZĄDZENIE NR ...........................................

(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 123 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej

Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządzam komisyjne i protokolarne

ZNISZCZENIE

materiałów i dokumentów uzyskanych*)/ wytworzonych*) w związku z realizacją czynności,

prowadzonych na podstawie zarządzenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

nr ............. z dnia ..............., w sprawie nr ....................... o kryptonimie ................................,

w okresie .................................................., prowadzonej przez .........................................................,

wobec ..........................................................................................................................................,

(dane osoby, wobec której były prowadzone czynności)

w związku z przestępstwem wymienionym w art. 118 ust. 1 pkt ......... ustawy z dnia

16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej i określonym w art. ...........................,

które nie zawierają dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania w sprawie

o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo nie mają znaczenia dla kontroli celno-

skarbowej, postępowania podatkowego, postępowania w sprawach celnych lub postępowania

w sprawach o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

SZEF

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

...................................................

(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - .......................

Egz. nr 2 - .......................

Wykonał .........................

Strona ...../.....

.........................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

.........................................

(klauzula tajności)

.....................................

(miejscowość, data)

...........................................................

(nazwa komórki organizacyjnej)

...........................................................Egz. nr ............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROTOKÓŁ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW

Komisja powołana przez ...............................................................................................................

(kierownik komórki organizacyjnej)

na podstawie zarządzenia nr ...................... z dnia ..................... w składzie (imiona, nazwiska,

stanowiskasłużbowe członków komisji):

1. ..............................................................................................................................................................,

2. ..............................................................................................................................................................,

3. ................................................................................................................................................................

dokonała w dniu ...................... zniszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych*)/

wytworzonych*) w związku z realizacją czynności prowadzonych na podstawie zarządzenia

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr .................. z dnia ...................., w sprawie

nr ................................. o kryptonimie ........................................ prowadzonej przez

.......................................................................................................................................................

Wykaz zniszczonych materiałów*)/ dokumentów*):

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Podpisy członków komisji:

1. .................................................... 2. ................................................... 3. ...............................................

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - ...............................

Egz. nr 2 - ...............................

Wykonał .................................

_____________________________________

*)Niepotrzebne skreślić

Strona ...../.....

..........................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

.........................................

(klauzula tajności)

.............................................

(miejscowość, data)

Szef

Krajowej Administracji Skarbowej

.......................................................Egz. nr ............

(sygnatura literowo-cyfrowa)

PROKURATOR GENERALNY

INFORMACJA O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA W SPRAWIE

ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW I DOKUMENTÓW

Na podstawie art. 123 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) informuję o wydaniu zarządzenia nr .......................

z dnia .......................... w sprawie komisyjnego i protokolarnego zniszczenia materiałów

i dokumentów uzyskanych*)/wytworzonych*) w związku z realizacją czynności prowadzonych

na podstawie zarządzenia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nr ....................................

z dnia ...................., w sprawie nr ........................ o kryptonimie ........................................

prowadzonej przez ................................................, niezawierających dowodów pozwalających

na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe albo

niemających znaczenia dla kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego,

postępowania w sprawach celnych lub postępowania w sprawach o przestępstwo lub

przestępstwo skarbowe.

Zarządzenie nr ............ z dnia ........................... w sprawie komisyjnego i protokolarnego

zniszczenia materiałów i dokumentów zostało wykonane w dniu ............................ .

SZEF

KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

..........................................................

(podpis, pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 - ...........................

Egz. nr 2 - ...........................

Wykonał .............................

___________________________________

*)Niepotrzebne skreślić

Strona ...../.....

..........................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  9

.....................................

(klauzula tajności)

REJESTR

ZARZĄDZEŃ W SPRAWIE CZYNNOŚCI

PROWADZONY PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

Zawiera

kart

Założono:

/

/

rok

miesiąc

dzień

Zakończono

/

/

rok

miesiąc

dzień

Strona ...../.....

......................................

(klauzula tajności)

.................................

(klauzula tajności)

Lp.

Numer

zarządzenia

Data

zarządzenia

Przedmiot

zarządzenia

(zarządzenie/

przedłużenie/

kontynuowanie

czynności)

Numer

wniosku

Wnioskująca

komórka

organizacyjna

Numer

i kryptonim

sprawy

Przestępstwo

wymienione

w art 118 ust 1

ustawy z dnia

16 listopada

2016 r o Krajowej

Administracji

Skarbowej

Data decyzji

Prokuratora

Generalnego

Okres, na

jaki

zarządzono

czynności

Data

zakończenia

albo

zaniechania

czynności

Sposób

wykorzystania

materiałów

i dane

identyfikujące

sprawę,

w której je

wykorzystano

Informacja

o przedłużeniu

czynności albo

ich

kontynuowaniu

(numer i data

zarządzenia)

Inne dane

mające

związek

z wpisem

do

rejestru

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Strona ...../.....

...................................

(klauzula tajności)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

.....................................

(klauzula tajności)

REJESTR

PISEMNYCH ZGÓD NA ZARZĄDZENIE PRZEZ SZEFA KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ

PROWADZENIA, PRZEDŁUŻENIA ALBO KONTYNUOWANIA CZYNNOŚCI PROWADZONY PRZEZ PROKURATORA

GENERALNEGO

Zawiera

kart

Założono:

/

/

rok

miesiąc

dzień

Zakończono

/

/

rok

miesiąc

dzień

Strona ...../.....

.....................................

(klauzula tajności)

....................................

(klauzula tajności)

Lp.

Numer wniosku

Decyzja Prokuratora Generalnego

Okres, na jaki zarządzono czynności

Data zakończenia albo zaniechania

czynności

Sposób wykorzystania materiałów

z czynności

Inne dane mające związek

z wpisem do rejestru

1

2

3

4

5

6

7

Strona ...../.....

..................................

(klauzula tajności)

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).