Wykaz nieruchomości przekazywany Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. - Dz.U.2017.1764 - OpenLEX

Wykaz nieruchomości przekazywany Krajowemu Zasobowi Nieruchomości.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1764

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór wykazu nieruchomości, sposób jego prowadzenia oraz przekazywania KZN przez właściwe organy.
Wzór wykazu nieruchomości określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Wykaz nieruchomości prowadzi się dla działek ewidencyjnych, budynków i lokali. Wykaz przekazuje się KZN w postaci elektronicznej, w formacie XML, za pomocą urządzeń teletransmisji danych lub na informatycznych nośnikach danych.
2. 
W przypadku braku możliwości przekazania wykazu w postaci elektronicznej dopuszcza się przekazanie wykazu w postaci papierowej.
3. 
Informację o lokalizacji przestrzennej działek ewidencyjnych, budynków, lokali położonych na obszarach, dla których sporządzono mapy w formie wektorowej, przekazuje się w formacie GML, stosując typy i atrybuty obiektów przestrzennych określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Informację o lokalizacji przestrzennej działek ewidencyjnych, budynków, lokali, położonych na obszarach, dla których nie sporządzono map w formie wektorowej, przekazuje się w formacie GML w miarę możliwości.
4. 
Informację o lokalizacji przestrzennej działek ewidencyjnych, budynków, lokali określa się w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym symbolem PL-2000.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

NIERUCHOMOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 10 UST. 1 USTAWY O KRAJOWYM ZASOBIE NIERUCHOMOŚCI*

123456789
Identyfikator obiektu bazy danych ewidencyjnych według ewidencji gruntów i budynków1Adres obiektu bazy danych ewidencyjnych według ewidencji gruntów i budynków2Numer księgi wieczystejPowierzchnia obiektu bazy danych ewidencyjnych według ewidencji gruntów i budynków3Ustalenia lokalnych aktów planowania przestrzennego dotyczące zagospodarowania terenu nieruchomości4Informacja o ograniczonych prawach rzeczowych ustanowionych na nieruchomości5Informacja o użytkowaniu wieczystym6Informacja o umowach i porozumieniach dotyczących nieruchomości lub jej części, zawartych przez właściwy organ7Informacja o zgłoszonych roszczeniach wobec nieruchomości lub jej części8
2.12.22.32.42.54.14.25.15.26.16.26.37.17.27.38.18.28.38.4
MPZPSUiKZP
5.1.15.1.25.2.15.2.2
Miejscowość i identyfikator TERYT miejscowościDzielnicaUlica i identyfikator ulicyNumer porządkowy, jeżeli został nadany budynkowiNumer lokaluDziałka, lokal, budynekPowierzchniaPrzeznaczenie terenu (mieszkaniowe)Wskaźniki i parametry urbanistyczneFunkcje terenu (kierunki zmian w strukturze przestrzennej)Wskaźniki i parametry urbanistyczneRodzaj prawa wg słownikaRodzaj służebnościOkresSposób korzystania z nieruchomościCel, na który oddano nieruchomość w użytkowanie wieczysteOkresUmowa czy porozumienieN - nieruchomość Cz. - część nieruchomościDziałkiOkres obowiązywania
101112131415
Informacja o toczących się

postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich obiektów budowlanych, w tym prowadzonych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 5 lit. e ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości9

Informacja o toczących się postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości lub sytuowanych na nich obiektów budowlanych10Informacja o dotychczasowym sposobie zagospodarowania nieruchomości11Informacja

o ograniczeniach w korzystaniu

z nieruchomości wynikających z przepisów prawa lub rozstrzygnięć

i decyzji

Informacja o wydanych pozwoleniach na budowę, pozwoleniach na rozbiórkę oraz decyzjach o zatwierdzeniu projektu budowlanego obejmujących całość lub część nieruchomości oraz zgłoszeń dotyczących domów jednorodzinnych, kontenerowych stacji transformatorowych oraz sieci, o których mowa odpowiednio w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b oraz 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

- Prawo budowlane

Informacja o budowlach lub budynkach znajdujących się na nieruchomości, w szczególności budynkach, w których wyodrębniono lokale mieszkalne12
10.110.211.111.211.312.112.212.315.115.215.3
Podstawa prawna

postępowania

SzczegółyPodstawa prawna

postępowania

Rola organuSzczegółyInformacje

o zagospodarowaniu

nieruchomości

Nieruchomość jest

wykorzystywana na

cel publiczny

Rodzaj celu publicznego TAK/NIETAK/NIENieruchomość

jest zabudowana

Rodzaj

obiektów budowlanych

Czy w budynku

wyodrębniono

lokale mieszkalne?

16171819202122
Nieruchomość wymaga wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej stanowiących użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIbNieruchomość wymaga wyłączenia gruntów z produkcji leśnejNieruchomość stanowi grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako grunty leśne zadrzewione i zakrzewioneNieruchomość jest objęta decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącą inwestycji celu publicznegoNieruchomość jest położona na terenach/obszarach określonych w art 10 ust 3 pkt 5 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości13Informacja, czy korzystanie z nieruchomości wiąże się z korzystaniem z pomocy ze środków UE14Informacja o umowach dzierżawy15
22.122.222.3
TAK/NIEPodstawowe informacjeTermin zakończenia umowy
20.120.2
TAK/NIETAK/NIETAK/NIETAK/NIETAK/NIESzczegółyTAK/NIE
23242526
Informacja o sposobie używania gruntu wraz z określeniem, czy na terenie znajdują się uprawy wieloletnie lub sady16Informacja o położeniu nieruchomości na terenie zamkniętym17Informacja o położeniu nieruchomości w obszarze strefy ochronnej terenu zamkniętego18Informacja, czy dla nieruchomości sporządzono opinię, o której mowa w art 11 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
TAK/NIETAK/NIETAK/NIE

Sporządził19 Zatwierdzam20 Otrzymałem21

_____________________

* Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać "nie dotyczy".

1 Należy wskazać identyfikator działki ewidencyjnej, identyfikator budynku, identyfikator lokalu, który stanowi atrybut opisujący lokalizację przestrzenną działki ewidencyjnej, budynku, lokalu pozwalający na określenie położenia i oznaczenia nieruchomości.

2 Należy uzupełnić w następujący sposób: w przypadku działki ewidencyjnej należy wypełnić kolumny 2.1-2.3, w przypadku budynku należy wypełnić kolumny 2.1-2.4, w przypadku lokalu należy wypełnić kolumny 2.1-2.5.

3 Należy uzupełnić w następujący sposób: w przypadku lokalu należy w kolumnie 4.1 wpisać L, a w kolumnie 4.2 pole powierzchni użytkowej lokalu w m2; w przypadku działki ewidencyjnej należy w kolumnie 4.1 wpisać D, a w kolumnie 4.2 pole powierzchni w [ha] z dokładnością do m2; w przypadku budynku należy w kolumnie 4.1 wpisać B, a w kolumnie 4.2 pole powierzchni użytkowej budynku w m2.

4 Należy uzupełnić według następujących zasad, przy czym skrót MPZP oznacza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast skrót SUiKZPG oznacza studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy:

- jeżeli nieruchomość jest położona w granicach obowiązującego MPZP, to wypełnieniu podlegają wyłącznie kolumny 5.1.1 oraz 5.1.2,

- jeżeli nieruchomość nie jest objęta ustaleniami MPZP, to wypełnieniu podlegają wyłącznie kolumny 5.2.1 oraz 5.2.2,

- jeżeli nieruchomość jest położona w części w granicach obowiązującego MPZP, to wypełnieniu podlegają kolumny 5.1.1 i 5.1.2, a także 5.2.1 i 5.2.2.

5 W kolumnie 6.1 należy wskazać rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego według słownika: U - użytkowanie, S - służebność, SWPdL - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, H - hipoteka.

W przypadku gdy w kolumnie 6.1 wskazano: S - służebność, w kolumnie 6.2 należy wpisać rodzaj służebności według słownika: Sg - służebność gruntowa, So - służebność osobista, Sp - służebność przesyłu, Dk - droga konieczna. W przypadku służebności gruntowej należy wpisać nieruchomość władnącą.

W kolumnie 6.3 należy wskazać okres, na który zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe, w formacie dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr. W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony należy wpisać według słownika: B - bezterminowa

6 W kolumnie 7.1 należy wskazać sposób korzystania z nieruchomości wynikający z umowy.

W kolumnie 7.2 należy wskazać cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, wynikający z umowy. W kolumnie 7.3 należy wskazać okres, na który zostało ustanowione użytkowanie wieczyste, w formacie dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr.

7 Należy uzupełnić, w przypadkach gdy nieruchomość (lub jej część) jest przedmiotem umowy lub porozumienia, w następujący sposób:

- w kolumnie 8.1 należy uzupełnić według słownika: U - umowa, P - porozumienie. Kolumnę 8.1 należy wypełnić również w przypadku oddania nieruchomości w trwały zarząd (Tz),

- w kolumnie 8.2 należy określić przedmiot umowy/porozumienia (nieruchomość czy jej część),

- w przypadku gdy umowa/porozumienie dotyczy części nieruchomości, w kolumnie 8.3 należy wskazać numer(y) działki(-łek) ewidencyjnej(-nych),

- w kolumnie 8.4 należy wpisać okres, na który została(-ło) zawarta(-te) umowa/porozumienie. W przypadku gdy umowa lub porozumienie jest zawarta(-te) na czas nieoznaczony, należy wpisać według słownika: UB - umowa bezterminowa lub PB - porozumienie bezterminowe.

8 W miarę możliwości wskazać podstawę prawną roszczeń(-enia) oraz informację, czy właściwy organ reprezentuje Skarb Państwa jako stronę lub jest świadkiem, czy też posiada o nich informacje. W przypadku gdy roszczenie(-nia) dotyczy(-czą) części nieruchomości, należy wskazać numer(y) działki(-łek) ewidencyjnej(-nych).

9 Jeżeli toczy się postępowanie, kolumnę 10.1 należy uzupełnić o informację, na podstawie jakich przepisów, według słownika:

A - ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.),

B - ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, z późn. zm.) i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,

C - ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1727, z późn. zm.) i dotyczących lokalizacji linii kolejowej,

D - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1372) i dotyczących lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012,

E - ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.),

F - ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1122, z późn. zm.) i dotyczących zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,

G - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1731, z późn. zm.) i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej,

H - ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1537, z późn. zm.) i dotyczących lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,

I - ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1377, z późn. zm.) i dotyczących pozwolenia na realizację takich inwestycji,

J - ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2017 r. poz. 552, z późn. zm.) i dotyczących lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej,

K - ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1812, z późn. zm.) i dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji w zakresie strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

L - ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (Dz. U. poz. 820) i realizacji inwestycji w zakresie budowy tej drogi wodnej,

M - ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście - Szczecin do głębokości 12,5 metra (Dz. U. poz. 990) i realizacji inwestycji w zakresie toru wodnego Świnoujście - Szczecin,

N - innych aktów prawnych.

W kolumnie 10.2 należy wskazać istotne informacje dotyczące postępowania, w szczególności informację o etapie postępowania.

10 W kolumnie 11.1 należy wpisać TAK, jeżeli toczy się postępowanie, NIE, jeżeli nie.

W kolumnie 11.2 należy wskazać rolę właściwego organu, np. strona, świadek

W kolumnie 11.3 należy wskazać istotne informacje dotyczące postępowania, w szczególności informację o etapie postępowania.

11 W kolumnie 12.1 należy opisać faktyczny sposób zagospodarowania nieruchomości z uwzględnieniem działki, lokalu, budynku. W przypadku gruntów Skarbu Państwa w zarządzie nadleśnictw w kolumnie 12.1 należy uwzględnić aktualne działania rozwojowe, natomiast w odniesieniu do lasów uwzględnić ochronność.

W kolumnie 12.2 należy wpisać, czy nieruchomość jest wykorzystywana na cel publiczny: TAK - tak, NIE - nie. Jeżeli wpisano TAK, w kolumnie 12.3 należy wpisać rodzaj celu publicznego.

12 W kolumnie 15.1 należy wpisać, czy nieruchomość jest zabudowana: TAK - tak, NIE - nie. W kolumnie 15.2 należy wskazać jeden z następujących rodzajów obiektów budowlanych według słownika: mieszkalny jednorodzinny (mj), mieszkalny wielorodzinny (mw), zamieszkania zbiorowego (z), rekreacji indywidualnej (r), użyteczności publicznej/usługowy (u), przemysłowy/produkcyjny (p), inwentarski (inw), gospodarczy (g), inny (i).

13 Jeżeli w kolumnie 20.1 wpisano TAK, kolumnę 20.2 należy uzupełnić według słownika:

A - na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,

B - na terenach osuwisk oraz terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi,

C - w odległości od elektrowni wiatrowej, innej niż mikroinstalacja odnawialnego źródła energii, mniejszej niż dziesięciokrotność całkowitej wysokości tej elektrowni, w rozumieniu przepisów dotyczących lokalizacji i realizacji elektrowni wiatrowych,

D - na obszarze parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, na obszarze chronionego krajobrazu lub na terenie obszaru Natura 2000,

E - na obszarze rewitalizacji lub w jego sąsiedztwie,

F - na terenie specjalnej strefy ekonomicznej lub w jej sąsiedztwie,

G - w odległości mniejszej niż bezpieczna odległość od zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

14 Wypełnić, o ile dane takie są dostępne dla właściwego organu sporządzającego wykaz.

15 Wypełnia Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Jeżeli w kolumnie 22.1 wpisano TAK, należy wypełnić kolumnę 22.2 oraz 22.3. W kolumnie 22.3 należy wpisać termin zakończenia umowy dzierżawy w formacie dd.mm.rrrr. W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony należy wpisać UB - umowa bezterminowa.

16 Wypełnia Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

17 Wypełnia Prezes Agencji Mienia Wojskowego.

18 Wypełnia Prezes Agencji Mienia Wojskowego.

19 Starosta wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, prezydent miasta na prawach powiatu wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych potwierdza sporządzenie wykazu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

20 Wojewoda lub Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości zatwierdza wykaz kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

21 Potwierdzenia otrzymania wykazu dokonuje Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości poprzez kwalifikowany podpis elektroniczny albo podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TYPY I ATRYBUTY OBIEKTÓW PRZESTRZENNYCH

Tabela 1. Typ i atrybut obiektu przestrzennego: "KZN_DzialkaEwidencyjna"
Nazwa typu (nazwa pełna)OpisUwagi
KZN_DzialkaEwidencyjna (Działka ewidencyjna)Abstrakcyjny typ bazowy obiektu przestrzennego, który reprezentuje granicę działki ewidencyjnejTyp abstrakcyjny
Atrybuty typu przestrzennego "KZN_DzialkaEwidencyjna"
Nazwa atrybutu (nazwa pełna)DefinicjaDziedzinaWymagane
idDzialki

(identyfikator działki ewidencyjnej)

Identyfikator działki ewidencyjnej nadany zgodnie z zasadami obowiązującymi w ewidencji gruntów i budynkówCharacterStringTak
geometria

(geometria)

Poligon z enklawamiGM_SurfaceTak

Tabela 2. Typ i atrybut obiektu przestrzennego: "KZN_Budynek"

Nazwa typu (nazwa pełna)OpisUwagi
KZN_Budynek (Budynek)Abstrakcyjny typ bazowy obiektu przestrzennego, który reprezentuje kontur budynkuTyp abstrakcyjny
Atrybuty typu przestrzennego "KZN_Budynek"
Nazwa atrybutu (nazwa pełna)DefinicjaDziedzinaWymagane
idBudynku

(identyfikator budynku)

Identyfikator budynku nadany zgodnie z zasadami obowiązującymi w ewidencji gruntów i budynkówCharacterStringTak
geometria

(geometria)

Zbiór poligonów z enklawamiGM_MultiSurfaceTak

Tabela 3. Typ i atrybut obiektu przestrzennego: "KZN_LokalSamodzielny"

Nazwa typu (nazwa pełna)OpisUwagi
KZN_LokalSamodzielny (Lokal)Abstrakcyjny typ bazowy obiektu przestrzennego, który reprezentuje położenie lokaluTyp abstrakcyjny
Atrybuty typu przestrzennego "KZN_LokalSamodzielny"
Nazwa atrybutu (nazwa pełna)DefinicjaDziedzinaWymagane
idLokalu

(identyfikator lokalu)

Identyfikator lokalu nadany zgodnie z zasadami obowiązującymi w ewidencji gruntów i budynkówCharacterStringTak
geometria

(geometria)

Punkt położony w konturze lokalu reprezentujący jego przybliżony środek geometrycznyGM_PointTak

Przez użyte w załączniku zwroty "działka ewidencyjna", "budynek" należy rozumieć "działkę ewidencyjną", "budynek" w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034, z późn. zm.).

Przez użyty w załączniku zwrot "lokal" należy rozumieć "samodzielny lokal mieszkalny lub inny lokal" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892, z późn. zm.).

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).