Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1755

| Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wysokości wynagrodzenia członków Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. poz. 1530) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przewodniczącemu Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej "Radą", przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 2500,00 zł. Wynagrodzenie w takiej samej wysokości przysługuje zastępcy przewodniczącego Rady prowadzącemu posiedzenie w zastępstwie nieobecnego przewodniczącego Rady.
2.  Członkom Rady przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady w wysokości 1000,00 zł.
§  2.  W przypadku gdy suma wynagrodzeń za udział w posiedzeniach Rady w danym miesiącu powodowałaby przekroczenie limitu, o którym mowa odpowiednio w art. 12 ust. 2 pkt 1 albo 2 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady powodującego przekroczenie tego limitu nie wypłaca się.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).