[Wynagrodzenie za udział w pracach Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 12. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Wynagrodzenie za udział w pracach Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  12.  [Wynagrodzenie za udział w pracach Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Wynagrodzenie za udział w pracach Rady przysługuje wyłącznie członkom Rady niebędącym pracownikami urzędu obsługującego ministra.
2. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje za udział w posiedzeniach Rady, z tym że miesięcznie nie może ono przekroczyć:
1)
60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - w przypadku przewodniczącego Rady;
2)
30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - w przypadku pozostałych członków Rady.
3. 
Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
4. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia członków Rady, uwzględniając funkcje pełnione przez nich w Radzie, zakres wykonywanych zadań, w szczególności związanych z organizowaniem i przeprowadzaniem posiedzenia Rady, a także znaczenie tych zadań dla efektywnego funkcjonowania Agencji.