Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1812

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 489, 624, 777, 952 i 1428) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zwanej dalej "ustawą", oraz terminy i sposób ich przekazywania.
§  2. 
1.  Organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela sporządzają, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 15 ust. 10 ustawy, kwartalne sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie i przekazują te sprawozdania właściwemu miejscowo wojewodzie drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
2.  Wojewoda sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 15 ust. 10 ustawy, kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z realizacji zadań przewidzianych w ustawie i przekazuje to sprawozdanie ministrowi właściwemu do spraw rodziny drogą elektroniczną, za pomocą tych systemów, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
§  3.  Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do organów właściwych dłużnika lub organów właściwych wierzyciela o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie w innych terminach i za inne okresy, niż określone w § 2.
§  4.  Do sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie za III kwartał 2017 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. poz. 2324), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 11 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).