Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1827

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Akta osobowe funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwane dalej "aktami", składają się z części A, B i C.
§  2.  W części A akt gromadzi się dokumentację związaną z ubieganiem się o przyjęcie do służby, w szczególności:
1) kwestionariusz osobowy;
2) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne;
3) świadectwa pracy i służby z poprzednich miejsc pracy i służby;
4) orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.
§  3.  W części B akt gromadzi się dokumentację dotyczącą nawiązania stosunku służbowego oraz jego przebiegu, w szczególności:
1) dokument potwierdzający złożenie ślubowania;
2) akt mianowania do służby, dokument mianowania na stopień służbowy oraz dokumenty określające stanowisko służbowe, uposażenie i miejsce pełnienia służby;
3) dokumenty potwierdzające przyznanie dodatków do uposażenia zasadniczego;
4) dokumenty potwierdzające zakres realizowanych zadań;
5) dokumenty potwierdzające przebieg służby przygotowawczej;
6) dokumenty potwierdzające złożenie egzaminu kończącego zasadniczy kurs zawodowy albo złożenie egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego oraz dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku złożenia takich egzaminów;
7) opinie służbowe i oceny okresowe wraz ze złożonymi od nich środkami odwoławczymi oraz rozstrzygnięciami podjętymi przez kierownika jednostki organizacyjnej;
8) dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia specjalistycznego oraz złożenie egzaminu uprawniającego do przeniesienia do wyższego korpusu w Służbie Celno-Skarbowej;
9) dokumenty dotyczące powierzenia mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia;
10) dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;
11) dokumenty potwierdzające zmianę warunków pełnienia służby;
12) dokumenty potwierdzające udzielenie wyróżnienia oraz wniosek przełożonego o jego udzielenie;
13) dokumenty potwierdzające udzielenie urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu wychowawczego, urlopu zdrowotnego, urlopu bezpłatnego oraz urlopu okolicznościowego;
14) orzeczenia lekarskie i orzeczenia komisji lekarskich;
15) roczne karty ewidencji czasu służby;
16) informacje z Krajowego Rejestru Karnego;
17) dokumenty potwierdzające złożenie przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy celnej oraz tajemnicy skarbowej;
18) dokumenty potwierdzające zapoznanie funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej, zwanego dalej "funkcjonariuszem", przyjmowanego do służby w Służbie Celno-Skarbowej z podstawowymi aktami prawa wewnętrznego regulującymi przebieg i organizację służby oraz z prawami i obowiązkami funkcjonariuszy;
19) dokumenty potwierdzające upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oraz potwierdzające przeszkolenie w zakresie informacji niejawnych;
20) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby oraz informację o zapoznaniu funkcjonariusza z przepisami i zasadami dotyczącymi bezpiecznego wykonywania czynności służbowych;
21) dokumenty dotyczące zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego, a w przypadku zajęcia zarobkowego, które nie wymaga zgody kierownika jednostki organizacyjnej, dokumenty potwierdzające, że funkcjonariusz poinformował kierownika jednostki organizacyjnej przed podjęciem tego zajęcia;
22) dokumenty potwierdzające nabycie uprawnień do nagród jubileuszowych, odpraw rentowych albo emerytalnych oraz odprawy pośmiertnej;
23) wyroki i postanowienia sądów administracyjnych oraz sądów powszechnych w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym;
24) opinie i uchwały organów związków zawodowych wydane w indywidualnych sprawach związanych ze stosunkiem służbowym;
25) dokumenty dotyczące przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy w służbie cywilnej;
26) odpis orzeczenia dotyczącego kary dyscyplinarnej;
27) dokumenty związane z ustaleniem uprawnień do emerytury albo renty;
28) dokumenty dotyczące stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
§  4.  W części C akt gromadzi się dokumentację dotyczącą ustania stosunku służbowego, w szczególności:
1) dokumenty stanowiące podstawę zwolnienia ze służby albo wygaśnięcia stosunku służbowego;
2) dokumenty potwierdzające zwolnienie ze służby albo wygaśnięcie stosunku służbowego;
3) kopię wydanego funkcjonariuszowi świadectwa służby.
§  5.  Dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części akt powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w niej dokumentów.
§  6. 
1.  W aktach przechowuje się odpisy lub kopie dokumentów składanych przez funkcjonariusza.
2.  Kierownik jednostki organizacyjnej może żądać od funkcjonariusza oryginałów dokumentów wyłącznie do wglądu lub w celu sporządzenia ich odpisów lub kopii.
§  7.  Akta prowadzone na podstawie dotychczasowych przepisów zostaną dostosowane do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 października 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu służby funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 1311 oraz z 2017 r. poz. 742), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379 i 1537).