Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1852

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) 2

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4-6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 2041 i 2246) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky), zwanego dalej "organizmem szkodliwym", w tym:
a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego,
b) metody wykrywania i identyfikacji organizmu szkodliwego,
c) sposób wyznaczania stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego,
d) warunki prowadzenia produkcji roślin szczególnie podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w tym przeznaczonych do sadzenia, innych niż nasiona, zwanych dalej "roślinami szczególnie podatnymi na porażenie",
e) warunki przemieszczania:
roślin szczególnie podatnych na porażenie,
drewnianego materiału opakowaniowego wykonanego w całości lub w części z roślin szczególnie podatnych na porażenie, zwanego dalej "drewnianym materiałem opakowaniowym",
drewna innego niż drewniany materiał opakowaniowy, zgodnego z kodem CN wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, w tym drewna, które nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, zwanego dalej "drewnem";
2) wymagania specjalne, które powinny spełniać rośliny szczególnie podatne na porażenie oraz drewno, jeżeli są one wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium z państw trzecich, wraz ze wskazaniem wymagań, które należy zawrzeć w świadectwie fitosanitarnym;
3) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które zaopatruje się w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i poddaje się kontroli zdrowotności przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczaniem przez to terytorium;
4) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, których uprawianie, wytwarzanie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie przez to terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, z uwzględnieniem rodzaju działalności tych podmiotów lub przeznaczenia tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.
§  2. 
1.  Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektorem", przeprowadza coroczne kontrole roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustalenia występowania organizmu szkodliwego.
2.  W przypadku stwierdzenia występowania organizmu szkodliwego, w tym na podstawie informacji otrzymanej z innego państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, potwierdzonej w wyniku urzędowych kontroli przeprowadzonych przez służbę ochrony roślin tego państwa, wojewódzki inspektor wyznacza:
1) strefę porażenia obejmującą zasięgiem obszar, na którym stwierdzono występowanie:
a) organizmu szkodliwego,
b) roślin wykazujących objawy porażenia przez organizm szkodliwy;
2) strefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia, zwaną dalej "strefą bezpieczeństwa", której granica przebiega w odległości co najmniej 2 km od granicy strefy porażenia, przy czym odległość ta może być ograniczona nie mniej niż do 1 km od granicy strefy porażenia, jeżeli wojewódzki inspektor, mając na uwadze okoliczności powstania ogniska porażenia, wyniki przeprowadzonej kontroli lub działania zwalczające organizm szkodliwy zastosowane bezpośrednio po stwierdzeniu jego wystąpienia, stwierdzi, że nie występuje ryzyko rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego poza obszar tej strefy, z tym że w przypadku gdy zwalczenie organizmu szkodliwego nie jest możliwe, odległość ta może być ograniczona nie mniej niż do 2 km od granicy strefy porażenia.
3.  Wyznaczając strefę porażenia i strefę bezpieczeństwa, wojewódzki inspektor uwzględnia biologię i możliwości rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, a także obecność, rozmieszczenie na danym obszarze oraz stopień porażenia roślin żywicielskich organizmu szkodliwego, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Wojewódzki inspektor może odstąpić od wyznaczenia strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa, jeżeli:
1) organizm szkodliwy został wprowadzony na dany obszar:
a) z roślinami, produktami roślinnymi lub przedmiotami i istnieją dowody, że rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, na których stwierdzono jego występowanie, zostały porażone przed wprowadzeniem na ten obszar, lub
b) jako odosobniony przypadek, niezależnie od tego, czy jest bezpośrednio związany z rośliną szczególnie podatną na porażenie lub drewnem, oraz nie podejrzewa się, że dojdzie do zadomowienia się organizmu szkodliwego, oraz
2) nie doszło do zadomowienia się organizmu szkodliwego, a biologia organizmu szkodliwego i podjęte działania zwalczające organizm szkodliwy uniemożliwiają jego rozmnażanie i rozprzestrzenianie się na tym obszarze.
2.  W przypadku odstąpienia od wyznaczania strefy porażenia i strefy bezpieczeństwa wojewódzki inspektor:
1) podejmuje działania zwalczające organizm szkodliwy i zapobiegające jego rozprzestrzenianiu się, w tym nakazuje zniszczenie porażonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;
2) ustala źródło oraz zasięg porażenia, w tym przeprowadza kontrole roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które mogły zostać porażone, w tym mogące obejmować niszczące metody mające na celu ustalenie występowania organizmu szkodliwego;
3) przeprowadza kontrole występowania organizmu szkodliwego w odległości co najmniej 1 km od miejsca stwierdzenia występowania organizmu szkodliwego, przez okres obejmujący pełen cykl życia organizmu szkodliwego i dodatkowo rok, jednak nie mniej niż cztery kolejne lata od dnia stwierdzenia wystąpienia organizmu szkodliwego;
4) informuje o zagrożeniach związanych z występowaniem organizmu szkodliwego, biologii, szkodliwości oraz metodach zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, w szczególności na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej "wojewódzkim inspektoratem";
5) może podejmować inne niż określone w pkt 1-4 działania niezbędne do zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego.
§  4. 
1.  W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa wojewódzki inspektor nakazuje przeprowadzenie działań zwalczających organizm szkodliwy i zapobiegających jego rozprzestrzenianiu się, a w szczególności:
1) bezzwłoczne zniszczenie porażonych roślin i roślin wykazujących objawy porażenia, wraz z systemem korzeniowym, jeżeli zostały stwierdzone chodniki larwalne poniżej szyjki korzeniowej tych roślin; w przypadku gdy wystąpienie organizmu szkodliwego stwierdzono po zakończeniu okresu lotu organizmu szkodliwego, niszczenie porażonych roślin oraz roślin wykazujących objawy porażenia przeprowadza się przed rozpoczęciem kolejnego okresu lotu organizmu szkodliwego;
2) zniszczenie roślin szczególnie podatnych na porażenie w promieniu 100 m wokół porażonych roślin; przed zniszczeniem rośliny te są poddawane kontroli przez wojewódzkiego inspektora na obecność objawów porażenia przez organizm szkodliwy.
2.  W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa wojewódzki inspektor:
1) ustala źródło oraz zasięg porażenia, w tym przeprowadza kontrole roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które mogły zostać porażone, w tym mogące obejmować niszczące metody mające na celu ustalenie występowania organizmu szkodliwego;
2) zakazuje przemieszczania poza obszar strefy porażenia oraz strefy bezpieczeństwa roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które w wyniku kontaktu z porażonymi roślinami mogły zostać porażone;
3) zakazuje sadzenia na otwartej przestrzeni roślin szczególnie podatnych na porażenie w odległości 100 m od porażonych roślin, z wyłączeniem miejsca uprawy lub wytwarzania spełniającego wymagania, o których mowa w § 7 pkt 2;
4) przeprowadza kontrole występowania organizmu szkodliwego, w tym mogące obejmować niszczące metody mające na celu ustalenie występowania organizmu szkodliwego, oraz co najmniej jedną kontrolę w roku w sposób pozwalający stwierdzić porażenie roślin na wysokości ich koron;
5) informuje o zagrożeniach związanych z występowaniem organizmu szkodliwego, biologii, szkodliwości oraz metodach zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, w szczególności na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat;
6) może podejmować inne niż określone w pkt 1-5 działania niezbędne do zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego.
3.  W przypadku wysokiej wartości społecznej, kulturowej lub środowiskowej roślin szczególnie podatnych na porażenie wojewódzki inspektor może odstąpić od podejmowania działań, o których mowa w ust. 1. W razie odstąpienia od podejmowania tych działań wojewódzki inspektor przeprowadza regularne kontrole roślin szczególnie podatnych na porażenie, które nie zostały zniszczone, pod kątem występowania organizmu szkodliwego lub jego objawów oraz podejmuje działania określone w ust. 2.
§  5.  Jeżeli w strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa w okresie co najmniej pięciu kolejnych lat nie zostało stwierdzone występowanie organizmu szkodliwego, w szczególności podczas kontroli, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, obszary objęte tymi strefami wojewódzki inspektor uznaje za wolne od organizmu szkodliwego i zaprzestaje się na nich prowadzenia działań, o których mowa w § 4.
§  6.  Jeżeli w strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa w wyniku kontroli, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 4, w okresie co najmniej pięciu kolejnych lat, zostanie potwierdzone występowanie organizmu szkodliwego, a wojewódzki inspektor, na podstawie prowadzonych kontroli, stwierdzi, że zwalczenie organizmu szkodliwego nie jest możliwe, na obszarze tym:
1) zaprzestaje się prowadzenia działań, o których mowa w § 4;
2) wojewódzki inspektor:
a) nakazuje bezzwłoczne zniszczenie porażonych roślin i roślin wykazujących objawy porażenia, wraz z systemem korzeniowym, jeżeli zostały stwierdzone chodniki larwalne poniżej szyjki korzeniowej tych roślin; w przypadku gdy wystąpienie organizmu szkodliwego stwierdzono po zakończeniu okresu lotu organizmu szkodliwego, niszczenie porażonych roślin oraz roślin wykazujących objawy porażenia przeprowadza się przed rozpoczęciem kolejnego okresu lotu organizmu szkodliwego,
b) zakazuje przemieszczania poza obszar strefy porażenia oraz strefy bezpieczeństwa roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które w wyniku kontaktu z porażonymi roślinami mogły zostać porażone,
c) zakazuje sadzenia na otwartej przestrzeni roślin szczególnie podatnych na porażenie, z wyłączeniem miejsca uprawy lub wytwarzania spełniającego wymagania, o których mowa w § 7 pkt 2,
d) przeprowadza kontrole występowania organizmu szkodliwego, w tym mogące obejmować niszczące metody mające na celu ustalenie występowania organizmu szkodliwego, oraz co najmniej jedną kontrolę w roku w sposób pozwalający stwierdzić porażenie roślin na wysokości ich koron,
e) informuje o zagrożeniach związanych z występowaniem organizmu szkodliwego, biologii, szkodliwości oraz metodach zwalczania i ograniczania rozprzestrzeniania się organizmu szkodliwego, w szczególności na stronie internetowej administrowanej przez wojewódzki inspektorat,
f) może podejmować inne niż określone w lit. a-e działania niezbędne do zwalczenia i zapobieżenia rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego.
§  7.  Rośliny szczególnie podatne na porażenie, których średnica łodygi w najgrubszym miejscu wynosi co najmniej 1 cm, uprawiane przez cały cykl produkcji na obszarach objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa wyznaczonymi na podstawie § 2 ust. 2 mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku takich roślin uprawianych przez cały cykl produkcji na obszarach innych państw członkowskich objętych strefami odpowiadającymi strefom wyznaczonym na podstawie § 2 ust. 2 mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli:
1) zostały zaopatrzone w paszport roślin;
2) co najmniej dwa lata przed wysyłką, a w przypadku roślin młodszych niż dwuletnie - przez cały okres ich uprawy, były uprawiane w miejscu uprawy lub wytwarzania:
a) które zostało uwzględnione w rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego,
b) poddawanym co najmniej dwa razy w roku kontrolom występowania organizmu szkodliwego, w tym mogącym obejmować niszczące metody mające na celu ustalenie występowania organizmu szkodliwego, i w czasie tych kontroli nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego,
c) w którym rośliny te były uprawiane w warunkach fizycznej izolacji, uniemożliwiającej ich porażenie, lub w którym każda partia roślin przed ich przemieszczeniem jest poddawana urzędowej kontroli, w której wielkość próby jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz w którym w wyniku przeprowadzanej co najmniej raz w roku kontroli obejmującej także obszar otaczający miejsce uprawy lub wytwarzania o promieniu nie mniejszym niż 1 km, nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego,
d) w którym użyte do szczepienia zrazy spełniają wymagania określone w lit. c lub ich średnica w najgrubszym miejscu nie przekracza 1 cm.
§  8.  Rośliny szczególnie podatne na porażenie, których średnica łodygi w najgrubszym miejscu wynosi co najmniej 1 cm, uprawiane na obszarach nieobjętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa wyznaczonymi na podstawie § 2 ust. 2, które zostały wprowadzone na obszar tych stref, mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku takich roślin uprawianych na obszarach innych państw członkowskich nieobjętych strefami odpowiadającymi strefom wyznaczonym na podstawie § 2 ust. 2, które zostały wprowadzone na obszar tych stref, mogą być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli:
1) zostały zaopatrzone w paszport roślin;
2) na obszarze tych stref były uprawiane w miejscu uprawy lub wytwarzania:
a) które zostało uwzględnione w rejestrze przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, albo w odpowiednim rejestrze prowadzonym przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego,
b) w którym rośliny te były uprawiane w warunkach fizycznej izolacji, uniemożliwiającej ich porażenie, lub w którym każda partia roślin przed ich przemieszczeniem jest poddawana urzędowej kontroli, w której wielkość próby jest określona w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz w którym w wyniku przeprowadzanej co najmniej raz w roku kontroli obejmującej także obszar otaczający miejsce uprawy lub wytwarzania o promieniu nie mniejszym niż 1 km, nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego,
c) w którym użyte do szczepienia zrazy spełniają wymagania określone w lit. b lub ich średnica w najgrubszym miejscu nie przekracza 1 cm.
§  9.  Drewno pochodzące z obszarów objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa wyznaczonymi na podstawie § 2 ust. 2 może być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku drewna pochodzącego z obszarów innych państw członkowskich objętych strefami odpowiadającymi strefom wyznaczonym na podstawie § 2 ust. 2, może być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli jest zaopatrzone w paszport roślin, oraz w przypadku drewna:
1) w postaci innej niż zręby, wióry, trociny, odpady lub ścinki zostało:
a) okorowane oraz
b) poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia takiej obróbki jest znak "HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu;
2) w postaci zrębów, wiórów, trocin, odpadów lub ścinków zostało:
a) okorowane oraz poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C, lub
b) rozdrobnione na kawałki o grubości i szerokości nieprzekraczającej 2,5 cm.
§  10.  Drewno, które zachowało w całości lub w części swoją zaokrągloną powierzchnię, niepochodzące z obszarów objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa wyznaczonymi na podstawie § 2 ust. 2, które zostało wprowadzone na obszar tych stref, może być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku takiego drewna niepochodzącego z obszarów innych państw członkowskich objętych strefami odpowiadającymi strefom wyznaczonym na podstawie § 2 ust. 2, które zostało wprowadzone na obszar tych stref, może być wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium, jeżeli jest zaopatrzone w paszport roślin, oraz zostało:
1) okorowane oraz
2) poddane obróbce termicznej, w czasie której została osiągnięta w całym profilu drewna, łącznie z rdzeniem, co najmniej przez 30 minut, minimalna temperatura wynosząca 56°C; potwierdzeniem przeprowadzenia takiej obróbki jest znak "HT" umieszczony na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu.
§  11.  Drewno poddaje się zabiegom, o których mowa w § 9 lub 10, na obszarze strefy porażenia lub strefy bezpieczeństwa, o których mowa w § 2 ust. 2, lub jeżeli poddanie drewna zabiegom, o których mowa w § 9 lub 10, na obszarze tych stref nie jest możliwe, poza obszarem tych stref, pod warunkiem że:
1) jest transportowane do miejsca, w którym zostanie poddane tym zabiegom:
a) pod nadzorem wojewódzkiego inspektora,
b) w sposób zabezpieczający rozprzestrzenienie się organizmu szkodliwego;
2) resztki powstające w wyniku tych zabiegów są unieszkodliwiane w sposób zapewniający zniszczenie organizmu szkodliwego;
3) wojewódzki inspektor przeprowadza kontrole występowania organizmu szkodliwego w promieniu co najmniej 1 km od miejsca przeprowadzania tych zabiegów.
§  12. 
1.  Drewniany materiał opakowaniowy pochodzący z obszarów objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa wyznaczonymi na podstawie § 2 ust. 2 może być przemieszczany przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku drewnianego materiału opakowaniowego pochodzącego z obszarów innych państw członkowskich objętych strefami odpowiadającymi strefom wyznaczonym na podstawie § 2 ust. 2, może być wprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczany przez to terytorium, jeżeli został opatrzony znakiem potwierdzającym, że był poddany jednemu z zabiegów wymienionych w Międzynarodowym Standardzie w zakresie Środków Fitosanitarnych nr 15 3 .
2.  Drewniany materiał opakowaniowy pochodzący z obszarów objętych strefą porażenia lub strefą bezpieczeństwa wyznaczonymi na podstawie § 2 ust. 2, a w przypadku drewnianego materiału opakowaniowego pochodzącego z obszarów innych państw członkowskich objętych strefami odpowiadającymi strefom wyznaczonym na podstawie § 2 ust. 2, poddaje się zabiegom, o których mowa w ust. 1, na obszarach tych stref lub, jeżeli poddanie drewna zabiegom, o których mowa w § 9 lub 10, na obszarze tych stref nie jest możliwe, poza obszarami tych stref, pod warunkiem że:
1) jest on transportowany do miejsca, w którym zostanie poddany tym zabiegom:
a) pod nadzorem wojewódzkiego inspektora,
b) w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się organizmu szkodliwego;
2) resztki powstające w wyniku tych zabiegów są unieszkodliwiane w sposób zapewniający zniszczenie organizmu szkodliwego;
3) wojewódzki inspektor przeprowadza kontrole występowania organizmu szkodliwego w promieniu co najmniej 1 km od miejsca przeprowadzania tych zabiegów.
§  13. 
1.  Roślin szczególnie podatnych na porażenie, których średnica łodygi wynosi co najmniej 1 cm, nie wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, oraz nie przemieszcza się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tego państwa.
2.  Dopuszcza się wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, roślin, o których mowa w ust. 1, lub przemieszczanie tych roślin przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tego państwa jedynie w przypadku, gdy te rośliny:
1) spełniają wymagania określone w art. 2 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/893 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky), a informacje o spełnieniu tych wymagań zostały umieszczone w świadectwie fitosanitarnym;
2) zostały uznane przez wojewódzkiego inspektora za wolne od organizmu szkodliwego na podstawie granicznej kontroli fitosanitarnej, w tym mogącej obejmować niszczące metody mające na celu ustalenie występowania organizmu szkodliwego;
3) zostały zaopatrzone w paszport roślin po zakończeniu kontroli, o której mowa w pkt 2.
§  14. 
1.  Drewna nie wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, oraz nie przemieszcza się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tego państwa.
2.  Dopuszcza się wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym stwierdzono występowanie organizmu szkodliwego, drewna, o którym mowa w ust. 1, lub przemieszczanie tego drewna przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z tego państwa jedynie w przypadku, gdy to drewno:
1) spełnia wymagania określone w art. 3 decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/893 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky), a informacje o spełnieniu tych wymagań zostały umieszczone w świadectwie fitosanitarnym;
2) zostało uznane przez wojewódzkiego inspektora za wolne od organizmu szkodliwego na podstawie granicznej kontroli fitosanitarnej;
3) zostało zaopatrzone w paszport roślin po zakończeniu kontroli, o której mowa w pkt 2.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ ROŚLIN SZCZEGÓLNIE PODATNYCH NA PORAŻENIE PRZEZ ORGANIZM ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS (MOTSCHULSKY)

Lp.Gatunki roślin szczególnie podatnych na porażenie przez organizm Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
1Acer spp.
2Aesculus spp.
3Alnus spp.
4Betula spp.
5Carpinus spp.
6Cercidiphyllum spp.
7Corylus spp.
8Fagus spp.
9Fraxinus spp.
10Koelreuteria spp.
11Platanus spp.
12Populus spp.
13Salix spp.
14Tilia spp.
15Ulmus spp.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

KODY CN DREWNA INNEGO NIŻ DREWNIANY MATERIAŁ OPAKOWANIOWY

Kod CNOpis
4401 10 00Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek lub w podobnych postaciach
4401 22 00Drewno drzew innych niż iglaste w postaci wiórków lub kawałków
ex 4401 39 80Pozostałe drewno odpadowe i ścinki drewniane nieaglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub w podobne postacie
4403 10 00Drewno surowe malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
4403 92Drewno z buka (Fagus spp.), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
ex 4403 99Drewno drzew innych niż iglaste (innych niż buka (Fagus spp.), topoli (Populus spp.) lub brzozy (Betula spp.)), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
4403 99 10Drewno z topoli (Populus spp.), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
4403 99 51Kłody tartaczne z brzozy (Betula L.), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione
4403 99 59Drewno z brzozy (Betula L.), surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione, inne niż kłody tartaczne
ex 4404 20 00Żerdzie rozszczepione z drzew innych niż iglaste; pale, paliki i kołki z drewna, zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie
4406Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna
4407 92 00Drewno z buka (Fagus spp.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 93Drewno z klonu (Acer spp.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 95Drewno z jesionu (Fraxinus spp.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
ex 4407 99Drewno drzew innych niż iglaste (innych niż buka (Fagus spp.), klonu (Acer spp.), jesionu (Fraxinus spp.) lub topoli (Populus spp.)), przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
4407 99 91Drewno z topoli (Populus spp.) przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, o grubości przekraczającej 6 mm
9406 00 20Prefabrykowane budynki z drewna

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ ROŚLIN ŻYWICIELSKICH ORGANIZMU ANOPLOPHORA GLABRIPENNIS (MOTSCHULSKY)

Lp.Gatunki roślin żywicielskich organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
1Acer spp.
2Aesculus spp.
3Albizia spp.
4Alnus spp.
5Betula spp.
6Buddleja spp.
7Carpinus spp.
8Celtis spp.
9Cercidiphyllum spp.
10Corylus spp.
11Elaeagnus spp.
12Fagus spp.
13Fraxinus spp.
14Hibiscus spp.
15Koelreuteria spp.
16Malus spp.
17Melia spp.
18Morus spp.
19Platanus spp.
20Populus spp.
21Prunus spp.
22Pyrus spp.
23Quercus rubra
24Robinia spp.
25Salix spp.
26Sophora spp.
27Sorbus spp.
28Tilia spp.
29Ulmus spp.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WIELKOŚĆ PRÓBY, JAKĄ POBIERA SIĘ W RAMACH KONTROLI, O KTÓRYCH MOWA W § 7 PKT 2 LIT. C I § 8 PKT 2 LIT. B

Liczba roślin w partiiPoziom niszczącej metody pobierania próbek

(liczba roślin przeznaczonych do zniszczenia)

od 1 do 450010% wielkości partii
powyżej 4500450
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Niniejsze rozporządzenie wykonuje decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/893 z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie środków zapobiegających wprowadzaniu do Unii i rozprzestrzenianiu się w Unii organizmu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) (Dz. Urz. UE L 146 z 11.06.2015, str. 16).
3 Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych - International Standards for Phytosanitary Measures, Part 15 - Guidelines for regulating wood packaging material in international trade, Publication No 15, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. poz. 151 oraz z 2007 r. poz. 485).