Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1810

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów

Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz terminy i sposób przekazywania tych sprawozdań.
§  2. 
1.  Organ właściwy sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o świadczeniach rodzinnych", kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów i przekazuje to sprawozdanie właściwemu miejscowo wojewodzie, za pomocą tych systemów, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
2.  Wojewoda sporządza, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwartalne sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające dane z realizacji przez tego wojewodę w danym kwartale zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów.
3.  Wojewoda, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rodziny drogą elektroniczną, za pomocą systemów, o których mowa w art. 23 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych, kwartalne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe zawierające:
1) dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1;
2) dane z realizacji przez tego wojewodę w danym kwartale zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów.
§  3.  Minister właściwy do spraw rodziny, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, może wystąpić do organów właściwych o sporządzenie i przekazanie, za pośrednictwem wojewodów, lub do wojewodów o sporządzenie i przekazanie sprawozdań z wykonywania zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, w innych terminach i za inne okresy niż określone w § 2.
§  4.  Do sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów przez organ właściwy za III kwartał 2017 r. stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., z wyjątkiem § 2 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 oraz § 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 2
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 2315), które utraciło moc z dniem 1 sierpnia 2017 r. w związku z wejściem w życie art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz. 1428).