Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2315

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów

Na podstawie art. 9b ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. poz. 567 oraz z 2015 r. poz. 1240 i 1359) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań z zakresu zasiłków dla opiekunów, zwanych dalej "sprawozdaniami", oraz terminy i sposób przekazywania sprawozdań.
§  2. 
1.  Gmina przekazuje wojewodzie, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), drogą elektroniczną, w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, kwartalne sprawozdanie zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz informacje o wypłaconych zasiłkach dla opiekunów, składkach na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składkach na ubezpieczenie zdrowotne, sporządzone na podstawie bieżącej ewidencji wypłaconych zasiłków dla opiekunów, zapłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne.
2.  Wojewoda przekazuje kwartalne zbiorcze sprawozdanie zawierające dane ze sprawozdań, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, drogą elektroniczną, w terminie do 5. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie każdego kwartału.
3.  Wzór sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Sprawozdanie zawierające dane rzeczowe o realizacji ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w części E, w zakresie relacji między osobami pobierającymi zasiłki dla opiekunów, na podstawie decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a osobami wymagającymi opieki, przekazuje się w terminie do 15. dnia miesiąca następującego po upływie dwóch kwartałów od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Sprawozdanie, o którym mowa w § 2 ust. 2, za pierwszy kwartał 2016 r., wojewoda przekazuje w terminie do 10. dnia drugiego miesiąca następującego po upływie tego kwartału.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE1) RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW (DZ. U. POZ. 567, Z PÓŹN. ZM.), ZA KWARTAŁ 20.... R.

Dane

organu sporządzającego sprawozdanie

...........................................................................................................

(nazwa i adres)

Wojewoda/Gmina1) .........................................................................

KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE1) RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI

ZADAŃ Z ZAKRESU ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R.

O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW (DZ. U. POZ. 567, Z PÓŹN. ZM.), ZA ........ KWARTAŁ 20.... R.

A. Wydatki na zasiłki dla opiekunów finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba zasiłków

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki narastająco od początku roku w zł

Liczba zasiłków narastająco od początku roku

pierwszy miesiąc kwartału

dwa miesiące kwartału

trzy miesiące kwartału

pierwszy miesiąc kwartału

dwa

miesiące kwartału

trzy miesiące kwartału

razem

w tym:

w ramach koordynacji

razem

w tym:

w ramach koordynacji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Zasiłek dla

opiekuna

l) Niepotrzebne skreślić.

B. Wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz liczba składek

Lp.

Wyszczególnienie

Wydatki narastająco od początku roku w zł

Liczba składek narastająco od początku roku

pierwszy miesiąc kwartału

dwa miesiące kwartału

trzy miesiące kwartału

pierwszy miesiąc kwartału

dwa miesiące kwartału

trzy miesiące kwartału

razem

w tym: w ramach koordynacji

razem

w tym: w ramach koordynacji

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Składki

na ubezpieczenia

emerytalne

i rentowe

opłacane za osoby

pobierające

zasiłki dla

opiekunów,

z tego:

1.1.

- opłacane

na podstawie

przepisów

o systemie

ubezpieczeń

społecznych1)

1.2.

- opłacane

na podstawie

przepisów

o ubezpieczeniu

społecznym

rolników2)

2.

Składki

na ubezpieczenie

zdrowotne

opłacane za osoby

pobierające

zasiłki dla

opiekunów

1) Dotyczy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.).

2) Dotyczy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.).

C. Informacja na temat nienależnie pobranych zasiłków dla opiekunów

Lp.

Wyszczególnienie

Kwoty narastająco od początku roku w zł1)

pierwszy miesiąc kwartału

dwa miesiące kwartału

trzy miesiące kwartału

1

2

3

4

5

1.

Stan należności

z tytułu

nienależnie

pobranych

zasiłków dla

opiekunów

na ostatni dzień

miesiąca

2.

Kwota

umorzonych

nienależnie

pobranych

zasiłków dla

opiekunów

3.

Kwota

wygaszonych

nienależnie

pobranych

zasiłków dla

opiekunów

4.

Kwota

odzyskanych

nienależnie

pobranych

zasiłków dla

opiekunów,

w tym:

4.1.

- podlegająca

zwrotowi

do budżetu

państwa

l) Zasada narastania nie dotyczy wiersza 1.

D. Informacja na temat przyczyn zaprzestania pobierania zasiłku dla opiekuna oraz liczby decyzji w sprawach dotyczących zasiłku dla

opiekuna

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie miesięczne

pierwszy miesiąc kwartału

drugi miesiąc kwartału

trzeci miesiąc kwartału

1

2

3

4

5

1.

Upływ terminu

ważności

orzeczenia o

niepełnosprawności

lub orzeczenia

o znacznym

stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki

2.

Podjęcie przez

opiekuna

zatrudnienia lub

innej pracy

zarobkowej

3.

Nabycie przez

opiekuna prawa

do świadczeń,

o których mowa

w art. 17 ust. 5 pkt

1 ustawy

z dnia 28 listopada

2003 r.

o świadczeniach

rodzinnych (Dz. U.

z 2015 r. poz. 114,

z późn. zm.)

w brzmieniu

obowiązującym

w dniu 31 grudnia

2012 r.

4.

Umieszczenie

osoby wymagającej

opieki

w rodzinie

zastępczej lub

w placówce

zapewniającej

całodobową

opiekę, o których

mowa w art. 17 ust.

5 pkt 2 lit. b ustawy

z dnia 28 listopada

2003 r.

o świadczeniach

rodzinnych

w brzmieniu

obowiązującym

w dniu 31 grudnia

2012 r.

5.

Ustalenie dla

członka rodziny

opiekuna prawa

do dodatku

do zasiłku

rodzinnego,

o którym mowa

w art. 10 ustawy

z dnia 28 listopada

2003 r.

o świadczeniach

rodzinnych, albo

do świadczenia

pielęgnacyjnego

6.

Nabycie przez

członka rodziny

na osobę

wymagającą opieki

uprawnienia

za granicą

do świadczenia

na pokrycie

wydatków

związanych

z opieką

7.

Rezygnacja

opiekuna

z zasiłku dla

opiekuna

8.

Śmierć opiekuna

9.

Śmierć osoby

wymagającej

opieki

10.

Zaprzestanie

sprawowania

opieki

11.

Zmiana miejsca

zamieszkania

12.

Inna przyczyna

13.

Liczba decyzji

w sprawach

dotyczących

zasiłku dla

opiekuna,

w tym:

13.1.

liczba decyzji

przyznających

prawo do zasiłku

dla opiekuna

w związku

z uzyskaniem

nowego orzeczenia

o

niepełnosprawności

lub orzeczenia

o znacznym

stopniu

niepełnosprawności

E. Informacja na temat relacji pomiędzy osobami pobierającymi zasiłki dla opiekunów, a osobami wymagającymi opieki

Lp.

Wyszczególnienie

Wykonanie miesięczne

pierwszy miesiąc kwartału

drugi miesiąc kwartału

trzeci miesiąc kwartału

1

2

3

4

5

1.

córka/syn na matkę/ojca

2.

matka/ojciec na córkę/syna

3.

wnuczka/wnuk na

babcię/dziadka

4.

babcia/dziadek na

wnuczkę/wnuka

5.

siostra/brat na siostrę/brata

6.

opiekun faktyczny osoby

wymagającej opieki

7.

inna relacja

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

imię i nazwisko: ........................................................................

telefon służbowy: ......................................................................

e-mail służbowy: .......................................................................

Data sporządzenia sprawozdania: .............................................

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - rodzina, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).