Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1761

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie rodzajów nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego i minimalnych środków, jakie jednostki certyfikujące są obowiązane zastosować w przypadku stwierdzenia wystąpienia tych nieprawidłowości lub naruszeń w ramach kontroli w rolnictwie ekologicznym (Dz. U. poz. 777) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) cofnięcie certyfikatu w zakresie produktu, którego dotyczy nieprawidłowość.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do postępowań w sprawach w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK 2  

NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NARUSZENIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO I MINIMALNE ŚRODKI, JAKIE JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCE SĄ OBOWIĄZANE ZASTOSOWAĆ W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSTĄPIENIA TYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB NARUSZEŃ

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).
2 Załącznik zmieniony przez obwieszczenie z dnia 6 października 2017 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.2017.1866). Zmiany nie zostały naniesione na tekst.