Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1779

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 1521) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711, z 2016 r. poz. 1295, 1770 i 1797 oraz z 2017 r. poz. 1036 i 1333) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1d:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W gospodarstwach położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje się:",

uchyla się pkt 3,
b) po ust. 1d dodaje się ust. 1e w brzmieniu:

"1e. W gospodarstwach położonych na obszarze ochronnym, obszarze objętym ograniczeniami oraz obszarze zagrożenia zakazuje się prowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa na użytek własny innych niż utrzymywane w tym gospodarstwie.";

2) w § 4:
a) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "do tego gospodarstwa" dodaje się wyrazy "lub jednostek produkcyjnych wchodzących w skład tego gospodarstwa, w których są utrzymywane świnie, które mają zostać przemieszczone,",
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jednostkę produkcyjną, z której mają być przemieszczone świnie, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wyznacza powiatowy lekarz weterynarii po potwierdzeniu, że struktura i wielkość jednostek produkcyjnych, odległość między tymi jednostkami oraz czynności w nich przeprowadzane zapewniają, że utrzymywanie świń i ich karmienie odbywa się w oddzielnych pomieszczeniach w sposób, który uniemożliwia rozprzestrzenianie się wirusa afrykańskiego pomoru świń między tymi jednostkami produkcyjnymi.";

3) w § 5 w ust. 2 w pkt 5 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy "albo na koniec dnia uboju, gdy w tym dniu nie poddaje się już ubojowi żadnych innych świń;";
4) w § 5c w ust. 1 w pkt 1 w lit. d po wyrazach "obszaru zagrożenia, " dodaje się wyrazy "albo na koniec dnia uboju, gdy w tym dniu nie poddaje się już ubojowi żadnych innych świń,";
5) w § 8 w ust. 2 w pkt 1 wyraz "załączniku" zastępuje się wyrazami "części II, III i IV załącznika";
6) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. 1. Zakazuje się przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej świń z obszaru innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE.

2. Dopuszcza się przemieszczanie świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z gospodarstwa położonego na obszarze innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który został wymieniony w części I załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, pod warunkiem, że są spełnione wymagania określone w art. 8 ust. 2 i 3 decyzji Komisji 2014/709/UE.";

7) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. Dopuszcza się wysyłanie świeżego mięsa świń, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych, produktów mięsnych oraz innej żywności, składających się z mięsa świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, z rzeźni, zakładów rozbioru i zakładów przetwórstwa mięsnego znajdujących się na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, pod warunkiem, że takie produkty zostały:

1) wyprodukowane oraz były przechowywane i przetwarzane w zakładach znajdujących się na obszarach wymienionych w części I, II lub III załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu;

2) pozyskane od świń pochodzących z gospodarstw, które nie znajdują się na obszarach wymienionych w części II, III lub IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, lub od świń pochodzących z gospodarstw znajdujących się na obszarach wymienionych w części II tego załącznika, pod warunkiem, że świnie te spełniają wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2;

3) oznakowane specjalnym znakiem weterynaryjnym określonym w § 16.";

8) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. 1. Zakazuje się przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub do innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej utrzymywanych w warunkach fermowych dzików oraz świniodzików.

2. Dopuszcza się przemieszczanie odłowionych dzików lub świniodzików, utrzymywanych w warunkach fermowych, z miejsca ich utrzymywania położonego poza obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami i obszarem zagrożenia do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza tymi obszarami, lub na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, pod warunkiem, że:

1) te dziki lub świniodziki przebywały w danym miejscu utrzymywania co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie, a w okresie co najmniej 30 dni poprzedzających przemieszczenie żaden dzik ani świniodzik nie został wprowadzony do tego gospodarstwa;

2) w miejscu utrzymywania tych dzików lub świniodzików stosuje się środki bezpieczeństwa biologicznego mające na celu zminimalizowanie ryzyka wprowadzenia wirusa afrykańskiego pomoru świń do tego miejsca;

3) te dziki oraz świniodziki spełniają wymagania określone w § 4 ust. 2 pkt 1 lub 2.

3. W świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się dziki lub świniodziki określone w ust. 2, przemieszczane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza to terytorium umieszcza się informację w brzmieniu:

"Dziki lub świniodziki spełniające warunki określone w art. 15 ust. 3 decyzji Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).