Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1762

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 września 2017 r.
w sprawie zniesienia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie i utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

Na podstawie art. 35 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów w Warszawie znosi się Dział do spraw Wojskowych.
§  2.  W obszarze właściwości Prokuratury Okręgowej w Warszawie w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów tworzy się Dział do spraw Wojskowych.
§  3.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. poz. 402) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 uchyla się pkt 7;
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej Kraków-Krowodrza w Krakowie, Prokuratury Rejonowej w Lublinie, Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe w Olsztynie i Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie.";

3) w § 4:
a) uchyla się pkt 7,
b) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

"7a) Dział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów w Warszawie - obszar województw: łódzkiego i mazowieckiego;".

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.