Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1757

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 września 2017 r.
w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Na podstawie art. 78 ust. 10 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Deklaracje w postaci papierowej sporządzone według wzoru określonego w rozporządzeniu uchylanym w § 3, w zakresie wyrobów akcyzowych, mogą być składane do dnia 31 grudnia 2018 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz. U. poz. 323).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

AKC-U/A DEKLARACJA UPROSZCZONA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO WYROBÓW AKCYZOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

AKC-U/S DEKLARACJA UPROSZCZONA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).