Art. 78. - [Obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Deklaracja uproszczona] - Podatek akcyzowy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.143 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 maja 2023 r. do: 30 listopada 2023 r.
Art.  78.  [Obowiązki związane z nabyciem wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych. Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym. Deklaracja uproszczona]
1.  157
 W przypadku gdy uprawniony odbiorca nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:
1) 158
 (uchylony);
2) 159
 (uchylony);
2a) 160
 (uchylony);
3)
bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, według ustalonego wzoru, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju, na rachunek właściwego urzędu skarbowego, w terminie 10 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku gdy nabywane wyroby są opodatkowane na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
3a) 161
 złożyć zabezpieczenie akcyzowe, przed wyprowadzeniem wyrobów akcyzowych z miejsca wysyłki na terytorium państwa członkowskiego przez uprawnionego wysyłającego na terytorium państwa członkowskiego, w przypadku gdy nabywane wyroby są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa;
3b) 162
 bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację, o której mowa w art. 24e ust. 1, w terminie określonym w tym przepisie, w przypadku gdy nabywane wyroby akcyzowe są objęte na terytorium kraju zerową stawką akcyzy.
4)
(uchylony).
1a.  163
 Deklarację uproszczoną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, składa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
1b.  164
 W przypadku ubytków wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. f, przekraczających wysokość określoną w akcie delegowanym Komisji Europejskiej określającym wspólne progi utraty częściowej lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. f, z wyłączeniem ubytków i całkowitego zniszczenia, o których mowa w art. 30 ust. 3, uprawniony odbiorca na terytorium kraju jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju w sposób i terminie określonych w tym przepisie, w przypadku gdy nabywane wyroby są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.
2.  165
 (uchylony).
2a.  166
 (uchylony).
3.  167
 W przypadku gdy podatnik nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 40 ust. 7, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej, jest obowiązany:
1)
przed wprowadzeniem wyrobów akcyzowych na terytorium kraju dokonać zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym do właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
2)
złożyć zabezpieczenie akcyzowe;
3)
bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju w sposób i terminie określonych w tym przepisie.
4.  168
 Osoba fizyczna, która nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe znajdujące się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy:
1)
wymienione w załączniku nr 2 do ustawy albo niewymienione w tym załączniku, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na cele handlowe w rozumieniu art. 34 i przemieszcza te wyroby osobiście,
2)
niewymienione w załączniku nr 2 do ustawy, inne niż określone w art. 40 ust. 7, które są objęte na terytorium kraju stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, nie na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej i wyroby te są jej dostarczane na terytorium kraju

- jest obowiązana, bez wezwania organu podatkowego, złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację uproszczoną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, oraz obliczyć akcyzę i dokonać jej zapłaty na terytorium kraju w sposób i terminie określonych w tym przepisie.

4a. 
(uchylony).
4b. 
Osoby fizyczne, o których mowa w ust. 4, mogą składać deklaracje uproszczone, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w postaci papierowej.
5. 
(uchylony).
6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
7a. 
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, warunkiem dokonania przez podatnika nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych wymienionych w art. 103 ust. 5aa ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jest posiadanie:
1)
koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, o której mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, lub
2)
wpisu do rejestru systemu zapasów interwencyjnych, o którym mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.
8.  169
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, uwzględniając konieczność zapewnienia informacji dotyczących ilości nabywanych wyrobów akcyzowych oraz kwoty akcyzy przypadającej do zapłaty.
9. 
(uchylony).
10.  170
 Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór deklaracji uproszczonej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wraz z objaśnieniami co do sposobu prawidłowego złożenia tej deklaracji, informacją o terminie i miejscu jej złożenia oraz pouczeniem podatnika, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości akcyzy.
157 Art. 78 ust. 1 zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
158 Art. 78 ust. 1 pkt 1 uchylony przez art. 1 pkt 44 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
159 Art. 78 ust. 1 pkt 2 uchylony przez art. 1 pkt 44 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
160 Art. 78 ust. 1 pkt 2a uchylony przez art. 1 pkt 44 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
161 Art. 78 ust. 1 pkt 3a zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
162 Art. 78 ust. 1 pkt 3b zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. a ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
163 Art. 78 ust. 1a zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. b ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
164 Art. 78 ust. 1b dodany przez art. 1 pkt 44 lit. b ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
165 Art. 78 ust. 2 uchylony przez art. 1 pkt 44 lit. c ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
166 Art. 78 ust. 2a uchylony przez art. 1 pkt 44 lit. c ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
167 Art. 78 ust. 3 zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. d ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
168 Art. 78 ust. 4 zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. e ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
169 Art. 78 ust. 8 zmieniony przez art. 1 pkt 44 lit. f ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2427) zmieniającej nin. ustawę z dniem 13 lutego 2023 r.
170 Art. 78 ust. 10 zmieniony przez art. 1 pkt 18 lit. c ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. (Dz.U.2022.2707) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.