Wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego. - Dz.U.2017.323 - OpenLEX

Wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.323

Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Na podstawie art. 78 ust. 10 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43 i 60) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 2138).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r.

ZAŁĄCZNIK

AKC-U DEKLARACJA UPROSZCZONA DLA PODATKU AKCYZOWEGO OD NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO

wzór
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).