Egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1756 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 marca 2000 r.
w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z 2013 r. poz. 829, z 2014 r. poz. 295, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 1954) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb przeprowadzania egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią, zwanego dalej "egzaminem";
2)
zakres przedmiotowy egzaminu;
3)
skład komisji egzaminacyjnej;
4)
stawki odpłatności za egzamin.
1. 
Egzamin organizują organy właściwe w sprawach wydawania pozwoleń na broń.
2. 
Egzamin przeprowadza komisja powołana przez organ, o którym mowa w ust. 1, składająca się z co najmniej trzech członków.
3. 
Członkowie komisji są obowiązani posiadać imienne upoważnienie do przeprowadzenia egzaminu, wydane przez organ, o którym mowa w ust. 1.
4. 
(uchylony).
5. 
Praktyczną część egzaminu przeprowadza się z udziałem członka komisji posiadającego uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora wyszkolenia strzeleckiego.
6. 
Pracami komisji kieruje przewodniczący wybrany spośród członków komisji.
Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
1. 
Zakres przedmiotowy teoretycznej części egzaminu obejmuje sprawdzenie:
1)
znajomości przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej podstawie;
2)
znajomości przepisów Kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.
2. 
Teoretyczną część egzaminu przeprowadza się w formie testu, składającego się z 10 pytań, którego wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.
3. 
(uchylony).
4. 
Warunkiem zdania teoretycznej części egzaminu jest udzielenie przez zdającego prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania.
5. 
Wzór karty egzaminacyjnej z części teoretycznej egzaminu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Część praktyczna egzaminu obejmuje sprawdzenie przestrzegania szczegółowych zasad zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy, umiejętności prawidłowego rozkładania i składania, ładowania i rozładowywania danej broni, postępowania z bronią niesprawną w stopniu uniemożliwiającym dalsze strzelanie, określenia części broni oraz przeprowadzenie sprawdzianu strzeleckiego z użycia danego rodzaju broni.
2. 
Praktyczną część egzaminu przeprowadza się na strzelnicy, a wyniki wpisuje się na karcie egzaminacyjnej.
3. 
Komisja może zadawać zdającemu pytania dotyczące zagadnień, o których mowa w ust. 1.
4. 
Część praktyczną uważa się za zdaną, gdy zdający wykaże się znajomością zagadnień, o których mowa w ust. 1, oraz uzyska ze sprawdzianu strzeleckiego wyniki przewidziane dla danego rodzaju broni.
5. 
Szczegółowy zakres sprawdzianu strzeleckiego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6. 
Wzór karty egzaminacyjnej z praktycznej części egzaminu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7. 
Części praktycznej egzaminu nie przeprowadza się w przypadku broni, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
8. 
Sprawdzianu strzeleckiego nie przeprowadza się w przypadku broni sygnałowej.
1. 
W przypadku niezdania:
1)
części teoretycznej egzaminu - zdającego nie dopuszcza się do części praktycznej egzaminu;
2)
części praktycznej egzaminu - egzamin poprawkowy obejmuje wyłącznie tę część egzaminu.
2. 
Zdającemu przysługuje jeden egzamin poprawkowy, który przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni od dnia niezdania egzaminu.
1. 
Przebieg egzaminu oraz jego wyniki dokumentowane są w protokole, którego integralnymi częściami są karty egzaminacyjne z teoretycznej i praktycznej części egzaminu.
2. 
Przed rozpoczęciem egzaminu komisja informuje zdającego o możliwości wpisania przez niego do protokołu uwag dotyczących przebiegu egzaminu, w tym o możliwości zgłoszenia wniosku o egzamin poprawkowy.
3. 
Po zakończeniu egzaminu protokół jest podpisywany przez członków komisji oraz przez zdającego.
4. 
Wzór protokołu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1. 
Ustala się następujące stawki odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach:
1)
ochrony osobistej - 500 zł;
2)
sportowych - 800 zł;
3)
kolekcjonerskich - 1150 zł;
4)
pamiątkowych - 550 zł;
5)
szkoleniowych, z zastrzeżeniem ust. 4 - 1000 zł;
6)
innych - 600 zł.
2. 
Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę stawki opłaty za egzamin.
3. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, wnosi się przed przystąpieniem do egzaminu.
4. 
Stawka odpłatności za egzamin związany z ubieganiem się o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego wynosi 100 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

KARTA EGZAMINACYJNA Z TEORETYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU

...........................................................................

(miejscowość, data)

Imię i nazwisko zdającego (-cej) ....................................................................................................................................................

Rodzaj broni ...................................................................................................................................................................................

Nr testu ...........................................................................................................................................................................................

1. Pytania

Pytanie 1ABC
Pytanie 2ABC
Pytanie 3ABC
Pytanie 4ABC
Pytanie 5ABC
Pytanie 6ABC
Pytanie 7ABC
Pytanie 8ABC
Pytanie 9ABC
Pytanie 10ABC

Uwaga: należy zakreślić uznaną przez zdającego za prawidłową jedną z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C).

2. Czas rozwiązania testu – 30 minut.

Po sprawdzeniu stwierdzono ......... prawidłowych odpowiedzi, co oznacza, że część teoretyczna egzaminu została zdana/nie

została zdana*.

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

(podpisy przewodniczącego i członków komisji)

* Niewłaściwe skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA SPRAWDZIANU STRZELECKIEGO

1.
Strzelanie z broni palnej bojowej - pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu:
1)
cel - tarcza strzelecka TS-2;
2)
odległość - 15 metrów;
3)
liczba amunicji - 6 sztuk;
4)
postawa - stojąca;
5)
czas - 6 minut;
6)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów, stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy strzeleckiej.

Uwaga: w przypadku ubiegania się o pozwolenie na broń przystosowaną wyłącznie do strzelania za pomocą prochu czarnego (dymnego) do przeprowadzenia sprawdzianu strzeleckiego używa się pistoletu centralnego zapłonu.

2.
Strzelanie z broni gazowej lub alarmowej:
1)
cel - kulochwyt;
2)
liczba amunicji - 3 sztuki;
3)
postawa - stojąca;
4)
czas - 3 minuty;
5)
zaliczenie strzelania - oddanie 3 strzałów z amunicji alarmowej w kierunku kulochwytu.
3.
Strzelanie z pistoletów maszynowych ogniem pojedynczym:
1)
cel - tarcza strzelecka TS-10;
2)
odległość - 25 metrów;
3)
liczba amunicji - 10 sztuk;
4)
postawa - stojąca;
5)
czas - 10 minut;
6)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.
4.
Strzelanie ze strzelb gładkolufowych:
1)
cel - tarcza strzelecka TS-3;
2)
odległość - 15 metrów;
3)
liczba amunicji - 3 sztuki nabojów z pociskiem kulowym;
4)
postawa - stojąca;
5)
czas - 3 minuty;
6)
zaliczenie strzelania - oddanie co najmniej 2 celnych strzałów w pole punktowe tarczy.
5.
Strzelanie z karabinków samoczynnych, samopowtarzalnych i karabinów ogniem pojedynczym:
1)
cel - tarcza strzelecka TS-10;
2)
odległość - 50 metrów;
3)
liczba amunicji - 10 sztuk;
4)
postawa - leżąca;
5)
czas - 10 minut;
6)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 8 trafień w pole punktowe tarczy.
6.
Strzelanie z broni bocznego zapłonu:
1)
pistoletu:
a)
cel - tarcza strzelecka TS-4,
b)
odległość - 25 metrów,
c)
liczba amunicji - 5 sztuk,
d)
postawa - stojąca,
e)
czas - 5 minut,
f)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy;
2)
karabinka:
a)
cel - tarcza strzelecka TS-1,
b)
odległość - 50 metrów,
c)
liczba amunicji - 5 sztuk,
d)
postawa - leżąca,
e)
czas - 5 minut,
f)
zaliczenie strzelania - uzyskanie co najmniej 35 punktów stanowiących sumę punktów z trafień w pola punktowe tarczy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

KARTA EGZAMINACYJNA Z PRAKTYCZNEJ CZĘŚCI EGZAMINU

 ............................................

(miejscowość, data)

Imię i nazwisko zdającego(-ej) .....................................................................................................

Rodzaj broni .................................................................................................................................

Po przeprowadzeniu praktycznej części egzaminu Komisja stwierdza, że tę część egzaminu zdający(-a) zdał(-a)*.

Przyczyny niezdania praktycznej części egzaminu*:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(podpisy przewodniczącego i członków Komisji)

__________________________

* Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU W SPRAWIE WYDANIA POZWOLENIA NA BROŃ

.....................................................................................

(pieczęć urzędowa (miejscowość, data)

właściwego organu)

Protokół

z egzaminu w sprawie wydania pozwolenia na broń

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576, z późn. zm.) Komisja Egzaminacyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: .........................................................

członkowie Komisji w części

teoretycznej egzaminu: (stopień, imię, nazwisko, funkcja)

1. ......................................................

2. ......................................................

3. ......................................................

4. ......................................................

członkowie Komisji w części

praktycznej egzaminu:

1. ......................................................

2. ......................................................

3. ......................................................

4. ......................................................

1) poddała egzaminowi Pana/Panią ...........................................................................................

zam. ........................... który(-a) wystąpił(-a) o wydanie pozwolenia na broń .......................

w celu .....................................................................................................................................

oraz

2) na podstawie wyników egzaminu stwierdziła, że zdający(-a) zdał(-a) egzamin/nie zdał(-a) egzaminu.*

Podpisy członków Komisji:

Przewodniczący Komisji ...........................................................

Członkowie Komisji:

1. .......................................... 5. ..........................................

2. .......................................... 6. ..........................................

3. .......................................... 7. ..........................................

4. .......................................... 8. ..........................................

Z treścią protokołu zapoznałem(-am) się i nie wnoszę uwag (wniosków)/wnoszę następujące uwagi (wnioski)* .......................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Pouczenie: W przypadku niezdania egzaminu, zdający ma prawo do zgłoszenia w niniejszym protokole wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

 .........................................

 (data i podpis zdającego)

__________________________

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).