Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1758 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2017 r. poz. 886) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

wzór

1 Obecnie działem administracji rządowej - gospodarka kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).