Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1836

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 października 2017 r.

USTAWA
z dnia 15 września 2017 r.
zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. poz. 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) w art. 2 w ust. 1 w:

1) pkt 1 lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) w 2017 r. kwoty 8 000 000 zł,

d) w 2018 r. kwoty 8 000 000 zł,";

2) pkt 2 lit. c i d otrzymują brzmienie:

"c) w 2017 r. kwoty 21 520 000 zł,

d) w 2018 r. kwoty 21 520 000 zł,".

Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.