Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1819

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

Na podstawie art. 72 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1213 i 1593) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. poz. 712) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;";

2) w § 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;";

3) w § 5:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;",

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;";

4) w § 6:
a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, łącznej bez względu na źródło pochodzenia, większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

2) wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej ulegającą biodegradacji część odpadów przemysłowych i komunalnych, pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w tym odpadów z instalacji do przetwarzania odpadów oraz odpadów z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, w szczególności osadów ściekowych, zgodnie z przepisami o odpadach w zakresie kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

3) w których emisja CO2 jest nie większa niż 100 kg/MWh, o stopniu wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej większym niż 3504 MWh/MW/rok, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;",

b) pkt 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6) wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł;

7) innych niż wymienione w pkt 1-6, wynosi 0 MWh, a jej wartość wynosi 0 zł.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 września 2017 r.