Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1786

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 22 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1181, 1237 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji jako agencji płatniczej (Dz. U. poz. 1439 oraz z 2017 r. poz. 517 i 1233) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działania "Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych", poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof", typ operacji: inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.";

2) w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Akredytacji w odniesieniu do obsługi pomocy, o której mowa w § 2 pkt 4, udziela się od dnia 4 września 2017 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).