Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1838 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1
z dnia 18 lutego 2009 r.
w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 2

Na podstawie art. 6b ust. 10 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 1475) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach działania I.3. Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zwanego dalej "Programem".
2. 
Pomoc finansowa może być udzielona:
1)
przedsiębiorcom;
2)
podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3)
podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;
4)
jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom.
3. 
Pomoc finansowa nie może być:
1)
udzielona ani wypłacona beneficjentowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
2)
udzielona beneficjentowi będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.) 3 , zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji nr 800/2008";
3)
udzielona beneficjentowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 4 .
4. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy finansowej:
1)
udzielonej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;
2)
uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.
5. 
Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem", przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przekazywanego na podstawie umowy o udzielenie wsparcia.
6. 
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do zwrotu lub odliczenia należnego podatku od towarów i usług.
7. 
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.
8. 
Wsparcie może być udzielone na realizację projektów, które są realizowane na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, otrzymujący od Agencji wsparcie;
2)
dniu rozpoczęcia realizacji projektu - należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia usług lub urządzeń związanych z realizacją projektu, przy czym nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności studia wykonalności, usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne), oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy;
3)
dużym projekcie - należy przez to rozumieć projekt w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) 5 ;
4)
działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym - należy przez to rozumieć oferowanie towarów lub usług na określonym rynku;
5)
Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
6)
leasingu - należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);
7)
nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa lub świadczenia usług, przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub usług, lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego lub świadczenia usług w istniejącym przedsiębiorstwie;
8)
produkcie rolnym - należy przez to rozumieć produkty, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 6 ;
9)
Polsce Wschodniej - należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;
10)
projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o udzielenie wsparcia w ramach działania;
11)
środkach trwałych - należy przez to rozumieć rzeczowe aktywa trwałe, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 7 ;
12)
umowie o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach Programu, zawartą pomiędzy Agencją a beneficjentem;
13)
wniosku o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć wniosek beneficjenta o przyznanie środków na realizację projektu w ramach Programu;
14)
wniosku o potwierdzenie udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć wniosek składany na formularzu stanowiącym załącznik XXI albo XXII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.);
15)
znaczącej modyfikacji - należy przez to rozumieć działania określone w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 8 ;
16)
dniu zakończenia realizacji projektu - należy przez to rozumieć datę wskazaną w umowie o udzielenie wsparcia, jako dzień złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność końcową.

Szczegółowe przeznaczenie i warunki udzielania wsparcia w ramach Działania I.3. Wspieranie innowacji Programu

§  3. 
Agencja może udzielić wsparcia z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na:
1)
budowie obiektów i realizacji innych robót budowlanych w obiektach przeznaczonych na prowadzenie w sposób ciągły badań naukowych lub prac rozwojowych oraz wyposażeniu tych obiektów, zwanego dalej "wsparciem na wyposażenie";
2)
tworzeniu infrastruktury zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, zwanego dalej "wsparciem na tworzenie zaplecza B+R";
3)
przygotowaniu terenów do działalności inwestycyjnej związanej z parkami i inkubatorami lub przygotowaniu terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług, zwanego dalej "wsparciem na przygotowanie terenów inwestycyjnych".
§  4. 
1. 
Wsparcie na wyposażenie może być udzielone:
1)
jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom;
2)
podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich.
2. 
(uchylony).
§  5. 
1. 
Infrastruktura wytworzona lub zakupiona w ramach realizacji projektu objętego wsparciem na wyposażenie, w okresie amortyzacji, może być wykorzystywana do wykonywania działalności gospodarczej, pod warunkiem że:
1)
co najmniej w okresie amortyzacji wydajność infrastruktury przewidziana corocznie na wykonywanie działalności gospodarczej nie przekracza 20% jej całkowitej rocznej wydajności, liczonej według kryterium odnoszącego się do jej powierzchni lub czasu jej wykorzystania;
2)
wykonywanie działalności gospodarczej jest niezbędne do funkcjonowania infrastruktury lub nieodłącznie związane z jej głównym przeznaczeniem, przy czym wymaga ono takich samych nakładów jak wykonywanie działalności, która nie stanowi działalności gospodarczej;
3)
dla działalności gospodarczej jest prowadzona wyodrębniona ewidencja księgowa;
4)
beneficjent zobowiąże się do corocznego monitorowania, według stałej metody, działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem infrastruktury, co najmniej w okresie jej amortyzacji, a w przypadku przekroczenia wartości wydajności, o której mowa w pkt 1, zwróci część udzielonego wsparcia na warunkach i w trybie określonych w umowie o udzielenie wsparcia.
1a. 
(uchylony).
2. 
Wsparcie na wyposażenie może być udzielone do wysokości 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
3. 
Projekt nie może zostać poddany znaczącej modyfikacji przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.
§  6. 
Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R może być udzielone:
1)
przedsiębiorcom;
2)
podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego, jeżeli mają osobowość prawną i status agencji lub fundacji rozwoju regionalnego lub lokalnego.
§  7. 
1. 
Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych może być udzielone:
1)
przedsiębiorcom;
2)
jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom.
2. 
Wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych udzielone jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom nie stanowi pomocy publicznej i może być udzielone do wysokości 90% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
§  8. 
1. 
Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R udzielone przedsiębiorcom lub podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych udzielone przedsiębiorcom stanowi pomoc publiczną.
2. 
Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R udzielane przedsiębiorcom lub podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych udzielane przedsiębiorcom może być udzielone mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia realizacji projektu.
3. 
Przedsiębiorca inny niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R oraz wsparcia na przygotowanie terenów inwestycyjnych, jak również podmiot działający na rzecz rozwoju gospodarczego ubiegający się o udzielenie wsparcia na tworzenie zaplecza B+R, oprócz warunku określonego w ust. 2, jest obowiązany wykazać wystąpienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 9 .
4. 
Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R udzielone przedsiębiorcom lub podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych udzielone przedsiębiorcom może być udzielone beneficjentowi, który zobowiąże się do:
1)
utrzymania inwestycji w województwie, w którym została zrealizowana, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu, przy czym nie jest niezgodna z warunkiem utrzymania inwestycji wymiana maszyn lub urządzeń, które z uwagi na szybki postęp technologiczny stają się przestarzałe w tym okresie;
2)
zapewnienia finansowania inwestycji w części nieobjętej wsparciem, przy czym co najmniej 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zostanie pokryte ze środków własnych beneficjenta albo pochodzących z innych źródeł, bez udziału środków publicznych.
§  9. 
1. 
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na tworzenie zaplecza B+R udzielonym przedsiębiorcom lub podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wsparciem na przygotowanie terenów inwestycyjnych udzielonym przedsiębiorcom są wydatki przeznaczone na pokrycie:
1)
ceny nabycia gruntu lub nabycia nieruchomości zabudowanej z zamiarem rozbiórki budynków, z zastrzeżeniem ust. 4, do wysokości 10% łącznej kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pod warunkiem że:
a)
beneficjent przedstawi operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b)
w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu nieruchomość nie była nabyta z wykorzystaniem bezzwrotnej pomocy krajowej lub wspólnotowej,
c)
nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu objętego wsparciem oraz będzie używana wyłącznie zgodnie z celami tego projektu;
2)
ceny nabycia budynku lub budowli, pod warunkiem że:
a)
beneficjent przedstawi operat szacunkowy, sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
b)
w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu nieruchomość nie była nabyta z wykorzystaniem bezzwrotnej pomocy krajowej lub wspólnotowej,
c)
nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu objętego wsparciem oraz będzie używana wyłącznie zgodnie z celami tego projektu;
3)
ceny nabycia i instalacji aktywów innych niż określone w pkt 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 2;
4)
czynszu najmu lub dzierżawy gruntów, budynków lub budowli, pod warunkiem że najem lub dzierżawa będzie trwać przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lat od dnia zakończenia realizacji projektu;
5)
kosztów przygotowania terenu pod budowę, w tym prac geodezyjnych;
6)
ceny nabycia materiałów lub robót budowlanych;
7)
ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:
a)
będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta na cele projektu objętego wsparciem,
b)
będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
c)
będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych, przy czym kupujący nie sprawuje kontroli nad sprzedającym w rozumieniu art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1 - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 3, str. 40) ani odwrotnie,
d)
będą stanowić aktywa beneficjenta i pozostaną w jego posiadaniu przez co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;
8)
raty spłat wartości początkowej aktywów innych niż określone w pkt 1 i 2 lub wartości niematerialnych i prawnych przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącego do przeniesienia własności do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, poniesione do dnia zakończenia realizacji projektu wskazanego w umowie o udzielenie wsparcia, z wyłączeniem leasingu zwrotnego;
9)
kosztów związanych z zarządzaniem projektem, w szczególności poniesionych na pokrycie:
a)
ceny nabycia i instalacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie projektem i jego monitorowanie,
b)
wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu,
c)
ceny zakupu usług zewnętrznych, polegających na wykonywaniu czynności w ramach zarządzania projektem,
d)
kosztów ogólnych związanych z realizacją projektu, w tym kosztów wynajmu i eksploatacji pomieszczeń, usług telekomunikacyjnych, usług komunalnych, ogrzewania oraz dostaw energii elektrycznej

- do wysokości 3% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

10)
kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w szczególności:
a)
studium wykonalności,
b)
raportu oddziaływania na środowisko,
c)
dokumentacji technicznej,
d)
dokumentacji przetargowej,
e)
analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektu

- do wysokości 8% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

11)
kosztów związanych z nabyciem nieruchomości;
12)
wydatków związanych z nadzorem nad robotami budowlanymi;
13)
kosztów związanych z zakupem sprzętu i wyposażenia, w szczególności kosztów instalacji, montażu, niezbędnych szkoleń do obsługi urządzeń, odbioru urządzeń, transportu lub jego ubezpieczenia, certyfikacji, testów, zakupów materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przetestowania i uruchomienia urządzeń;
14)
kosztów amortyzacji środków trwałych przeznaczonych do użytku na czas realizacji projektu, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a)
odpisy amortyzacyjne dotyczą środka trwałego, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i bezpośrednio wykorzystywany do jego wdrażania,
b)
w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu środek trwały nie został nabyty z wykorzystaniem bezzwrotnej pomocy krajowej lub wspólnotowej,
c)
kwalifikowana wartość odpisów amortyzacyjnych odnosi się wyłącznie do okresu realizacji projektu objętego wsparciem,
d)
wartość odpisów amortyzacyjnych została obliczona zgodnie z przepisami o rachunkowości;
15)
kosztów niezbędnych opłat związanych z realizacją projektu, w tym opłat związanych z otwarciem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym beneficjenta lub odrębnego rachunku bankowego, opłat pobieranych od dokonywanych transakcji finansowych lub poniesionych na instrumenty zabezpieczające realizację umowy o udzielenie wsparcia;
16)
ceny nabycia usług księgowych lub prawniczych;
17)
kosztów audytu, pod warunkiem że będzie on dokonywany przez biegłych rewidentów, a jego cena odpowiada stawkom powszechnie stosowanym na rynku usług audytorskich;
18)
kosztów informacji i promocji, pod warunkiem że w drodze tych działań jest przekazywana informacja, że projekt jest realizowany z udziałem wsparcia pochodzącego z budżetu Unii Europejskiej.
2. 
Nabywane aktywa muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, przy czym:
1)
cena używanych aktywów nie przekracza ich wartości rynkowej, określonej na dzień nabycia, i jest niższa od ceny podobnych nowych aktywów;
2)
sprzedający złoży oświadczenie określające zbywcę aktywów, miejsce i datę ich zakupu;
3)
w okresie 7 lat poprzedzających datę zakupu nie zostały one nabyte z wykorzystaniem bezzwrotnej pomocy krajowej lub wspólnotowej.
3. 
W przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 7, uwzględnia się w wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem w wysokości nieprzekraczającej 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8.
4. 
W przypadku nabycia nieruchomości zabudowanej z zamiarem rozbiórki znajdujących się na niej budynków, do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem nie zalicza się wartości budynków przeznaczonych do rozbiórki, ale do wydatków tych zalicza się wydatki związane z rozbiórką tych budynków.
§  10. 
1. 
Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R udzielone przedsiębiorcom lub podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych udzielone przedsiębiorcom, mające na celu sfinansowanie wydatków wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 1-8, przeznaczonych na realizację nowej inwestycji, stanowi regionalną pomoc inwestycyjną i jest udzielone zgodnie z warunkami określonymi w przepisach rozdziału I oraz art. 13 w rozdziale II rozporządzenia Komisji nr 800/2008 10 .
2. 
Wsparcie, o którym mowa w ust. 1, nie może być udzielone na realizację nowej inwestycji w zakresie działalności gospodarczej:
1)
związanej z produkcją podstawową produktów rolnych;
2)
związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy:
a)
wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub
b)
udzielenie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców;
3)
w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170, z późn. zm.) 11 ;
4)
w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198, z późn. zm.) 12 ;
5)
w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej 13 ;
6)
w sektorze budownictwa okrętowego.
§  11. 
1. 
Wsparcie na tworzenie zaplecza B+R udzielone przedsiębiorcom lub podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego oraz wsparcie na przygotowanie terenów inwestycyjnych udzielone przedsiębiorcom, w zakresie wydatków wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 9-18, stanowi pomoc de minimis i może być udzielone zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28.12.2006, str. 5) 14 .
2. 
Pomoc de minimis może być udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 000 euro, a w przypadku beneficjenta prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego - 100 000 euro.
3. 
Pomoc de minimis nie może być udzielona na działalność gospodarczą:
1)
w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury 15 ;
2)
związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych;
3)
związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, jeżeli:
a)
wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty objęte pomocą lub
b)
udzielenie pomocy byłoby uzależnione od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców;
4)
w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego 16 .
4. 
Pomoc de minimis nie może być udzielona beneficjentowi prowadzącemu działalność w zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.
5. 
Pomocy de minimis nie udziela się, jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną określonemu beneficjentowi w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzielaniu pomocy innej niż pomoc de minimis.
§  12. 
1. 
Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. poz. 1402 oraz z 2013 r. poz. 1540) 17 .
2. 
Intensywność wsparcia udzielonego mikroprzedsiebiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, z wyłączeniem prowadzących działalność w sektorze transportu, podwyższa się o 20 punktów procentowych w przypadku mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorców.
3. 
Maksymalną wartość regionalnej pomocy inwestycyjnej udzielonej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie z wzorem:

I = R x (50 000 000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

R - intensywność pomocy, o której mowa w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej 18 , w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

B - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem powyżej równowartości 50 000 000 euro - nieprzekraczającą równowartości 100 000 000 euro,

C - wielkość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem przekraczającą równowartość 100 000 000 euro.

4. 
Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję podjętą w okresie 3 lat przez jednego przedsiębiorcę lub więcej przedsiębiorców, w której przypadku środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny oraz której wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem przekraczają równowartość 50 000 000 euro.
5. 
Pomoc udzielona na podstawie rozporządzenia podlega sumowaniu z każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji, w odniesieniu do tych samych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w tym z pomocą de minimis oraz z inną pomocą finansowaną przez Wspólnotę Europejską, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy ustalonej zgodnie z ust. 1-3.
6. 
Gdy łączna wartość pomocy ze wszystkich źródeł, w tym pomocy udzielonej na podstawie rozporządzenia, przekracza 75% maksymalnej kwoty pomocy, jakiej można udzielić na rzecz inwestycji o wydatkach kwalifikujących się do objęcia wsparciem stanowiących równowartość 100 000 000 euro, pomoc udzielona na realizację dużego projektu inwestycyjnego podlega indywidualnej notyfikacji Komisji Europejskiej.

Tryb udzielania wsparcia w ramach Działania I.3.

Wspieranie innowacji Programu

§  13. 
1. 
Agencja udziela wsparcia:
1)
na realizację w ramach Programu projektów indywidualnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475), w trybie, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 5-7, z zastrzeżeniem § 14;
2)
na realizację projektów innych niż wskazane w pkt 1, w trybie konkursu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2. 
W przypadku projektów wskazanych w ust. 1 pkt 1, zamieszczonych na liście, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Agencja powiadamia pisemnie beneficjentów odpowiedzialnych za opracowanie tych projektów o obowiązku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w terminie wskazanym w powiadomieniu.
3. 
W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej konkurs. Ogłoszenie o konkursie określa:
1)
rodzaje projektów podlegających wsparciu;
2)
rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;
3)
kwotę środków przeznaczonych na wsparcie projektów;
4)
poziom wsparcia projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
5)
maksymalną kwotę wsparcia projektu, o ile została ustalona;
6)
kryteria wyboru projektów;
7)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
8)
wzór wniosku o udzielenie wsparcia;
9)
termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;
10)
wzór umowy o udzielenie wsparcia;
11)
informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu.
4. 
W dniu ogłoszenia konkursu Agencja zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej dane określone w ust. 3 pkt 1-3 oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.
5. 
Agencja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektów, o których mowa w ust. 1, według "Kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013", zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
6. 
Po zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia Agencja przekazuje do Instytucji Zarządzającej Programem informację dotyczącą wyników oceny oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji.
7. 
Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą Programem Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
§  14. 
1. 
Beneficjent odpowiedzialny za opracowanie dużego projektu składa wniosek o potwierdzenie udzielenia pomocy, w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w § 13 ust. 2.
2. 
Po zakończeniu procedury oceny wniosku dla dużego projektu Agencja przekazuje wniosek do weryfikacji Instytucji Zarządzającej Programem.
3. 
Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 19 , ostateczną decyzję o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu podejmuje Komisja Europejska po przekazaniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą Programem.
4. 
Instytucja Zarządzająca Programem pisemnie informuje Agencję o decyzji Komisji Europejskiej.
5. 
Agencja pisemnie informuje o wynikach postępowania beneficjenta, o którym mowa w ust. 1.
6. 
W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu Agencja zawiera z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia.
§  15. 
Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30-30g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Przepis końcowy

§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Obecnie działem administracji rządowej - rozwój regionalny kieruje Minister Rozwoju i Finansów, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U.2016.1595).

Zgodnie z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.2017.1376) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego jest Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

2 Tekst Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 został zaakceptowany decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4568 z dnia 1 października 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem "konwergencja" w Polsce oraz przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013.
3 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
4 Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).

Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.) zostały zastąpione przez Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

5 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.
6 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
7 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
8 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.
9 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
10 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
11 Rozporządzenie było stosowane do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 14 ust. 3 wymienionego rozporządzenia.
12 Utraciło moc na podstawie art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2013 r.; rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem rozdziału IV i art. 45, które stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r. Art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 obowiązywał do dnia 12 grudnia 2014 r.; odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku IV do tego rozporządzenia.
13 Zakres sektora hutnictwa żelaza i stali został określony w art. 2 pkt 29 i 30 rozporządzenia Komisji nr 800/2008.
14 Rozporządzenie było stosowane do dnia 31 grudnia 2013 r., zgodnie z art. 6 wymienionego rozporządzenia; zastąpione przez rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).
15 Utraciło moc na podstawie art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz. Urz. UE L 354 z 28.12.2013, str. 1), które weszło w życie z dniem 29 grudnia 2013 r.; rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r., z wyjątkiem rozdziału IV i art. 45, które stosuje się od dnia 13 grudnia 2014 r. Art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 obowiązywał do dnia 12 grudnia 2014 r.; odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 odczytuje się jako odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zgodnie z tabelą korelacji zawartą w załączniku IV do tego rozporządzenia.
16 Rozporządzenie było stosowane do dnia 31 grudnia 2010 r., zgodnie z art. 14 ust. 3 wymienionego rozporządzenia.
17 Rozporządzenie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014 r., zgodnie z § 9 wymienionego rozporządzenia.
18 Rozporządzenie obowiązywało do dnia 30 czerwca 2014 r., zgodnie z § 9 wymienionego rozporządzenia.
19 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.