Art. 30. - [Forma dofinansowania projektu] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  30.  [Forma dofinansowania projektu]
1. 
Podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu zawarta z beneficjentem przez instytucję zarządzającą albo działającą w jej imieniu instytucję pośredniczącą lub instytucję wdrażającą albo decyzja, o której mowa w art. 28 ust. 2.
2. 
Umowa albo decyzja, o których mowa w ust. 1, określają warunki dofinansowania projektu, a także prawa i obowiązki beneficjenta z tym związane.