Art. 29. - [Konkurs w celu wyłonienia projektów do dofinansowania] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  29.  [Konkurs w celu wyłonienia projektów do dofinansowania]
1. 
Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca, w celu wyłonienia projektów do dofinansowania w trybie, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3, ogłasza konkurs na swojej stronie internetowej.
2. 
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje obejmujące:
1)
rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu;
2)
rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie;
3)
kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów;
4)
poziom dofinansowania projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7;
5)
maksymalną kwotę dofinansowania projektu, o ile kwota taka została ustalona;
6)
kryteria wyboru projektów;
7)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
8)
wzór wniosku o dofinansowanie projektu;
9)
termin, miejsce i sposób składania wniosków o dofinansowanie projektu;
10)
wzór umowy o dofinansowanie projektu;
11)
informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy i warunkach, na jakich są wnoszone, zgodnie z art. 30a ust. 3 i art. 30b.
3. 
Instytucja zarządzająca, instytucja pośrednicząca lub instytucja wdrażająca w dniu ogłoszenia konkursu zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej elementy określone w ust. 2 pkt 1-3 oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.
4. 
Do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie projektu z beneficjentami wyłonionymi w konkursie lub w wyniku rozpatrzenia środków odwoławczych przewidzianych w ustawie, instytucja ogłaszająca konkurs nie może spowodować pogorszenia zasad konkursu, warunków realizacji projektu oraz nakładać na podmioty ubiegające się o dofinansowanie dodatkowych obowiązków.
4a. 
Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do przypadków, gdy konieczność zmiany wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów innych ustaw.
5. 
(uchylony).