Rozdział 3 - Tryb udzielania wsparcia w ramach Działania I.3. Wspieranie innowacji Programu - Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1838 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2017 r.

Rozdział  3

Tryb udzielania wsparcia w ramach Działania I.3.

Wspieranie innowacji Programu

§  13. 
1. 
Agencja udziela wsparcia:
1)
na realizację w ramach Programu projektów indywidualnych, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475), w trybie, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 5-7, z zastrzeżeniem § 14;
2)
na realizację projektów innych niż wskazane w pkt 1, w trybie konkursu, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2. 
W przypadku projektów wskazanych w ust. 1 pkt 1, zamieszczonych na liście, o której mowa w art. 28 ust. 1a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Agencja powiadamia pisemnie beneficjentów odpowiedzialnych za opracowanie tych projektów o obowiązku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia w terminie wskazanym w powiadomieniu.
3. 
W przypadku projektów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej konkurs. Ogłoszenie o konkursie określa:
1)
rodzaje projektów podlegających wsparciu;
2)
rodzaje podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie;
3)
kwotę środków przeznaczonych na wsparcie projektów;
4)
poziom wsparcia projektów, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju;
5)
maksymalną kwotę wsparcia projektu, o ile została ustalona;
6)
kryteria wyboru projektów;
7)
termin rozstrzygnięcia konkursu;
8)
wzór wniosku o udzielenie wsparcia;
9)
termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie wsparcia;
10)
wzór umowy o udzielenie wsparcia;
11)
informację o środkach odwoławczych przysługujących wnioskodawcy w ramach systemu realizacji Programu.
4. 
W dniu ogłoszenia konkursu Agencja zamieszcza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym informację o konkursie, zawierającą co najmniej dane określone w ust. 3 pkt 1-3 oraz wskazanie adresu strony internetowej, na której zamieszczono ogłoszenie o konkursie.
5. 
Agencja dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektów, o których mowa w ust. 1, według "Kryteriów wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013", zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
6. 
Po zakończeniu procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia Agencja przekazuje do Instytucji Zarządzającej Programem informację dotyczącą wyników oceny oraz listę projektów rekomendowanych do realizacji.
7. 
Po zatwierdzeniu wyników oceny przez Instytucję Zarządzającą Programem Agencja ogłasza na swojej stronie internetowej listę projektów wyłonionych do wsparcia oraz pisemnie informuje każdego z wnioskodawców o wynikach rozpatrzenia jego wniosku.
§  14. 
1. 
Beneficjent odpowiedzialny za opracowanie dużego projektu składa wniosek o potwierdzenie udzielenia pomocy, w terminie wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w § 13 ust. 2.
2. 
Po zakończeniu procedury oceny wniosku dla dużego projektu Agencja przekazuje wniosek do weryfikacji Instytucji Zarządzającej Programem.
3. 
Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 19 , ostateczną decyzję o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu podejmuje Komisja Europejska po przekazaniu wniosku przez Instytucję Zarządzającą Programem.
4. 
Instytucja Zarządzająca Programem pisemnie informuje Agencję o decyzji Komisji Europejskiej.
5. 
Agencja pisemnie informuje o wynikach postępowania beneficjenta, o którym mowa w ust. 1.
6. 
W przypadku podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o zatwierdzeniu do realizacji dużego projektu Agencja zawiera z beneficjentem umowę o udzielenie wsparcia.
§  15. 
Do postępowania w sprawie udzielenia wsparcia stosuje się art. 29 ust. 4, art. 30-30g oraz art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
19 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.