Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1295 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  25.  [Podmioty odpowiedzialne za prawidłową realizację programu]

Za prawidłową realizację programu odpowiada:

1) w przypadku programu operacyjnego - instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa;
2) w przypadku programu rozwoju - odpowiednio właściwy minister lub zarząd województwa.