Art. 25. - [Podmioty odpowiedzialne za prawidłową realizację programu] - Zasady prowadzenia polityki rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.225 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  25.  [Podmioty odpowiedzialne za prawidłową realizację programu]

Za prawidłową realizację programu odpowiada:

1)
w przypadku programu operacyjnego - instytucja zarządzająca, którą jest odpowiednio minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego lub zarząd województwa;
2)
w przypadku programu rozwoju - odpowiednio właściwy minister, zarząd województwa, zarząd powiatu, wójt (burmistrz, prezydent miasta), organ wykonawczy związku metropolitalnego, związku międzygminnego lub stowarzyszenia.