Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Udzielanie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wyposażenie, tworzenie zaplecza B+R oraz przygotowanie terenów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1838 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 października 2017 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
1. 
Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej "Agencją", pomocy finansowej w ramach działania I.3. Wspieranie innowacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, zwanego dalej "Programem".
2. 
Pomoc finansowa może być udzielona:
1)
przedsiębiorcom;
2)
podmiotom działającym na rzecz rozwoju gospodarczego;
3)
podmiotom działającym na rzecz zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich;
4)
jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich związkom.
3. 
Pomoc finansowa nie może być:
1)
udzielona ani wypłacona beneficjentowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
2)
udzielona beneficjentowi będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3, z późn. zm.) 3 , zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji nr 800/2008";
3)
udzielona beneficjentowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, w rozumieniu wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw 4 .
4. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pomocy finansowej:
1)
udzielonej na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi, związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badań lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z wywozem;
2)
uwarunkowanej pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej w stosunku do towarów sprowadzonych z zagranicy.
5. 
Pomoc finansowa jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego, zwanego dalej "wsparciem", przeznaczonego na pokrycie części wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, przekazywanego na podstawie umowy o udzielenie wsparcia.
6. 
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki określone w rozporządzeniu, faktycznie poniesione i udokumentowane, bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji, pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do zwrotu lub odliczenia należnego podatku od towarów i usług.
7. 
Wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem poniesione w walucie obcej przelicza się na walutę polską po kursie sprzedaży zastosowanym przez bank dokonujący płatności w dniu jej dokonania.
8. 
Wsparcie może być udzielone na realizację projektów, które są realizowane na terenie województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2, otrzymujący od Agencji wsparcie;
2)
dniu rozpoczęcia realizacji projektu - należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego zobowiązania do zamówienia usług lub urządzeń związanych z realizacją projektu, przy czym nie stanowią rozpoczęcia realizacji projektu czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności studia wykonalności, usługi doradcze związane z przygotowaniem projektu, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne), oraz przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy;
3)
dużym projekcie - należy przez to rozumieć projekt w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25, z późn. zm.) 5 ;
4)
działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowym - należy przez to rozumieć oferowanie towarów lub usług na określonym rynku;
5)
Instytucji Zarządzającej - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;
6)
leasingu - należy przez to rozumieć leasing w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 320 z 29.11.2008, str. 1, z późn. zm.);
7)
nowej inwestycji - należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związaną z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa lub świadczenia usług, przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub usług, lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego lub świadczenia usług w istniejącym przedsiębiorstwie;
8)
produkcie rolnym - należy przez to rozumieć produkty, o których mowa w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 6 ;
9)
Polsce Wschodniej - należy przez to rozumieć obszar obejmujący województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie;
10)
projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy o udzielenie wsparcia w ramach działania;
11)
środkach trwałych - należy przez to rozumieć rzeczowe aktywa trwałe, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 7 ;
12)
umowie o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć umowę o dofinansowanie projektu realizowanego przez beneficjenta w ramach Programu, zawartą pomiędzy Agencją a beneficjentem;
13)
wniosku o udzielenie wsparcia - należy przez to rozumieć wniosek beneficjenta o przyznanie środków na realizację projektu w ramach Programu;
14)
wniosku o potwierdzenie udzielenia pomocy - należy przez to rozumieć wniosek składany na formularzu stanowiącym załącznik XXI albo XXII do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, str. 1, z późn. zm.);
15)
znaczącej modyfikacji - należy przez to rozumieć działania określone w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 8 ;
16)
dniu zakończenia realizacji projektu - należy przez to rozumieć datę wskazaną w umowie o udzielenie wsparcia, jako dzień złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność końcową.
3 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
4 Kryteria te są określone w pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.).

Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004, str. 2, z późn. zm.) zostały zastąpione przez Wytyczne dotyczące pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

5 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.
6 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
7 Uchylone przez art. 57 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2014 r.
8 Uchylone ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2014 r., na podstawie art. 153 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.); odesłania do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 traktuje się jak odesłania do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, zgodnie z tabelą korelacji określoną w załączniku XIV.