Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1823 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw i ich zrzeszeń oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2016 r. poz. 58 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może zostać wstępnie uznany za grupę producentów owoców i warzyw, jeżeli:
1) jest utworzony przez co najmniej 5 producentów:
a) z których każdy wytwarza przynajmniej jeden z produktów wymienionych w grupach produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie i które zostały określone w załączniku do rozporządzenia,
b) wytwarzających produkty, o których mowa w lit. a, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) łączna wartość produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa w pkt 1, i sprzedanych w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o wstępne uznanie grupy producentów owoców i warzyw, wynosi co najmniej 250 000 złotych;
3) przedłoży oświadczenie, w którym zobowiązuje się, że ponad połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do grupy produktów, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie, będzie pochodziła ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych w tym podmiocie w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania;
4) statut albo umowa tego podmiotu, oprócz wymagań określonych w odrębnych przepisach, zawiera ponadto:
a) wymóg przynależności producenta tylko do jednej wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw lub uznanej organizacji producentów owoców i warzyw, dla grupy produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie,
b) zasady przyjmowania i występowania członków z podmiotu oraz minimalny okres członkostwa w podmiocie,
c) zasady prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu niezbędne dla funkcjonowania tego podmiotu,
d) zasady i zakres dostarczania temu podmiotowi informacji dotyczących powierzchni upraw, plonów, wysokości zbiorów oraz sprzedaży bezpośredniej, poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przez jego członków,
e) procedury związane z określaniem i uchwalaniem zasad obowiązujących producentów owoców i warzyw zrzeszonych w tym podmiocie w odniesieniu do produkcji, marketingu, sprawozdawczości i ochrony środowiska,
f) zasady i warunki sprzedaży owoców i warzyw z grupy lub grup produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie, wytworzonych przez członków tego podmiotu określające wymóg dokumentowania wyłącznie fakturami sprzedaży, której wartość stanowi podstawę do wyliczenia wysokości pomocy finansowej, z wyłączeniem możliwości sprzedaży tych owoców i warzyw:
członkom tego podmiotu,
spółce cywilnej lub spółce osobowej, w której członek lub członkowie tego podmiotu uczestniczą jako wspólnicy,
spółce kapitałowej lub spółdzielni, w której członek lub członkowie tego podmiotu posiadają co najmniej 50% udziałów lub akcji lub dysponują co najmniej 50% głosów,
spółce lub spółdzielni, w której członek lub członkowie tego podmiotu pełnią funkcje członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika,
współmałżonkowi członka tego podmiotu,
g) zasady umożliwiające producentom owoców i warzyw zrzeszonym w tym podmiocie udział w podejmowaniu decyzji przez ten podmiot oraz kontrolę ich realizacji przy założeniu, że każdy członek nie dysponuje więcej niż 20% głosów,
h) zasady i sposoby finansowania działalności tego podmiotu przez producentów owoców i warzyw w nim zrzeszonych,
i) sankcje wobec członka, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków;
5) przedłoży, wraz z numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - jeżeli został nadany, oraz z:
a) numerem PESEL, numerem identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej,
b) numerem identyfikacji podatkowej (NIP), numerem identyfikacyjnym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany - w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c) numerem paszportu - w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego

- oświadczenia producentów, o których mowa w pkt 1, o nieprzynależności do innej wstępnie uznanej grupy producentów dla tej samej grupy produktów lub uznanej organizacji producentów dla tej samej grupy produktów.

§  2. 
1.  Plan dochodzenia do uznania jest opracowywany na okres nie dłuższy niż 5 lat i zawiera w szczególności:
1) wykaz producentów owoców i warzyw wchodzących w skład podmiotu zrzeszającego producentów owoców i warzyw - zawierający imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę, numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - jeżeli został nadany, oraz:
a) numer PESEL, numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany - w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c) numer paszportu - w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego;
2) informacje o powierzchni upraw poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wielkości zbiorów, ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw oraz kierunków ich dystrybucji, dotyczące roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o wstępne uznanie - na podstawie oświadczeń złożonych przez każdego z producentów owoców i warzyw wymienionego w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
3) liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających zbiór, przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które jest wyposażony podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw lub w które są wyposażeni poszczególni producenci owoców i warzyw wymienieni w wykazie, o którym mowa w pkt 1, jeżeli są one przeznaczone do wykorzystania przez grupę producentów;
4) analizę przeprowadzoną na podstawie opisu sytuacji wyjściowej podmiotu zrzeszającego producentów owoców i warzyw, z której wynika niespełnienie przez ten podmiot kryteriów uznania za organizację producentów owoców i warzyw, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2;
5) wskazanie daty rozpoczęcia, okres i sposób realizacji planu, zakres oraz harmonogram działań, które zamierza realizować ten podmiot jako wstępnie uznana grupa producentów, w szczególności dotyczących planowania produkcji, strategii sprzedaży, rozwoju kanałów marketingowych i promocji, podniesienia jakości produktów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych (inwestycji) realizowanych w poszczególnych latach, w celu spełnienia warunków uznania tej grupy producentów za organizację producentów;
6) w przypadku inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu budynków oraz budowli, infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków oraz budowli, zakupu i instalacji maszyn oraz urządzeń określenie:
a) poszczególnych etapów realizacji inwestycji,
b) miejsc realizacji inwestycji;
7) wysokość planowanych wydatków na realizację działań i inwestycji, o których mowa w pkt 6, z podziałem na poszczególne inwestycje, oszacowanych na podstawie dołączonych do planu dochodzenia do uznania:
a) co najmniej 2 ofert określających ceny rynkowe - w przypadku planowanego zakupu nowych maszyn i urządzeń,
b) kosztorysu inwestorskiego - w przypadku budowy budynku lub budowli;
8) analizę, z której wynika dostosowanie inwestycji do wielkości produkcji owoców i warzyw, z uwzględnieniem ilości owoców i warzyw:
a) zakupionych przez grupę od jej członków - w przypadku inwestycji związanych ze zbiorem, przechowywaniem oraz magazynowaniem owoców i warzyw,
b) sprzedanych przez grupę odbiorcom zewnętrznym - w przypadku inwestycji związanych z przygotowaniem do sprzedaży owoców i warzyw

- nieprzekraczającej wielkości planowanej na ostatni rok realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;

9) prognozę powierzchni upraw i wielkości produkcji poszczególnych gatunków owoców i warzyw oraz ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw - dla każdego roku realizacji planu dochodzenia do uznania;
10) przewidywaną liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających zbiór, przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które będzie wyposażona wstępnie uznana grupa producentów, po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania;
11) wskazanie źródeł i struktury finansowania planu dochodzenia do uznania;
12) analizę końcowych wyników realizacji, przez wstępnie uznaną grupę producentów, planu dochodzenia do uznania w zakresie spełniania warunków uznania za organizację producentów.
2.  Plan dochodzenia do uznania oraz jego zmiany są składane w postaci papierowej oraz edytowalnej postaci elektronicznej.
3.  W przypadku przystąpienia producenta, spełniającego warunki, o których mowa w § 1 pkt 1, do wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw w trakcie realizacji planu dochodzenia do uznania, grupa producentów dokonuje stosownej zmiany planu dochodzenia do uznania, w szczególności poprzez wskazanie informacji dotyczących tego producenta, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, oraz informacji o powierzchni upraw poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wielkości zbiorów, ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw oraz kierunków ich dystrybucji za rok poprzedzający rok przystąpienia tego producenta do wstępnie uznanej grupy producentów.
§  3. 
1.  Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może zostać uznany za organizację producentów owoców i warzyw, jeżeli:
1) jest utworzony przez co najmniej 5 producentów, z których każdy wytwarza przynajmniej jeden z produktów wymienionych w grupach produktów, ze względu na które wnioskuje o uznanie i które zostały określone w załączniku do rozporządzenia;
2) przedłoży, wraz z numerem identyfikacyjnym, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - jeżeli został nadany, oraz z:
a) numerem PESEL, numerem identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej,
b) numerem identyfikacji podatkowej (NIP), numerem identyfikacyjnym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany - w przypadku osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c) numerem paszportu - w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego

- oświadczenia producentów, o których mowa w pkt 1, o nieprzynależności do innej wstępnie uznanej grupy producentów dla tej samej grupy produktów lub uznanej organizacji producentów dla tej samej grupy produktów;

3) łączna wartość produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa w pkt 1, i sprzedanych w wybranym 12-miesięcznym okresie, rozpoczynającym się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia trzeciego roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o uznanie organizacji producentów owoców i warzyw i kończącym się nie później niż dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o uznanie za organizację producentów owoców i warzyw, wynosi co najmniej 500 000 złotych;
4) spełni pozostałe warunki określone w art. 152, art. 153, art. 154 ust. 1 oraz art. 160 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.) oraz warunek, o którym mowa w § 1 pkt 4 lit. f tiret pierwsze-trzecie i piąte.
2.  Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może zostać uznany za organizację producentów owoców i warzyw, jeżeli żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej "członkami organizacji", ani żadna inna osoba nie może posiadać więcej niż 49% udziałów lub akcji na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu i nie może dysponować więcej niż 20% głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji, także pośrednio:
1) przez:
a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków organizacji, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
c) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków organu nadzoru innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
2) gdy:
a) członkowie zarządu członka organizacji stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem organizacji lub
b) bezpośrednio lub pośrednio dysponuje więcej niż 49% udziałów lub posiada więcej niż 20% głosów w spółce osobowej będącej członkiem organizacji, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub wywiera decydujący wpływ na działalność innego członka organizacji, w szczególności na podstawie umów.
3.  Wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw może być uznana za organizację producentów owoców i warzyw, jeżeli spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 oraz zrealizuje plan dochodzenia do uznania w zakresie określonym w art. 37 akapit 1 lit. c rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2011, str. 1, z późn. zm.).
§  3a. 
1.  Podmiot zrzeszający uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, jeżeli:
1) spełnia odpowiednio warunki, o których mowa w art. 152 i 153 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, z tym że ilekroć w tych przepisach jest mowa o organizacjach producentów, należy przez to rozumieć zrzeszenie uznanych organizacji producentów owoców i warzyw, a ilekroć jest mowa o producencie, należy przez to rozumieć organizację producentów owoców i warzyw;
2) w umowie lub statucie zostały określone zasady i warunki zakupu oraz sprzedaży przez ten podmiot owoców i warzyw pochodzących od członków tego podmiotu, z wyłączeniem możliwości sprzedaży owoców i warzyw:
a) organizacjom producentów owoców i warzyw będących członkami tego podmiotu, lub
b) członkom organizacji, o których mowa w lit. a;
3) przedłoży:
a) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany,
b) numer identyfikacji podatkowej (NIP),
c) numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany,
d) numery identyfikacyjne organizacji producentów owoców i warzyw tworzących to zrzeszenie nadane na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a.
2.  Podmiot zrzeszający uznane organizacje producentów owoców i warzyw może zostać uznany za zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, jeżeli żaden z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, zwanych dalej "członkami zrzeszenia organizacji", nie może posiadać więcej niż 49% udziałów lub akcji na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu i nie może dysponować więcej niż 49% głosów na zgromadzeniu wspólników, walnym zgromadzeniu albo walnym zebraniu członków zrzeszenia organizacji, także pośrednio:
1) przez dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na walnym zgromadzeniu, zgromadzeniu wspólników albo walnym zebraniu członków zrzeszenia organizacji, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego członka zrzeszenia organizacji, także na podstawie porozumień z innymi członkami zrzeszenia organizacji lub
2) gdy członkowie zarządu członka zrzeszenia organizacji stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego członka zrzeszenia organizacji.
3.  Członkami zrzeszenia organizacji mogą być wyłącznie uznane organizacje producentów owoców i warzyw.
§  4.  Do spraw dotyczących zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania będących przedmiotem postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  5.  Do spraw dotyczących zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania, który został wstępnie zatwierdzony w 2013 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania (Dz. U. z 2009 r. poz. 27).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 3 ust. 2, który wchodzi w życie po upływie roku od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ GRUP PRODUKTÓW, ZE WZGLĘDU NA KTÓRE WNIOSKUJE SIĘ O WSTĘPNE UZNANIE LUB UZNANIE

1. Grupa produktów "warzywa"
Kod CNNazwa
0702 00 00Pomidory, świeże lub schłodzone
0703Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone
0704Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
0705Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone
0706Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone
0707 00Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone
0708Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone
0709 20 00Szparagi
0709 30 00Oberżyny (bakłażany)
0709 40 00Selery inne niż seler korzeniowy
0709 60 10Słodka papryka
0709 70 00Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy
0709 93 10Cukinia
0709 99 10Warzywa sałatowe inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)
0709 99 20Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonkowa) i karczoch hiszpański
0709 99 50Koper
2. Grupa produktów "owoce"
Kod CNNazwa
0802 21 00Orzechy leszczyny (Corylus spp.) w łupinach
0802 31 00Orzechy włoskie w łupinach
0808Jabłka, gruszki i pigwy, świeże
0809Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże
0810 10 00Truskawki i poziomki, świeże
0810 20Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże
0810 30 10Porzeczki czarne, świeże
0810 30 30Porzeczki czerwone, świeże
ex 0810 30 90Porzeczki białe, agrest, świeże
0810 40 50Owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum, świeże
ex 0810 90 75Aronia, świeże
3. Grupa produktów "zioła kulinarne"
Kod CNNazwa
ex 1211 90 85Bazylia, melisa, mięta, lebiodka pospolita/dziki majeranek (Origanum vulgare), rozmaryn, szałwia, świeże lub schłodzone
ex 0910 99Tymianek, świeży lub schłodzony
4. Grupa produktów "grzyby"
Kod CNNazwa
0709 51 00Grzyby z rodzaju Agaricus
ex 0709 59 90Boczniaki, shii take, moon i inne grzyby uprawne
5. Grupa produktów "inne"

Wszystkie pozostałe produkty, które nie są wymienione w ust. 1-4, a są zawarte w załączniku I w części IX rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2015.1906).