Law Journal

Wykaz przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych.

Dz.U.2014.1656 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.

Dz.U.2014.1655 | rozporządzenie z dnia 20 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych.

Dz.U.2014.1654 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/11.

Dz.U.2014.1652 | wyrok z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego.

Dz.U.2014.1650 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Ramowe statuty publicznych szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.2014.1646 | rozporządzenie z dnia 5 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1644 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Dz.U.2014.1640 | obwieszczenie z dnia 23 listopada 2014 r. | Akt indywidualny

Wymagana przepływność łącza dla usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu jednostek uprawnionych.

Dz.U.2014.1639 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Ewidencja wojskowa żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Dz.U.2014.1637 | rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Przyznawanie funkcjonariuszom Agencji Wywiadu nagród uznaniowych i zapomóg.

Dz.U.2014.1636 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielanie pracownikom zwolnień od pracy.

Dz.U.2014.1632 t.j. | rozporządzenie z dnia 15 maja 1996 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędów.

Dz.U.2014.1631 | obwieszczenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dz.U.2014.1630 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Komisja do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Dz.U.2014.1629 | rozporządzenie z dnia 21 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Służba wojskowa kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1627 | rozporządzenie z dnia 17 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zmiana ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1626 | ustawa z dnia 26 września 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie szczegółowych przepisów o biurowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych.

Dz.U.2014.1625 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Określenie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Dz.U.2014.1624 | rozporządzenie z dnia 14 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy i odbywania praktyk zawodowych.

Dz.U.2014.1622 | rozporządzenie z dnia 19 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Dodatki do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych.

Dz.U.2014.1618 | rozporządzenie z dnia 10 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów.

Dz.U.2014.1617 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłych rewidentów.

Dz.U.2014.1611 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Równoważniki pieniężne przysługujące funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego.

Dz.U.2014.1610 t.j. | rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2003 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

Dz.U.2014.1608 t.j. | rozporządzenie z dnia 18 lipca 2011 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wymagania techniczne statków żeglugi śródlądowej objętych wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej.

Dz.U.2014.1607 t.j. | rozporządzenie z dnia 13 maja 2010 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Dz.U.2014.1606 | rozporządzenie z dnia 18 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Czynności sądu związane z nadawaniem klauzuli wykonalności orzeczeniu sądowemu wydanemu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Dz.U.2014.1603 t.j. | rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Stawka jednolitej płatności obszarowej za 2014 r.

Dz.U.2014.1602 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją za 2014 r.

Dz.U.2014.1601 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności cukrowej za 2014 r.

Dz.U.2014.1600 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stosunek Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.U.2014.1599 t.j. | ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wzór oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.

Dz.U.2014.1597 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: rozporządzenie w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Dz.U.2014.1596 | rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2015 r.

Dz.U.2014.1595 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Określenie dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Dz.U.2014.1594 t.j. | rozporządzenie z dnia 2 kwietnia 2012 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Rybołówstwo.

Dz.U.2014.1592 t.j. | ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.U.2014.1590 | rozporządzenie z dnia 13 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Zm.: ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.2014.1589 | ustawa z dnia 10 października 2014 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie składu wolnocłowego na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica.

Dz.U.2014.1584 t.j. | rozporządzenie z dnia 26 lutego 2009 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Stawka płatności niezwiązanej do tytoniu za 2014 r.

Dz.U.2014.1582 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na płatność do tytoniu w 2014 r.

Dz.U.2014.1581 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawki wsparcia specjalnego za 2014 r.

Dz.U.2014.1580 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności do pomidorów za 2014 r.

Dz.U.2014.1579 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2014 r.

Dz.U.2014.1578 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Stawka płatności niezwiązanej do skrobi za 2014 r.

Dz.U.2014.1575 | rozporządzenie z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zmiana ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dz.U.2014.1574 | ustawa z dnia 23 października 2014 r. | Akt utracił moc

Wykaz ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmioty obowiązane do zgłaszania zatruć.

Dz.U.2014.1573 t.j. | rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2006 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Udzielanie pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych.

Dz.U.2014.1570 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 55/13.

Dz.U.2014.1568 | wyrok z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 4/14.

Dz.U.2014.1567 | wyrok z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Ośrodki szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Dz.U.2014.1566 | rozporządzenie z dnia 23 października 2014 r. | Akt obowiązujący

Miejsca odosobnienia, w których były osadzone osoby narodowości polskiej lub obywatele polscy innych narodowości.

Dz.U.2014.1564 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt obowiązujący

Zm.: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.1563 | ustawa z dnia 26 września 2014 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dodatkowych lotniczych przejść granicznych.

Dz.U.2014.1562 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Dz.U.2014.1558 | rozporządzenie z dnia 31 października 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektóre inne ustawy.

Dz.U.2014.1554 | ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. | Akt jednorazowy

Wymagania dotyczące zawartości siarki w paliwie żeglugowym.

Dz.U.2014.1553 | rozporządzenie z dnia 6 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Wydawanie zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

Dz.U.2014.1551 | rozporządzenie z dnia 4 listopada 2014 r. | Akt utracił moc

Zm.: rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Dz.U.2014.1550 | rozporządzenie z dnia 24 października 2014 r. | Akt jednorazowy