Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1816

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 28 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia tabela 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Pracownik zatrudniony w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1100-2000
II1110-2060
III1120-2120
IV1130-2180
V1140-2240
VI1150-2300
VII1160-2370
VIII1170-2440
IX1180-2510
X1200-2690
XI1220-2940
XII1240-3190
XIII1280-3630
XIV1330-4130
XV1380-4690
XVI1440-5250
XVII1500-5810
XVIII1560-6380

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1100-2000
II1200-2100
III1300-2300
IV1500-2600
V1700-2900
VI1900-4000
VII2100-5200
VIII2300-5800
IX2500-6400
X2700-7000
XI2900-8500
XII3100-10000
XIII3300-10500
XIV3500-11000
XV3800-11500

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Tabela 2. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego

do

Wymagane kwalifikacje*)
wykształcenieliczba lat

pracy

123456
1Dyrektor--wyższe6
2Zastępca dyrektora--wyższe5
Główny księgowy--według odrębnych przepisów
3Kierownik Wydziału/Biura,

Zastępca głównego księgowego

XII-XV6wyższe5
Koordynator
Kierownik: Projektu, Portfela

Projektów, Programu

średnie8
Ekspert/Pełnomocnik
Audytor wewnętrzny,

Radca prawny

według odrębnych przepisów
4Zastępca Kierownika Wydziału/BiuraXI-XIV6wyższe5
średnie8
5Główny: specjalista, architekt, analityk, programista, tester, administrator, informatyk, energetykX-XIV5wyższe5
średnie8
6Starszy: specjalista, architekt, analityk, programista, tester, administrator, informatyk, energetykVIII-XIII4wyższe3
średnie5
7Specjalista, architekt, analityk, programista, tester, administrator, informatykVII-XII3wyższe2
średnie4
8Młodszy: specjalista, architekt, analityk, programista, tester, administrator, informatykVI-XI-wyższe-
średnie2
9Kierownik magazynuVI-X3wyższe2
średnie4
10Starszy technikV-IX-średnie2
11EnergetykIV-VIII3wyższe2
średnie4
12Młodszy energetykIII-VII-wyższe-
średnie2
13Referent, sekretarkaII-V-średnie-
14Technik, magazynier, konserwatorI-IV-zawodowe-
*) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).