Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.987 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641) zarządza się, co następuje:
1. 
Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1)
państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia utworzonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
2)
wojewódzkich centrach zdrowia publicznego.
2. 
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 10 i 11 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Ustala się:
1)
tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabele stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
1. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
2. 
Godzinową stawkę:
1)
wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2)
wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

1. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. 
Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
1. 
Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2. 
Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3. 
Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
1. 
Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
2. 
Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości 10% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy wykonywanej na II zmianie.
1. 
Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy, do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a. 
W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3. 
(uchylony).
4. 
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5. 
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
1. 
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2. 
Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
1. 
Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1)
75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2)
100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3)
150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4)
200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5)
300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudniony w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8. 
Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9. 
Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10. 
Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11. 
Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 23 lipca 1999 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.
12. 
Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 23 lipca 1999 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.
1. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. 
Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. 
Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4. 
Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
Pracownik, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 486, z późn. zm.), z wyjątkiem § 6, 7, 8 i 11, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 2  , z wyjątkiem § 5, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia
Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3490-3700
II3510-3760
III3530-3820
IV3550-3870
V3570-3930
VI3590-3990
VII3610-4050
VIII3630-4120
IX3650-4190
X3670-4270
XI3690-4410
XII3710-4590
XIII3730-5140
XIV3750-5760
XV3770-6470
XVI3890-7170
XVII4030-7880
XVIII4180-8590

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I3490-3700
II3520-3780
III3550-3890
IV3580-4120
V3610-4350
VI3640-5630
VII3670-7100
VIII3700-7860
IX3730-8670
X3760-9490
XI3790-11 520
XII3850-13 560
XIII4070-14 220
XIV4290-14 900
XV4610-15 570

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELE STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Tabela 1. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do
12
150
270
395
4120
5150

Tabela 2. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego do
12
150
280
3110
4140
5170
6200

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW

Tabela 1. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1 ust. 1, z wyłączeniem Centrum e-Zdrowia

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje*)
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor--wyższe6
2Zastępca dyrektora--wyższe5
Główny księgowywedług odrębnych przepisów
3Kierownik Zespołu w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze ZdrowiaXV-XVIII4wyższe8
Pełnomocnik dyrektora do spraw zarządzania jakością w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, audytor wewnętrzny w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia3wyższe8
Audytor systemu jakości w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia2wyższe2
Audytor wewnętrzny3według odrębnych przepisów
4Kierownik: zakładu, ośrodkaXIV-XVII5wyższe7
5Zastępca głównego księgowegoXIII-XVII4wyższe4
średnie8
Główny specjalista3wyższe5
Radca prawny3według odrębnych przepisów
6Kierownik: działu, pracowniXII-XVI3wyższe5
7Kierownik komórki organizacyjnej niewymienionej w lp. 6XIII-XV2wyższe3
średnie5
8Starszy: specjalista, informatyk, asystentXI-XV-wyższe5
9Specjalista, informatyk, projektant, asystentX-XIV-wyższe2
średnie5
10Starszy koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządówXI-XIII-wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne2
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne5
11Kierownik magazynuX-XII1średnie4
Koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów-wyższe medyczne i przeszkolenie specjalistyczne1
średnie medyczne i przeszkolenie specjalistyczne2
12Młodszy: informatyk, specjalista, asystentIX-XII-wyższe-
13Kierownik sekcjiIX-XI1średnie3
14Starszy technikVIII-X-średnie5
15Starszy: inspektor, księgowy, magazynier, referent, kasjerVI-X-średnie3
16Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracyVII-IX-według odrębnych przepisów
17Starszy bibliotekarzVI-IX-według odrębnych przepisów
18Inspektor, księgowy, kasjerIV-IX-średnie-
19Starsza maszynistkaVI-VIII-średnie-
20Kierownik sekretariatuV-VIII1średnie3
21Referent, technikIV-VIII-średnie-
Kierowca samochodu osobowego, bibliotekarzwedług odrębnych przepisów
22Młodszy inspektorIV-VII-średnie-
23Sekretarka, kontystaV-VII-średnie-
24Magazynier, robotnik gospodarczyIII-VI-podstawowe-
25Telefonistka, maszynistkaII-VI-podstawowe-
26Portier, dozorcaII-IV-podstawowe-
27SprzątaczkaI-IV-podstawowe-
28Kierownik zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiegoXVI-XVIII3według odrębnych przepisów
29Kierownik innego zespołu w służbach inwestorskichXV-XVII2według odrębnych przepisów
30Starszy inspektor nadzoru inwestorskiegoXIV-XVI2według odrębnych przepisów
31Inspektor nadzoru inwestorskiegoXIII-XV2według odrębnych przepisów
32Inspektor technicznyXI-XIII-według odrębnych przepisów

Tabela 2. Tabela stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w Centrum e-Zdrowia

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnego doWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor--wyższe7
2Zastępca dyrektora--wyższe7
Główny księgowywedług odrębnych przepisów
3Dyrektor Departamentu,

Kierownik Wydziału,

Zastępca Dyrektora Departamentu,

Zastępca głównego księgowego,

Ekspert/Pełnomocnik,

Kierownik: Projektu, Portfela Projektów, Programu

XII-XV6wyższe7
Inspektor ochrony danych, Audytor wewnętrzny, Radca prawnywedług odrębnych przepisów
4Zastępca kierownika Wydziału, Zastępca kierownika: Projektu, Portfela Projektów, ProgramuXI-XIV6wyższe5
5Główny: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalistaX-XIV5wyższe5
Koordynator zespołu/sekcji
Asystent
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracywedług odrębnych przepisów
6Starszy: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalistaVIII–XIII4wyższe3
średnie5
7Architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy),

projektant oprogramowania, projektant systemowy,

tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych),

UX designer,

administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalista

VII–XII3wyższe2
średnie4
8Młodszy: architekt IT (korporacyjny, systemowy), analityk (biznesowy, systemowy, finansowy), projektant oprogramowania, projektant systemowy, tester oprogramowania, inżynier DevOps, grafik komputerowy, developer (frontend, backend, BI, baz danych), UX designer, administrator systemów IT, inżynier sieciowy, informatyk wsparcia technicznego, konsultant linii wsparcia, specjalistaVI–XI-średnie1
9ReferentI-V-średnie-
*) Wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.
1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 416).
2 Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 maja 2008 r.
3 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.858) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 kwietnia 2022 r., z tym że miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2022 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 marca 2023 r. (Dz.U.2023.575) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 2023 r., z tym że miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2023 r.