Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1817

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia i trybu aktualizacji policyjnej mapy zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym

Na podstawie art. 21o ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Na policyjnej mapie zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym, zwanej dalej "mapą", zamieszcza się informacje o:
1) popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym przestępstwach przeciwko wolności seksualnej wymienionych w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137, z późn. zm.), które w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) są zarejestrowane w statusie "stwierdzone", przez które należy rozumieć przestępstwa objęte postępowaniem przygotowawczym zakończonym:
a) skierowaniem wniosku o zatwierdzenie lub sporządzenie:
aktu oskarżenia, w tym o zatwierdzenie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym,
wniosku do sądu o wydanie wyroku skazującego bez aktu oskarżenia,
umorzenia postępowania na wniosek pokrzywdzonego,
warunkowego umorzenia postępowania,
umorzenia postępowania z powodu okoliczności, że podejrzany nie popełnił zarzucanego mu przestępstwa,
umorzenia postępowania przeciwko osobie z powodu cofnięcia przez osobę uprawnioną wniosku o ściganie sprawcy czynu zabronionego,
umorzenia postępowania z powodu niecelowości orzekania,
umorzenia postępowania z powodu niewykrycia sprawcy,
umorzenia postępowania z powodu śmierci podejrzanego lub nieletniego,
b) wydaniem przez Policję postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw;
2) popełnionych w okresie dwóch poprzednich lat i w roku bieżącym czynach karalnych, co do których sąd rodzinny wydał w postępowaniu w sprawie nieletniego decyzję o zakończeniu postępowania, stwierdzając: odmowę wszczęcia wobec braku ustalenia tożsamości nieletniego, odmowę wszczęcia lub umorzenie wobec orzeczenia środków wychowawczych lub poprawczych w innej sprawie lub popełnienie przez nieletniego czynu karalnego będącego przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego;
3) kwalifikacji prawnej czynów, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) liczbie osób ujętych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 i 1948), zwanym dalej "Rejestrem", które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) kwalifikacji prawnej czynów popełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 4.
2.  Na mapie obrazuje się ocenę zagrożenia przestępczością na tle seksualnym przez numeryczne wskazanie liczby i kolorystycznie stopniowane wybarwienie skali występowania czynów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, i ich kwalifikacji prawnych oraz liczby osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, i kwalifikacji prawnych popełnionych przez nie czynów, na obszarze administracyjnym miejscowości, gmin, powiatów, województw i całego kraju.
3.  Informacje o czynach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, popełnionych w sieci Internet, zamieszcza się jedynie w postaci danych liczbowych i kwalifikacji prawnych dla obszaru całego kraju.
§  2.  Dane, o których mowa w:
1) § 1 ust. 1 pkt 1-3, pozyskuje się z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP);
2) § 1 ust. 1 pkt 4 i 5, pozyskuje się z Rejestru.
§  3.  Informacje na mapie aktualizuje się:
1) do piątego dnia każdego miesiąca na podstawie danych uzyskanych w trybie § 2, wygenerowanych po zakończeniu poprzedniego miesiąca - w zakresie informacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1-3;
2) niezwłocznie po uzyskaniu danych z Rejestru - w zakresie danych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).