Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1806

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 13 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r.-Prawo celne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1880 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 379 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. poz. 1498) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w pkt 2 skreśla się wyrazy "47 (tylko w zakresie podania podstawy opłaty),";
2) w § 23 wyrazy "operatorów wyznaczonych" zastępuje się wyrazami "operatorów pocztowych innych niż operator wyznaczony";
3) w § 34 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku wymiany gazu wynikającej z różnicy pomiędzy alokacjami wykonanymi przez operatora systemu przesyłowego a wskazaniami urządzeń pomiarowych w połączonych systemach gazowych krajów sąsiadujących, zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu lub wywozu gazu składa się na podstawie salda konta operatorskiego prowadzonego przez operatorów sąsiadujących systemów gazowych, w okresach rozliczeniowych nie dłuższych niż miesiąc, w terminie 3 dni od dnia uzgodnienia salda konta operatorskiego.";

4) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W zgłoszeniu celnym podaje się ilość gazu w jednostkach miary określoną:

1) przy wprowadzaniu na obszar celny Unii i dopuszczaniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z alokacją wykonaną przez operatora systemu przesyłowego albo fakturą, albo na podstawie podziału strumienia gazu, wykonanego przez przedsiębiorstwo energetyczne świadczące usługi przesyłania z tytułu umów o świadczenie usług przesyłania paliw gazowych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984);

2) przy wywozie poza obszar celny Unii - zgodnie z alokacją wykonaną przez operatora systemu przesyłowego albo fakturą.";

5) w § 36 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w przypadku zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu ropy naftowej - protokoły zdawczo-odbiorcze odczytów wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu energii elektrycznej lub gazu - dokumenty potwierdzające alokację wykonaną przez operatora systemu przesyłowego albo podział strumienia gazu, albo fakturę dostawcy potwierdzoną przez odbiorcę, przy czym w zakresie zgłoszeń celnych, o których mowa w § 34 ust. 2 i 4, do zgłoszenia celnego dołącza się jedynie dokumenty potwierdzające odpowiednio saldo wymiany albo saldo konta operatorskiego;";

6) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "Z. up. nacz. U.C.:" zastępuje się wyrazami "Z. up. nacz. U.C.S.:";
7) załączniki nr 2, 5 i 6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia;
8) w załączniku nr 7 do rozporządzenia w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) niezmontowanych lub rozmontowanych w rozumieniu reguły 2a) Ogólnych reguł interpretacji Systemu Zharmonizowanego, objętych sekcją XVI lub XVII albo pozycją 7308 lub 9406 Systemu Zharmonizowanego oznaczania i kodowania towarów (HS) - w przypadku gdy towary te są przywożone partiami;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY DOKONANIE ZGŁOSZENIA CELNEGO

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

DEKLARACJA CELNA EKSPORTOWO-IMPORTOWA DLA WOJSKOWYCH POJAZDÓW SŁUŻBOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

DEKLARACJA CELNA EKSPORTOWO-IMPORTOWA DLA TOWARÓW, KTÓRE SĄ WŁASNOŚCIĄ WOJSK IMPORT/EXPORT CUSTOMS DECLARATION FOR GOODS WHICH ARE THE PROPERTY OF FORCES

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U poz. 1595).