Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1775

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 370 i 983, z 2016 r. poz. 343, 610 i 1270 oraz z 2017 r. poz. 807) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne, z tym że takie same zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach, a gdy kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika - może je realizować, mimo że zostały podjęte w tym samym roku.";

2) w § 5 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zachowuje występujące w gospodarstwie rolnym elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności ekologicznej;";

3) w § 6 po ust. 1 dodaje się w ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zobowiązanie ekologiczne obejmuje obszar, o którym mowa w ust. 1, nawet w przypadku gdy płatność ekologiczna została przyznana do mniejszej powierzchni w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11.";

4) w § 9:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 i 7-9 oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik wytworzył produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054), a w przypadku uprawy roślin dwuletnich wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli rolnik wytworzył te produkty w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej",

b) ust. 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do przyznawania płatności ekologicznej w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 w przypadku uprawy drzew lub krzewów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia. W takim przypadku:

1) płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik wytworzył produkty rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z każdej z upraw tych drzew i krzewów, przy czym w przypadku uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a - wytworzył te produkty z co najmniej jednej z upraw tych drzew i krzewów w ramach tej uprawy wielogatunkowej;

2) wytworzenie produktów, o których mowa w pkt 1, nie jest wymagane w:

a) pierwszym roku od ich nasadzenia - w przypadku maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy,

b) pierwszych trzech latach od ich nasadzenia - w przypadku gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej,

c) pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia - w przypadku innych drzew i krzewów niż wymienione w lit. a i b.

2a. Jeżeli rośliny bobowate grubonasienne lub gorczyca biała uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1a.",

c) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu:

"2d. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jest przyznawana, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do tych gruntów za ten sam rok, w odniesieniu do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania płatności bezpośredniej do tych gruntów.",

d) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w którym są określone zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach niektórych pakietów.

4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,3 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.",

e) uchyla się ust. 8,
f) w ust. 9:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przy ustalaniu spełniania warunków określonych w ust. 3 i 4 bierze się pod uwagę zwierzęta:",

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 16 października roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia 15 października roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do rejestru, o którym mowa w pkt 1 lit. a - w przypadku świń;",

w pkt 2 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, do dnia przeprowadzenia kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1 i 1a, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,

b) objęcia systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1 i 1a, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.",

g) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, według średniego stanu z okresu określonego w ust. 9, przy czym liczba zwierząt jest:";

5) w § 11 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) gruntów ornych - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do tych, które są objęte zezwoleniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783 i 1458);";

6) w § 12 dodaje się ust. 4-9 w brzmieniu:

"4. Przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach tych pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w § 9 ust. 9, przeliczonych na DJP zgodnie z § 9 ust. 10, i współczynnika 0,3.

5. Przy ustalaniu liczby zwierząt stanowiących podstawę ustalenia wysokości płatności ekologicznej, zgodnie z ust. 4, mogą być uwzględnione również zwierzęta będące w posiadaniu innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej lub jego małżonka, jeżeli odpowiednio rolnik ten lub jego małżonek wyraził na to zgodę.

6. Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 5, małżonek innego rolnika, o którym mowa w ust. 5, podaje numery identyfikacyjne zwierząt objętych tą zgodą.

7. Jeżeli suma liczby zwierząt, o których mowa w § 9 ust. 9, i liczby zwierząt, o których mowa w ust. 5, przeliczonych na DJP zgodnie z § 9 ust. 10, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do przyznania płatności ekologicznej wszystkim rolnikom, którym płatność ta jest przyznawana z zastosowaniem ust. 5 w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11, do całej powierzchni gruntów w ramach tych pakietów objętych zobowiązaniami ekologicznymi realizowanymi przez tych rolników, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania:

1) numerów identyfikacyjnych zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników - w przypadku bydła, kóz, owiec, świń i koni lub

2) liczby zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1

- w terminie określonym w tym wezwaniu.

8. Jeżeli, mimo wezwania, rolnicy, o których mowa w ust. 7, nie wskażą numerów identyfikacyjnych zwierząt lub liczby zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu, przepisu ust. 5 nie stosuje się.

9. Przepisów ust. 4-8 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 14 i 14a.";

7) w § 17:
a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. b:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"sposobie wykorzystywania działek rolnych w ramach zobowiązania ekologicznego, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce oraz:",

w tiret pierwszym:
-- podwójne tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"-- upraw, o których mowa w § 9 ust. 2b, i konopi włóknistych lub",

-- podwójne tiret piąte otrzymuje brzmienie:

"-- uprawy roślin w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b,",

b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową, przez którą:

1) w przypadku wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c i pkt 10 lit. a i c - należy rozumieć co najmniej dwie uprawy różnych roślin w ramach tych wariantów pod warunkiem, że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha albo

2) w przypadku wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b - należy rozumieć co najmniej dwie uprawy różnych roślin w ramach tych wariantów pod warunkiem, że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha.";

8) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. 1. Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c dołącza się oświadczenie o podjęciu zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję.

2. W przypadku, o którym mowa w:

1) § 3, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik dołącza oświadczenie o rolniku lub rolnikach, z którymi spełnia warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 2, zawierające oświadczenia tego rolnika lub tych rolników potwierdzające tę okoliczność,

2) § 9 ust. 13, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik dołącza oświadczenie o rolniku lub rolnikach, z którymi spełnia warunek określony w § 9 ust. 3 lub 4, zawierające oświadczenia tego rolnika lub tych rolników potwierdzające tę okoliczność,

3) § 12 ust. 5, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik dołącza oświadczenie zawierające zgodę innego rolnika lub rolników na uwzględnienie ich zwierząt przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11

- sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję.

3. W przypadku, o którym mowa w:

1) § 9 ust. 5 pkt 1, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 lub 12 dołącza się pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2;

2) § 12 ust. 5, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 dołącza się pisemną zgodę, o której mowa w § 12 ust. 5.";

9) w § 19:
a) ust. 4a i 4b otrzymują brzmienie:

"4a. Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym podjął zobowiązanie ekologiczne, kopie stron planu działalności ekologicznej, na których:

1) są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2) jest zawarty wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań

- z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

4b. W przypadku zmiany w planie działalności ekologicznej informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w ramach realizowanego zobowiązania ekologicznego lub zmiany w tym planie wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania ekologicznego, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, na których:

1) są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,

2) jest zawarty wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań

- z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również datę sporządzenia tej zmiany.",

b) ust. 5b otrzymuje brzmienie:

"5b. Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie:

1) pierwszej płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, lub

2) kolejnej płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b - w przypadku gdy na gruncie, na którym realizuje te warianty, dokonał zmiany uprawianych roślin w ramach tych wariantów na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach tych wariantów, lub zastąpił dotychczas uprawiane rośliny nowymi roślinami tego samego gatunku

- oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 10, dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki.";

10) uchyla się § 20;
11) w § 27 uchyla się ust. 2;
12) w § 30:
a) w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego pakietu lub jego wariantu",

b) ust. 5a i 6 otrzymują brzmienie:

"5a. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, rolnik sporządza plan działalności ekologicznej i składa do kierownika biura powiatowego Agencji, najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

6. Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan działalności ekologicznej jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego w zakresie informacji, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 4, lub 5 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik:

1) uzupełnia lub poprawia ten plan,

2) składa oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu do kierownika biura powiatowego Agencji

- najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej, a w przypadku gdy w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego zostanie stwierdzone, że ten plan jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego w zakresie informacji, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 4 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania.",

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1, 1a, 4, 9, 12 i 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

13) po § 32 dodaje się § 32a-32c w brzmieniu:

"§ 32a. 1. Rolnikowi, który w 2015 r. rozpoczął realizację zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 przysługuje za 2016 r. również do gruntów, na których występują następujące uprawy: esparceta siewna na materiał siewny, komonica zwyczajna na materiał siewny, koniczyna biała na materiał siewny, koniczyna białoróżowa na materiał siewny, koniczyna czerwona na materiał siewny, koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny, koniczyna perska na materiał siewny, lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny, lucerna mieszańcowa na materiał siewny, lucerna siewna na materiał siewny, rzodkiew oleista na materiał siewny, trawy w siewie czystym na materiał siewny i wyka kosmata na materiał siewny, mimo że:

1) nie został spełniony warunek określony w § 9 ust. 2b;

2) rolnik we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej na 2016 r. zadeklarował uprawy: esparceta siewna na nasiona, komonica zwyczajna na nasiona, koniczyna biała na nasiona, koniczyna białoróżowa na nasiona, koniczyna czerwona na nasiona, koniczyna krwistoczerwona na nasiona, koniczyna perska na nasiona, lucerna chmielowa (nerkowata) na nasiona, lucerna mieszańcowa na nasiona, lucerna siewna na nasiona, rzodkiew oleista na nasiona, trawy w siewie czystym na nasiona i wyka kosmata na nasiona zamiast odpowiednio następujących upraw: esparceta siewna na materiał siewny, komonica zwyczajna na materiał siewny, koniczyna biała na materiał siewny, koniczyna białoróżowa na materiał siewny, koniczyna czerwona na materiał siewny, koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny, koniczyna perska na materiał siewny, lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny, lucerna mieszańcowa na materiał siewny, lucerna siewna na materiał siewny, rzodkiew oleista na materiał siewny, trawy w siewie czystym na materiał siewny i wyka kosmata na materiał siewny.

2. Rolnikowi, który w 2015 r. rozpoczął realizację zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 przysługuje za 2016 r. również do gruntów, na których występuje lucerna sierpowata na nasiona.

3. Płatność ekologiczna za 2016 r. z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, przysługuje również do gruntów, na których w 2015 r. występowała jednoroczna uprawa wyki kosmatej.

§ 32b. W 2017 r. rolnik może zwiększyć wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, realizowanym w 2016 r., o obszar gruntów, na których występują następujące uprawy: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka, a które nie były objęte zobowiązaniem ekologicznym, jeżeli rolnik ten w 2016 r. nie realizował zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.

§ 32c. 1. W 2017 r. rolnik może zwiększyć wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, w ramach którego w 2016 r. były uprawiane: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka, o obszar gruntów, na których występują rośliny, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, jeżeli rolnik ten w 2016 r. nie realizował zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, o obszar gruntów, na których występują następujące uprawy: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka.";

14) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) co najmniej 30% zbioru uzyskanego w ramach zobowiązania ekologicznego w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 i 7-9 rozporządzenia oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 rozporządzenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2a rozporządzenia, jest przeznaczone do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży, z tym że w przypadku upraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 rozporządzenia, wymóg ten powinien być spełniony w odniesieniu do każdej z tych upraw w ramach zobowiązania ekologicznego, a w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a rozporządzenia - do co najmniej jednej z upraw w ramach tej uprawy wielogatunkowej,",

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

"1b) Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Wariantu 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, Wariantu 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji - uprawianie na gruntach ornych upraw wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia - konopi włóknistych w celu uzyskania z tej uprawy nasion lub liści, lub kwiatostanów.",

c) w ust. 2 w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"w przypadku uprawy drzew niebędących w okresie owocowania lub niebędących na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów, które nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu, które zostały nasadzone przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:";

15) w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli po części I dodaje się część Ia w brzmieniu:
Ia. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
Nieuprawianie rośliny wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia lub konopi włóknistych - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 rozporządzenia oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b rozporządzenia.80%1,25--100%
Uprawianie konopi włóknistych w innym celu niż uzyskanie z tej uprawy nasion lub liści, lub kwiatostanów.80%1,25--100%
§  2.  Do przyznawania i zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "płatnością ekologiczną", w sprawach objętych postępowaniami:
1) wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem 15 marca 2018 r.,
2) zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zostały wznowione po dniu 14 marca 2018 r.

- stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem § 32a-32c oraz ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, które stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  3.  W przypadku uprawy maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1, na gruntach, które w 2017 r. zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 10 rozporządzenia zmienianego w § 1, wytworzenie produktów rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054) nie jest wymagane w pierwszych dwóch latach od ich nasadzenia.
§  4.  W przypadku gdy płatność ekologiczna za 2016 r. z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, nie została przyznana do gruntów, o których mowa w § 32a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, a przysługuje ona zgodnie z tym przepisem, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zmienia z urzędu decyzję w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za 2016 r. z zastosowaniem przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem § 32a tego rozporządzenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  5.  Zwiększenie, o którym mowa w § 32b i § 32c rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, uznaje się za dopuszczalne.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 13 i 14 lit. c oraz § 4 i § 5, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).