§ 4. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  4. 
1. 
Określa się następujące pakiety i ich warianty:
1)
Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
2)
Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;
3)
Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
4)
Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji:
a)
Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji,
b)
Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji,
c)
Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji;
5)
Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji;
6)
Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji;
7)
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;
8)
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji;
9)
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
10)
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:
a)
Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji,
b)
Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji,
c)
Wariant. 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji;
11)
Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji;
12)
Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji;
13) 3
 Pakiet 13. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą.
2. 
Zobowiązanie ekologiczne jest realizowane w ramach:
1)
pakietu wymienionego w ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 lub 11 lub wariantu wymienionego w ust. 1 pkt 4 lit. b lub pkt 10 lit. b albo
2)
pakietu wymienionego w ust. 1 pkt 4 lit. a lub c lub pkt 10 lit. a lub c, albo
3)
pakietu wymienionego w ust. 1 pkt 6 lub 12.
3. 
Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne, z tym że takie same zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach, a gdy kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika - może je realizować, mimo że zostały podjęte w tym samym roku.
4. 
Rolnik nie może realizować zobowiązania ekologicznego, jeżeli realizuje jednocześnie zobowiązanie, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) 4 , zwane dalej "zobowiązaniem rolnośrodowiskowym".
5. 
Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jest:
1)
spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej lub realizował zobowiązanie ekologiczne, lub
2)
zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:
a)
grunty objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez tego rolnika lub objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika lub
b)
prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów, o których mowa w lit. a, lub
3)
innym następcą prawnym rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej lub realizował zobowiązanie ekologiczne, lub
4)
nowym posiadaczem gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez innego rolnika lub objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika

- i kontynuuje realizację zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

6. 
(uchylony).
7. 
(uchylony).
3 § 4 ust. 1 pkt 13 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
4 Utraciło moc na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r