Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 13 marca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "płatnością ekologiczną", w tym:
1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie płatności ekologicznej;
2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie płatności ekologicznej;
3) przypadki, w których następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej albo przejmujący posiadanie gospodarstwa rolnego, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwanego dalej "gospodarstwem rolnym", lub jego części, może na swój wniosek, wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu, oraz warunki i tryb wstąpienia do tego postępowania;
4) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta albo przejmującemu posiadanie gospodarstwa rolnego lub jego części jest przyznawana płatność ekologiczna, oraz warunki i tryb przyznania tej płatności;
5) wysokość zmniejszeń kwot płatności ekologicznej, o których mowa w art. 64 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013".
§  2. 
1.  Płatność ekologiczną przyznaje się rolnikowi, o którym mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", jeżeli:
1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym";
2) łączna powierzchnia posiadanych przez niego użytków rolnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. f rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "użytkami rolnymi", wynosi co najmniej 1 ha;
3) realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, o którym mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach określonego pakietu albo jego wariantu, zwane dalej "zobowiązaniem ekologicznym";
4) spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określone w rozporządzeniu.
2.  Odpowiednie minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne odpowiednie obowiązkowe wymogi, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, są wskazane w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Jeżeli rolnik nie spełnia warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 2, płatność ekologiczna może mu zostać przyznana, w przypadku gdy warunek taki spełnia łącznie co najmniej z jednym innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności ekologicznej.
§  4. 
1.  Określa się następujące pakiety i ich warianty:
1) Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji;
2) Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji;
3) Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji;
4) Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji:
a) Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji,
b) Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji,
c) Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji;
5) Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji;
6) Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji;
7) Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji;
8) Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji;
9) Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji;
10) Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:
a) Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji,
b) Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji,
c) Wariant. 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji;
11) Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji;
12) Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.
2.  Zobowiązanie ekologiczne jest realizowane w ramach:
1) pakietu wymienionego w ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 lub 11 lub wariantu wymienionego w ust. 1 pkt 4 lit. b lub pkt 10 lit. b albo
2) pakietu wymienionego w ust. 1 pkt 4 lit. a lub c lub pkt 10 lit. a lub c, albo
3) pakietu wymienionego w ust. 1 pkt 6 lub 12.
3.  Rolnik może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie ekologiczne, z tym że takie same zobowiązania może realizować jednocześnie, jeżeli zostały podjęte w różnych latach, a gdy kontynuuje realizację takiego samego zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika - może je realizować, mimo że zostały podjęte w tym samym roku.
4.  Rolnik nie może realizować zobowiązania ekologicznego, jeżeli realizuje jednocześnie zobowiązanie, o którym mowa w art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.) 2 , zwane dalej "zobowiązaniem rolnośrodowiskowym".
5.  Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe, jest:
1) spadkobiercą innego rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej lub realizował zobowiązanie ekologiczne, lub
2) zapisobiercą windykacyjnym, który w wyniku śmierci innego rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego:
a) grunty objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez tego rolnika lub objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika lub
b) prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie gruntów, o których mowa w lit. a, lub
3) innym następcą prawnym rolnika, który złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej lub realizował zobowiązanie ekologiczne, lub
4) nowym posiadaczem gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez innego rolnika lub objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika

- i kontynuuje realizację zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.

6.  (uchylony).
7.  (uchylony).
§  5. 
1.  Rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne:
1) posiada plan działalności ekologicznej, który sporządza się przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją";
2) nie może przekształcać występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanych dalej "trwałymi użytkami zielonymi";
3) zachowuje występujące w gospodarstwie rolnym elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, tworzące ostoje przyrody, określone w planie działalności ekologicznej;
4) prowadzi rejestr działalności ekologicznej w odniesieniu do gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym, zawierający wykaz:
a) działań agrotechnicznych wykonywanych w ramach realizowanego pakietu lub jego wariantu, w tym zastosowania nawozów i wykonania zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin ze wskazaniem nazwy i dawki zastosowanego nawozu i środka ochrony roślin oraz przyczyny zastosowania środka ochrony roślin oraz wykonania koszenia,
b) wypasów zwierząt - w przypadku prowadzenia wypasu

- wraz z terminem ich przeprowadzenia;

5) przestrzega innych wymogów, które są określone dla poszczególnych pakietów lub ich wariantów w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
6) nie jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w części 1 pkt 2.2 lit. b załącznika III do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18, z późn. zm.).
2.  W przypadku gdy rolnik jednocześnie realizuje zobowiązanie ekologiczne i zobowiązanie, o którym mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013 lub art. 7 ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1, z późn. zm.), zwane dalej "zobowiązaniem rolno-środowiskowo-klimatycznym":
1) rejestr działalności ekologicznej może być prowadzony na jednym formularzu z rejestrem działalności rolnośrodowiskowej prowadzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego;
2) plan działalności ekologicznej może być sporządzony na jednym formularzu z planem działalności rolnośrodowiskowej sporządzonym w ramach realizowanego przez tego rolnika zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.
3.  Jeżeli rolnik nie spełnia warunku określonego w § 2 ust. 1 pkt 2, wszyscy rolnicy łącznie spełniający ten warunek posiadają ten sam plan działalności ekologicznej sporządzony zgodnie z ust. 1 pkt 1.
4.  Plan działalności ekologicznej zawiera elementy, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Zobowiązanie ekologiczne obejmuje użytki rolne:
1) zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu;
2) spełniające warunki przyznania płatności ekologicznej;
3) objęte obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi pkt 23 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 640/2014", również w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014.
1a.  Zobowiązanie ekologiczne obejmuje obszar, o którym mowa w ust. 1, nawet w przypadku gdy płatność ekologiczna została przyznana do mniejszej powierzchni w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11.
2.  Rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne od dnia 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej.
3.  Pomimo że w drugim lub w kolejnym roku realizacji zobowiązania ekologicznego:
1) nie są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej lub
2) rolnik nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub danego wariantu, lub
3) rolnik nie złożył, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informacji o gruntach oraz o pakiecie lub wariancie realizowanym na tych gruntach, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię

- uznaje się, że rolnik kontynuuje realizację podjętego zobowiązania ekologicznego, jeżeli grunty objęte tym zobowiązaniem znajdują się w posiadaniu rolnika.

§  7. 
1.  Wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym oraz miejsce realizacji tego zobowiązania nie podlegają zmianie w trakcie jego realizacji.
2.  W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, rolnik może dokonywać zmiany uprawianych roślin, miejsca ich uprawy lub zmiany wariantów lub pakietów objętych tym zobowiązaniem, pod warunkiem że mimo dokonania tych zmian są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej z tytułu realizacji tego zobowiązania, a zmiany te nie powodują zmiany wielkości obszaru objętego tym zobowiązaniem lub zmiany miejsca realizacji tego zobowiązania.
3.  W przypadku uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w wykazie roślin objętych płatnością ekologiczną, który jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia, zmiany, o których mowa w ust. 2, są dopuszczalne po upływie dwóch lat uprawy tej rośliny.
4.  W ramach realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 lub 3, rolnik nie może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, objętych tym zobowiązaniem.
5.  W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 na gruntach ornych, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, rolnik może zastąpić ten pakiet pakietem wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 6 lub 12, jeżeli grunty rolne, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi.
6.  Jeżeli w trakcie realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1-6 zostanie zakończony okres konwersji w rozumieniu art. 2 lit. h rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), zwanej dalej "konwersją", rolnik od roku, w którym zakończył okres konwersji, realizuje pakiet wymieniony odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.
7.  Jeżeli w trakcie realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7-12 zostanie stwierdzone, że okres konwersji nie został zakończony, rolnik od roku, w którym stwierdzono, że okres konwersji nie został zakończony, realizuje pakiet wymieniony odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 1-6.
§  8. 
1.  Płatność ekologiczna do tego samego obszaru może być przyznana z tytułu realizacji tylko jednego zobowiązania ekologicznego.
2.  Jeżeli na danym obszarze jest realizowane zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, do tego obszaru nie przysługuje płatność ekologiczna.
§  9. 
1.  Płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 834/2007", oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia.
1a.  3  (uchylony)
2.  4  (uchylony).
2a.  5  Jeżeli rośliny bobowate grubonasienne lub gorczyca biała, lub gryka zwyczajna uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1c załącznika nr 2 do rozporządzenia.
2b.  W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których występują następujące uprawy: esparceta siewna na materiał siewny, komonica zwyczajna na materiał siewny, koniczyna biała na materiał siewny, koniczyna białoróżowa na materiał siewny, koniczyna czerwona na materiał siewny, koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny, koniczyna perska na materiał siewny, lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny, lucerna mieszańcowa na materiał siewny, lucerna siewna na materiał siewny, rzodkiew oleista na materiał siewny, trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewny, wyka kosmata na materiał siewny i wyka siewna na materiał siewny, jest przyznawana, jeżeli materiał siewny pochodzący z tych upraw został poddany ocenie na podstawie przepisów o nasiennictwie.
2c.  W przypadku uprawy dwuletniej i wieloletniej, przepisu ust. 2b nie stosuje się do przyznawania płatności ekologicznej w pierwszym roku prowadzenia tej uprawy.
2d.  W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jest przyznawana, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego do tych gruntów za ten sam rok, w odniesieniu do którego rolnik ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania płatności bezpośredniej do tych gruntów.
3.  W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, w którym są określone zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach niektórych pakietów.
4.  6  W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.
4a.  Jeżeli zwierzę, o którym mowa w ust. 3 lub 4, w danym roku zostało uwzględnione przy przyznawaniu pomocy finansowej do działek rolnych z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w ust. 3 lub 4, zwierzę to nie może zostać uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12.
5.  Warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, uznaje się za spełnione, jeżeli:
1) warunki te spełnia małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 6, lub 11, lub 12;
2) małżonek rolnika, o którym mowa w pkt 1, wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których małżonek tego rolnika jest posiadaczem.
6.  Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 5 pkt 2, małżonek rolnika, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, podaje numery identyfikacyjne zwierząt objętych tą zgodą.
7.  Zwierząt, o których mowa w ust. 5 pkt 2, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi rolnika, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 lub 12 lub pomocy finansowej do działek rolnych z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w ust. 3 lub 4.
8.  (uchylony).
9.  Przy ustalaniu spełniania warunków określonych w ust. 3 i 4 bierze się pod uwagę zwierzęta:
1) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września danego roku, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do rejestru:
a) zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku bydła, kóz i owiec,
b) koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wskazane w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku koni;
1a) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 16 października roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia 15 października roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności, w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do rejestru, o którym mowa w pkt 1 lit. a - w przypadku świń;
2) 7  wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054 oraz z 2018 r. poz. 1616 i 1633), posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia:
a) przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej, do dnia przeprowadzenia kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1 i 1a, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,
b) objęcia systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1 i 1a, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.
10.  Liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt i współczynników ich przeliczenia na DJP, które są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, według średniego stanu z okresu określonego w ust. 9, przy czym liczba zwierząt jest:
1) ustalana na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku bydła, kóz, owiec i świń;
2) ustalana na podstawie danych zawartych w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b - w przypadku koni;
3) wskazana w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1 i 2.
11.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b, zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres rolnika lub jego małżonka;
2) w przypadku:
a) rolnika będącego osobą fizyczną lub jego małżonka - numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), a jeżeli rolnik lub jego małżonek nie posiadają obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości,
b) rolnika niebędącego osobą fizyczną - numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
3) wykaz koni, które były wpisane lub zgłoszone do rejestru koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przez rolnika lub jego małżonka w okresie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, ze wskazaniem daty urodzenia tych koni.
12.  Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 9 pkt 1 lit. b, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 31 października roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej.
13.  Jeżeli rolnik nie spełnia warunku określonego w ust. 3 lub 4, płatność ekologiczna może mu zostać przyznana, w przypadku gdy warunek taki spełnia łącznie co najmniej z jednym innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności ekologicznej. Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
13a.  8  Jeżeli suma liczby zwierząt, o których mowa w ust. 9, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 10, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez wszystkich rolników, o których mowa w ust. 13, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania:
1) numerów identyfikacyjnych zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników - w przypadku bydła, kóz, owiec i koni lub
2) gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1

- w terminie określonym w tym wezwaniu.

13b.  9  Jeżeli, mimo wezwania, rolnicy, o których mowa w ust. 13a, nie wskażą numerów identyfikacyjnych zwierząt lub liczby zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu, przepisu ust. 13 nie stosuje się.
14.  Jeżeli rośliny bobowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3.
14a.  W przypadku uprawy wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11, płatność ekologiczna do gruntów, na których są one uprawiane, może zostać przyznana bez spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w pierwszym roku ich uprawy, a w drugim roku ich uprawy, jeżeli zostaną wykorzystane jako nawóz zielony.
14b.  W okresie realizacji zobowiązania ekologicznego płatność ekologiczna do danego gruntu na warunkach określonych w ust. 2a i 14 może być przyznana tylko w jednym roku, a na warunkach określonych w ust. 14a - tylko w dwóch latach.
14c.  Jeżeli do danego gruntu w poprzednich latach realizacji zobowiązania ekologicznego płatność ekologiczna została przyznana na warunkach określonych w ust.:
1) 2a, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 14 albo 14a;
2) 14, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 2a albo 14a;
3) 14a, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 2a albo 14.
15.  W przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c, płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik zobowiązał się do utrzymania na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie tego wariantu, przez 2 lata od zakończenia realizacji tego zobowiązania, minimalnej obsady drzew wskazanej w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w którym jest określona minimalna obsada drzew, krzewów i niektórych upraw jagodowych w ramach Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat - minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar i co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.
16.  W przypadku uprawy krzewów w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c lub pkt 10 lit. a i c, płatność ekologiczna może być przyznana za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach tych wariantów, pomimo zaprzestania uprawy tych krzewów po przeprowadzeniu zbioru w tym roku, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 1.
§  10. 
1.  Płatność ekologiczna jest przyznawana do gruntu, na którym jest położona działka rolna w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, o powierzchni co najmniej 0,1 ha, zwana dalej "działką rolną".
2.  W przypadku gdy na działce rolnej występują drzewa, płatność ekologiczna może być przyznana do gruntu, na którym jest położona ta działka, jeżeli spełnia ona wymagania określone w art. 9 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 640/2014, a liczba drzew na hektar tego gruntu nie przekracza maksymalnego zagęszczenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312).
3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się do działki rolnej położonej na gruncie, do którego rolnik ubiega się o płatność ekologiczną w ramach wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a lub c lub pkt 10 lit. a lub c, na którym uprawia drzewa owocowe wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4.  Elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego uznaje się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w tych przepisach.
§  11. 
1.  Płatność ekologiczna jest przyznawana do:
1) gruntów ornych - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b, z tym że w przypadku gruntów ornych, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, do tych, które są objęte zezwoleniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 1490 i 1669);
2) trwałych użytków zielonych - w przypadku:
a) pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11, jeżeli w trakcie realizacji tych pakietów grunty orne, na których jest uprawiana mieszanka wieloletnia traw albo mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymi, stały się trwałymi użytkami zielonymi,
b) pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12;
3) sadów, w których są uprawiane drzewa lub krzewy z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia - w przypadku wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c oraz pkt 10 lit. a i c.
2.  (uchylony).
§  12. 
1.  Wysokość płatności ekologicznej w danym roku ustala się jako iloczyn stawek płatności za hektar gruntu i powierzchni gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna, po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności.
2.  Wysokość stawek płatności, o których mowa w ust. 1, dla poszczególnych pakietów i ich wariantów jest określona w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
3.  Przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej uwzględnia się powierzchnię działek rolnych, nie większą jednak niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 2 lit. b rozporządzenia nr 640/2014, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.
4.  10  Przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach tych pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w § 9 ust. 9, przeliczonych na DJP zgodnie z § 9 ust. 10, i współczynnika 0,5.
4a.  W przypadku gdy rolnik realizuje pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 5 jednocześnie z pakietem wymienionym w § 4 ust. 1 pkt 11, a powierzchnia ustalona zgodnie z ust. 4 jest mniejsza od powierzchni gruntów ornych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach tych pakietów, płatność ekologiczna w pierwszej kolejności przysługuje do tej powierzchni, na której jest realizowany pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 5.
5.  Przy ustalaniu liczby zwierząt stanowiących podstawę ustalenia wysokości płatności ekologicznej, zgodnie z ust. 4, mogą być uwzględnione również zwierzęta będące w posiadaniu innego rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej lub jego małżonka, jeżeli odpowiednio rolnik ten lub jego małżonek wyraził na to zgodę.
6.  Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 5, małżonek innego rolnika, o którym mowa w ust. 5, podaje numery identyfikacyjne zwierząt objętych tą zgodą.
7.  Jeżeli suma liczby zwierząt, o których mowa w § 9 ust. 9, i liczby zwierząt, o których mowa w ust. 5, przeliczonych na DJP zgodnie z § 9 ust. 10, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do przyznania płatności ekologicznej wszystkim rolnikom, którym płatność ta jest przyznawana z zastosowaniem ust. 5 w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11, do całej powierzchni gruntów w ramach tych pakietów objętych zobowiązaniami ekologicznymi realizowanymi przez tych rolników, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania:
1) 11  numerów identyfikacyjnych zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników - w przypadku bydła, kóz, owiec i koni lub
2) 12  gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1;

- w terminie określonym w tym wezwaniu.

8.  Jeżeli, mimo wezwania, rolnicy, o których mowa w ust. 7, nie wskażą numerów identyfikacyjnych zwierząt lub liczby zwierząt, które mają być uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej każdemu z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu, przepisu ust. 5 nie stosuje się.
9.  Przepisów ust. 4-8 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w § 9 ust. 14 i 14a.
§  12a.  W przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2a, płatność ekologiczna w ramach pakietu wymienionego

w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 do gruntów, o których mowa w § 9 ust. 2a, jest przyznawana w danym roku według stawek płatności określonych dla pakietu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11.

§  12b.  W przypadku równoczesnej uprawy na tym samym gruncie drzew lub krzewów różnych gatunków, które mogą być uprawiane w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c lub pkt 10 lit. a i c, płatność ekologiczna do takiego gruntu jest przyznawana w danym roku według stawek płatności określonych dla wariantu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. c lub pkt 10 lit. c.
§  13. 
1.  Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1-6, rolnik zakończy okres konwersji, płatność ekologiczna w danym roku jest przyznawana według stawek płatności określonych dla pakietu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.
2.  Mimo stwierdzenia w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7-12, że nie został zakończony okres konwersji, płatność ekologiczna w danym roku jest przyznawana według stawek płatności określonych dla danego pakietu.
3.  W przypadku realizacji pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1-6, płatność ekologiczna jest przyznawana do gruntów będących w okresie konwersji, jednak nie dłużej niż przez pierwsze 3 lata realizacji zobowiązania ekologicznego, a w przypadku gdy okres konwersji jest dłuższy niż 3 lata - jest przyznawana w wysokości ustalonej według stawek płatności określonych dla pakietu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.
§  14.  Wysokość płatności ekologicznej przyznawanej do gruntów, na których rolnik realizuje pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 1-6, a do których została mu przyznana pomoc finansowa w ramach pakietu rolnictwo ekologiczne na podstawie:
1) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. poz. 1809, z późn. zm.) lub
2) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 262, z późn. zm.) 13 , lub
3) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.)

- ustala się z uwzględnieniem stawek płatności określonych dla pakietu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.

§  14a.  14  Wysokość płatności ekologicznej przyznawanej do gruntów, na których rolnik realizuje pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 1-6, a do których została mu przyznana płatność ekologiczna w ramach poprzednio realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego, które zostało już zakończone, ustala się z uwzględnieniem stawek płatności określonych dla pakietu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.
§  15. 
1.  Płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości:
1) 100% stawki płatności - za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;
2) 75% stawki płatności - za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;
3) 60% stawki płatności - za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.
2.  W przypadku realizacji więcej niż jednego pakietu lub wariantu płatność ekologiczna jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności, jeżeli łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza 50 ha.
3.  Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, przekracza 50 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości 100% stawki płatności za powierzchnię gruntów:
1) stanowiącą iloczyn:
a) 50 ha oraz
b) procentowego udziału powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach danego pakietu lub wariantu, w łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów;
2) nie większą jednak niż 50 ha.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 3, gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, nie przekracza 100 ha, płatność ekologiczna za pozostałą powierzchnię gruntów, do której ta płatność przysługuje, jest przyznawana w wysokości 75% stawki płatności.
5.  Gdy łączna powierzchnia gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów, przekracza 100 ha, płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów jest przyznawana w wysokości 75% stawki płatności za powierzchnię gruntów:
1) stanowiącą iloczyn:
a) 50 ha oraz
b) procentowego udziału powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach danego pakietu lub wariantu, w łącznej powierzchni gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach wszystkich realizowanych pakietów lub wariantów;
2) nie większą jednak niż 50 ha.
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, płatność ekologiczna za pozostałą powierzchnię gruntów, do której ta płatność przysługuje, jest przyznawana w wysokości 60% stawki płatności.
7.  Udział, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b oraz w ust. 5 pkt 1 lit. b, ustala się do ośmiu miejsc po przecinku, a powierzchnię gruntów, do której przysługuje płatność ekologiczna w ramach poszczególnych pakietów lub wariantów, wyrażoną w hektarach - do dwóch miejsc po przecinku.
§  16. 
1.  Rolnikowi może corocznie zostać przyznana kwota przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. e rozporządzenia nr 1305/2013, zwanych dalej "kosztami transakcyjnymi", poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego, jeżeli są spełnione warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach danego pakietu lub wariantu.
2.  Wysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia, w którym są określone koszty transakcyjne, z tym że nie może ona przekraczać 20% wysokości płatności ekologicznej.
3.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli koszty transakcyjne poniesione z tytułu kontroli gospodarstwa ekologicznego przeprowadzonej w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej są jednocześnie objęte pomocą przyznaną rolnikowi w ramach:
1) działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1856 oraz z 2018 r. poz. 311);
2) działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "ustawą", w części dotyczącej rolnictwa ekologicznego.
§  17. 
1.  Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, poza elementami podania określonymi w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego, z wyłączeniem adresu, zawiera:
1) numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL), natomiast jeżeli osoba ta nie posiada obywatelstwa polskiego - kod kraju, numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości;
2) numer identyfikacyjny;
3) oświadczenie o:
a) powierzchni działek ewidencyjnych,
b) 15  sposobie wykorzystywania działek rolnych w ramach zobowiązania ekologicznego, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce oraz uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na tej działce;
4) oświadczenia oraz informacje, jakie powinny być zawarte we wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 10 tej ustawy, niewymienione w pkt 1-3;
5) oświadczenia i zobowiązania rolnika związane z realizacją zobowiązania ekologicznego;
6) informację o załącznikach dołączonych do wniosku.
1a.  16  We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową uprawianą na danej działce, określając jednocześnie uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej, przez którą w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:
1) pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego pakietu, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha albo
2) pkt 4 lit. a i c i pkt 10 lit. a i c - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach tych wariantów, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha, albo
3) pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego wariantu, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha.
1aa.  17  Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadku uprawy na danej działce rolnej:
1) roślin uprawnych, o których mowa w § 9 ust. 2a, 2b, 14 i 14a, lub
2) konopi włóknistych, lub
3) ostropestu plamistego, lub
4) rośliny dwuletniej, lub
5) mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi.
1b.  W przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny.
2.  Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej składa się do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
3.  Jeżeli rolnik nie zamierza ubiegać się w danym roku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej do określonych gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym, zamiast wniosku o przyznanie tej płatności składa, na formularzu udostępnionym przez Agencję, informację o tych gruntach oraz o pakiecie lub wariancie realizowanym na tych gruntach, wskazując położenie tych gruntów i ich powierzchnię. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.  Wniosek o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 i 11 lub wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b może zostać zmieniony w części dotyczącej wskazania:
1) roślin uprawnych,
2) mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi

- uprawianych na danej działce rolnej, zawartego w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, lecz wyłącznie w zakresie tego samego pakietu lub jego wariantu i tylko w przypadku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.

5.  W przypadku uprawy rośliny dwuletniej zmiana, o której mowa w ust. 4, może zostać dokonana wyłącznie w pierwszym roku uprawy tej rośliny.
§  18. 
1.  Do wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c dołącza się oświadczenie o podjęciu zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15, sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję.
2.  W przypadku, o którym mowa w:
1) § 3, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik dołącza oświadczenie o rolniku lub rolnikach, z którymi spełnia warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 2, zawierające oświadczenia tego rolnika lub tych rolników potwierdzające tę okoliczność,
2) § 9 ust. 13, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik dołącza oświadczenie o rolniku lub rolnikach, z którymi spełnia warunek określony w § 9 ust. 3 lub 4, zawierające oświadczenia tego rolnika lub tych rolników potwierdzające tę okoliczność,
3) § 12 ust. 5, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik dołącza oświadczenie zawierające zgodę innego rolnika lub rolników na uwzględnienie ich zwierząt przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11

- sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję.

3.  W przypadku, o którym mowa w:
1) § 9 ust. 5 pkt 1, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 lub 12 dołącza się pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2;
2) § 12 ust. 5, do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 dołącza się pisemną zgodę, o której mowa w § 12 ust. 5.
§  19. 
1.  Do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik dołącza materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, udostępniony przez Agencję.
2.  Rolnik zaznacza na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, granice działek rolnych, na których realizuje poszczególne pakiety lub warianty, oraz określone w planie działalności ekologicznej elementy krajobrazu rolniczego nieużytkowane rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3.
3.  Jeżeli rolnik równocześnie nie ubiega się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, to na materiale graficznym, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zaznacza również obiekty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 352, z 2016 r. poz. 348, z 2017 r. poz. 523 i 1717 oraz z 2018 r. poz. 535), znajdujące się na użytkach rolnych będących w jego posiadaniu.
4.  W przypadku gdy rolnik po raz pierwszy ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej do danego gruntu, Agencja udostępnia materiał graficzny, o którym mowa w art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, na wniosek tego rolnika, w którym wskazuje działki ewidencyjne, na których jest położony ten grunt, sporządzony na formularzu udostępnionym przez Agencję.
4a.  Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym podjął zobowiązanie ekologiczne, kopie stron planu działalności ekologicznej, na których:
1) są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
2) jest zawarty wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań

- z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.

4b.  W przypadku zmiany w planie działalności ekologicznej informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, w ramach realizowanego zobowiązania ekologicznego lub zmiany w tym planie wynikającej z podjęcia nowego zobowiązania ekologicznego, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku, w którym nastąpiła ta zmiana, kopie stron tego planu, na których:
1) są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
2) jest zawarty wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań

- z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również datę sporządzenia tej zmiany.

5.  W przypadku upraw, o których mowa w § 9 ust. 2b, rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 30 listopada roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, kopię świadectwa oceny polowej materiału siewnego wydanego na podstawie przepisów o nasiennictwie lub zaświadczenie o wydaniu takiego świadectwa wydane przez właściwego ze względu na położenie plantacji nasiennej wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, lub oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej lub wieloletniej - w pierwszym roku uprawy tej rośliny.
5a.  W przypadku zaprzestania uprawy, o którym mowa w § 9 ust. 16, rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję, o zamiarze zaprzestania uprawy najpóźniej w terminie 30 dni przed tym zaprzestaniem.
5b.  Rolnik składa do kierownika biura powiatowego Agencji przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym złożył wniosek o przyznanie:
1) pierwszej płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, lub
2) kolejnej płatności ekologicznej z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b - w przypadku gdy na gruncie, na którym realizuje te warianty:
a) dokonał zmiany uprawianej rośliny w ramach tych wariantów na inną roślinę, która może być uprawiana w ramach tych wariantów, lub zastąpił dotychczas uprawianą roślinę nową rośliną tego samego gatunku, lub
b) w roku poprzednim była uprawiana roślina w ramach zobowiązania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, inna niż roślina objęta płatnością ekologiczną w ramach tych wariantów

- oświadczenie sporządzone na formularzu udostępnionym przez Agencję o rodzaju uprawianej na danym gruncie uprawy w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 4 lub 10, dacie nasadzenia tej uprawy oraz rodzaju podkładki.

6.  W przypadku gdy rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w ust. 4a, 4b, 5 lub 5b, w terminie określonym w tych przepisach, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa na piśmie rolnika do dokonania tej czynności, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.
7.  Czynność, o której mowa w:
1) ust. 4a, 4b lub 5, dokonaną do dnia wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok,
2) ust. 5b, dokonaną do dnia zawiadomienia o kontroli na miejscu

- uważa się za dokonaną w terminie.

8.  Jeżeli w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c został zakończony okres konwersji, a zobowiązaniem tym objęty jest obszar, na którym są uprawiane drzewa należące do gatunków wymienionych w części IV i VI załącznika nr 4 do rozporządzenia, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa rolnika do złożenia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 15.
§  20.  (uchylony).
§  21. 
1.  W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, spadkobierca rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce zmarłego rolnika, jeżeli objął w posiadanie grunty objęte tym wnioskiem.
2.  Spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej na miejsce zmarłego rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4.  Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza:
1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
2) 18  oświadczenie tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo;
3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
6.  Spadkobierca rolnika, w przypadku, o którym mowa w:
1) ust. 5 pkt 2, składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia;
2) § 9 ust. 5 pkt 1, dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.
7.  Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca rolnika wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej:
1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo
2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce zmarłego rolnika i przyznanie temu spadkobiercy tej płatności.

8.  Zgoda, o której mowa w ust. 7, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę rolnika będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
9.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik, którego jest spadkobiercą, złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej.
10.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez tego spadkobiercę odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.
11.  Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty objęte wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów, przepisy ust. 1-10 stosuje się odpowiednio.
§  22. 
1.  W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 21 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności następca prawny tego rolnika może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce tego rolnika, jeżeli objął w posiadanie grunty objęte tym wnioskiem.
2.  Następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej na miejsce tego rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4.  Następca prawny rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.
5.  19  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 - również pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.
6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik, którego jest następcą prawnym, złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej.
§  23. 
1.  W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez rolnika w okresie od dnia złożenia tego wniosku do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, nowy posiadacz tych gruntów może wstąpić do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej na miejsce tego rolnika.
2.  Nowy posiadacz gruntów, o których mowa w ust. 1, wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tych gruntów.
3.  Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.
4.  Nowy posiadacz gruntów, o których mowa w ust. 1, podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, swój numer identyfikacyjny albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o nadanie takiego numeru.
5.  20  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów, o których mowa w ust. 1, dołącza umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie tych gruntów, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 - również pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.
6.  Jeżeli posiadanie gruntów objętych wnioskiem o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej złożonym przez rolnika zostało przeniesione na rzecz kilku podmiotów, nowy posiadacz tych gruntów wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczenia współposiadaczy, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego posiadacza na miejsce rolnika i przyznanie mu tej płatności.
7.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów, o których mowa w ust. 1, składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, złożył wniosek o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej.
§  24. 
1.  W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej, spadkobiercy rolnika mogą być przyznane kolejne płatności ekologiczne, jeżeli spadkobierca ten objął w posiadanie grunty objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika i są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy.
2.  Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za poprzedni rok, lecz zanim rolnik ten złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok, spadkobierca rolnika składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
3.  Płatność ekologiczna za dany rok może zostać przyznana spadkobiercy rolnika, jeżeli spadkobierca ten złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zaś gdy termin ten upłynął - wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.
4.  Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w ust. 3, a spadkobierca rolnika złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2, nie przyznaje się płatności ekologicznej za dany rok, a spadkobierca rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności ekologicznej za następne lata.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 18, spadkobierca rolnika dołącza oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
6.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się również:
1) odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo
2) 21  oświadczenie spadkobiercy rolnika o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo;
3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 21 ust. 6-8 i 10.
8.  Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce zmarłego rolnika na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.
9.  W przypadku, o którym mowa w ust. 8, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok spadkobiercy rolnika stosuje się odpowiednio § 21 ust. 3-10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, dołącza on również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
10.  Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów, przepisy ust. 1-6 i 8 stosuje się odpowiednio, a w przypadku, o którym mowa w:
1) ust. 2, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 21 ust. 6-8 i 10;
2) ust. 8, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok zapisobiercy windykacyjnemu stosuje się odpowiednio § 21 ust. 3-10, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 8, zapisobierca windykacyjny dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
a) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika, który ustanowił zapis windykacyjny na rzecz tego zapisobiercy, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c.
§  25. 
1.  W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika lub wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 1, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej, następcy prawnemu rolnika mogą być przyznane kolejne płatności ekologiczne, jeżeli objął w posiadanie grunty objęte zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez tego rolnika i są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy.
2.  Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za poprzedni rok, lecz zanim rolnik ten złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok, następca prawny rolnika składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
3.  Płatność ekologiczna za dany rok może zostać przyznana następcy prawnemu rolnika, jeżeli następca ten złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zaś gdy termin ten upłynął - wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.
4.  Jeżeli nie zachodzą okoliczności określone w ust. 3, a następca prawny rolnika złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2, nie przyznaje się płatności ekologicznej za dany rok, a następca prawny rolnika jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności ekologicznej za następne lata.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 18 następca prawny rolnika dołącza:
1) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
a) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c,
c) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2,
d) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3;
2) 22  dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
6.  Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie od dnia złożenia przez rolnika wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce tego rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok następcy prawnemu rolnika stosuje się odpowiednio § 22 ust. 3-6, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, następca prawny rolnika dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;
3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;
4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
8.  Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za ten rok, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;
3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;
4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
9.  Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie następcy prawnego tego rolnika, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15;
2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
§  26. 
1.  W przypadku przeniesienia, w wyniku umowy sprzedaży, dzierżawy lub innej umowy, posiadania gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, które nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie pierwszej płatności ekologicznej, nowemu posiadaczowi tych gruntów mogą być przyznane kolejne płatności ekologiczne, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 43 ust. 2 ustawy.
2.  Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika nastąpiło po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za poprzedni rok, lecz zanim rolnik ten złożył wniosek o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok, nowy posiadacz tych gruntów składa wniosek o przyznanie tej płatności w terminie 7 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tych gruntów.
3.  Płatność ekologiczna za dany rok może zostać przyznana nowemu posiadaczowi gruntów, o których mowa w ust. 1, jeżeli posiadacz ten złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie określonym do składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zaś gdy termin ten upłynął - wyłącznie w przypadku określonym w art. 13 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014.
4.  Jeżeli nie zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 3, a nowy posiadacz gruntów, o których mowa w ust. 1, złożył wniosek, o którym mowa w ust. 2, przed upływem terminu określonego w ust. 2, nie przyznaje się płatności ekologicznej za dany rok, a nowy posiadacz tych gruntów jest uprawniony do ubiegania się o przyznanie płatności ekologicznej za następne lata.
5.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oprócz dokumentów wymaganych na podstawie § 18 nowy posiadacz gruntów, o których mowa w ust. 1, dołącza:
1) oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
a) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem,
b) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c,
c) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2,
d) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3;
2) 23  umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
6.  Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika nastąpiło w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej za dany rok do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tej płatności, nowy posiadacz tych gruntów wstępuje do toczącego się postępowania w sprawie o przyznanie tej płatności na miejsce tego rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania tych gruntów.
7.  W przypadku, o którym mowa w ust. 6, do trybu przyznawania płatności ekologicznej za dany rok nowemu posiadaczowi gruntów stosuje się odpowiednio § 23 ust. 3-7, z tym że do wniosku, o którym mowa w ust. 6, posiadacz ten dołącza również oświadczenie, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;
3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;
4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
8.  Jeżeli przeniesienie posiadania gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika nastąpiło w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego, lecz po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej za ten rok, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia przeniesienia posiadania gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1) kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez tego rolnika do końca okresu objętego tym zobowiązaniem;
2) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15 - w przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c;
3) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego przez tego rolnika wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 1 lub 2;
4) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
9.  24  Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:
1) realizacji zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15;
2) zapłaty na rzecz Agencji równowartości kwoty płatności ekologicznej uzyskanej przez tego rolnika, jaką rolnik ten byłby obowiązany zwrócić, gdyby w okresie, o którym mowa w § 9 ust. 15, wystąpiły okoliczności stanowiące podstawę zwrotu płatności ekologicznej, wymienione w § 31 ust. 3.
§  27. 
1.  Rolnik, któremu została przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21-26, a w przypadku, o którym mowa w § 24 ust. 4, § 25 ust. 4 lub § 26 ust. 4, który zobowiązał się do kontynuowania realizacji zobowiązania ekologicznego podjętego przez innego rolnika, realizuje przejęte zobowiązanie ekologiczne do końca okresu objętego tym zobowiązaniem.
1a.  25  Rolnik, o którym mowa w ust. 1, zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21-26.
1b.  26  Rolnik, o którym mowa w ust. 1, składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który została mu przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21-26, kopie stron planu działalności ekologicznej zmienionego na podstawie ust. 1a, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został zmieniony ten plan.
1c.  27  W przypadku zmiany planu zmienionego na podstawie ust. 1a w zakresie określonym w § 19 ust. 4b, przepisy § 19 ust. 4b, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
2.  (uchylony).
§  28. 
1.  W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności ekologicznej, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek, o którym mowa w § 21 ust. 2, § 22 ust. 2, § 23 ust. 2, § 24 ust. 2 albo 8, § 25 ust. 2 albo 6 lub § 26 ust. 2 albo 6, wnioski te są rozpatrywane łącznie.
2.  Jeżeli decyzja w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej została wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w § 21 ust. 2, § 22 ust. 2, § 23 ust. 2, § 24 ust. 2 albo 8, § 25 ust. 2 albo 6 lub § 26 ust. 2 albo 6, kierownik biura powiatowego Agencji rozstrzyga te sprawy, zmieniając tę decyzję.
3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji o przyznaniu płatności ekologicznej dokonuje się bez zgody strony.
§  29. 
1.  Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, zmarł, spadkobiercy rolnika przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.
2.  Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności ekologicznej rolnik, do którego ta decyzja została skierowana, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.
3.  Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.
4.  W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność ekologiczna, płatność ta jest wypłacana spadkobiercy.
5.  Jeżeli płatność ekologiczna nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika lub rachunek rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę tej płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika, wraz z:
1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia albo
2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza - w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo
3) 28  oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku,
6.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.
7.  Jeżeli płatność ekologiczna nie została przekazana na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, lub rachunek tego rolnika prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, następca prawny rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę tej płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej płatności przez rolnika, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.
8.  29  Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.
9.  Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca rolnika występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5:
1) dołącza do tego wniosku albo
2) składa wraz z odpisem postanowienia sądu, o którym mowa w ust. 6

- oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę temu spadkobiercy rolnika płatności ekologicznej.

10.  Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę rolnika będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.
11.  W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności ekologicznej kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie jej wypłaty.
12.  W przypadku gdy wniosek o wypłatę płatności ekologicznej nie został złożony albo jeżeli została wydana decyzja o odmowie jej wypłaty, decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.
13.  Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty, do których została przyznana temu rolnikowi płatność ekologiczna, lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów, przepisy ust. 1, 3-6 i 9-12 stosuje się odpowiednio.
§  30. 
1.  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach poszczególnych pakietów lub ich wariantów, płatność ekologiczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu
a) współczynnika dotkliwości danego uchybienia i
b) współczynnika trwałości danego uchybienia

- określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:
a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego pakietu lub wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, oraz
b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi w ramach danego pakietu lub jego wariantu.
1a.  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w ust. 1a załącznika nr 2 do rozporządzenia, płatność ekologiczna w ramach pakietów i wariantów objętych zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu:
a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i
b) współczynnika trwałości tego uchybienia

- określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:
a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby w ramach danego pakietu lub wariantu, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz
b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinien być przestrzegany ten wymóg.
1b.  30  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w ust. 1b załącznika nr 2 do rozporządzenia, polegające na uprawie w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 lub pkt 3, upraw lub roślin gatunków innych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu, płatność ekologiczna w części dotyczącej działki rolnej, na której jest uprawiana taka uprawa wielogatunkowa, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu:
a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i
b) współczynnika trwałości tego uchybienia
określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn:
a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tej działki rolnej, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz
b) procentowego stosunku liczby upraw lub liczby gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 i 3, w odniesieniu do których stwierdzono to uchybienie, do liczby wszystkich upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach tej uprawy na danej działce rolnej.
1c.  31  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogu określonego w ust. 1c lub ust. 2 pkt 1 lit. h lub pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia przez rolnika, który w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych wskazał uprawę wielogatunkową, płatność ekologiczna w części dotyczącej gruntów, na których jest uprawiana ta uprawa wielogatunkowa, przysługuje w wielkości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu:
a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i
b) współczynnika trwałości tego uchybienia
określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn:
a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tych gruntów, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz
b) procentowego stosunku liczby upraw lub liczby gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a, w odniesieniu do których stwierdzono to uchybienie, do liczby wszystkich upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach tej uprawy na danej działce rolnej.
2.  Jeżeli rolnik przekształcił którykolwiek z występujących w gospodarstwie rolnym trwałych użytków zielonych lub nie zachował któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 20%.
3.  Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy rolnik nie zachował któregokolwiek z określonych w planie działalności ekologicznej elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, w wyniku przeniesienia, w drodze umowy sprzedaży, darowizny lub innej umowy, posiadania gruntów rolnych, na których występują takie elementy krajobrazu, lub utraty posiadania takich gruntów, a grunty te nie są objęte zobowiązaniem ekologicznym.
4.  Jeżeli:
1) rolnik nie prowadzi rejestru działalności ekologicznej, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 30%, w odniesieniu do powierzchni gruntów, dla których ten rejestr nie jest prowadzony;
2) prowadzony przez rolnika rejestr działalności ekologicznej jest niekompletny, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%, w odniesieniu do powierzchni gruntów, dla których ten rejestr jest niekompletny.
5.  Jeżeli rolnik nie posiada planu działalności ekologicznej, płatność ekologiczna przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 40%.
5a.  W przypadku, o którym mowa w ust. 5, rolnik sporządza plan działalności ekologicznej i składa do kierownika biura powiatowego Agencji, najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej, kopie stron tego planu, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz wykaz działek rolnych i zobowiązań realizowanych w gospodarstwie rolnym oraz lat realizacji poszczególnych zobowiązań, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają również podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został sporządzony ten plan.
6.  Jeżeli zostanie stwierdzone, że plan działalności ekologicznej jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego w zakresie informacji, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 4, lub 5 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, rolnik:
1) uzupełnia lub poprawia ten plan,
2) składa oświadczenie o uzupełnieniu lub poprawieniu tego planu do kierownika biura powiatowego Agencji

- najpóźniej w terminie składania wniosków o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej, a w przypadku gdy w ostatnim roku realizacji zobowiązania ekologicznego zostanie stwierdzone, że ten plan jest niekompletny lub jest niezgodny z informacjami przekazanymi we wniosku i załącznikami do niego w zakresie informacji, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, lub informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 4 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, lub ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia - w terminie do dnia 14 marca ostatniego roku realizacji tego zobowiązania.

7.  32  W przypadku niedokonania w terminie czynności, o których mowa w ust. 6, płatność ekologiczna za rok, w którym stwierdzono uchybienie, o którym mowa w ust. 6, podlega zwrotowi w części stanowiącej 30% wysokości tej płatności.
8.  (uchylony).
9.  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika odpowiednich minimalnych wymogów dotyczących stosowania nawozów i środków ochrony roślin lub innych odpowiednich obowiązkowych wymogów, o których mowa w art. 29 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, płatność ekologiczna w części dotyczącej pakietu lub jego wariantu, w ramach których powinien być przestrzegany dany wymóg zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:
1) iloczynu:
a) współczynnika dotkliwości danego uchybienia i
b) współczynnika trwałości danego uchybienia

- określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:
a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby, gdyby rolnik przestrzegał tych wymogów, oraz
b) procentowego stosunku powierzchni obszaru, na którym stwierdzono to uchybienie, do powierzchni obszaru, na którym powinny być przestrzegane te wymogi.
10.  33  Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1, 1a-1c, 4, 9, 12 i 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
11.  Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 2 i 5, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna jest zmniejszana, a w przypadku, o którym mowa w ust. 7 - podlega zwrotowi, dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.
12.  Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 19 ust. 5a, albo czynność ta została dokonana przez rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność ekologiczna w części dotyczącej obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, w odniesieniu do którego rolnik nie dokonał tej czynności albo dokonał ją po terminie, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.
13.  Jeżeli rolnik nie dokonał czynności, o której mowa w § 19 ust. 5b, albo czynność ta została dokonana przez rolnika po terminie określonym w tym przepisie, płatność ekologiczna w części dotyczącej obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 w odniesieniu do obszaru upraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, przysługuje temu rolnikowi w wysokości zmniejszonej o 5%.
§  31. 
1.  Płatność ekologiczna podlega zwrotowi, jeżeli rolnik nie realizuje całego zobowiązania ekologicznego lub nie spełnia innych warunków przyznania płatności ekologicznej określonych w rozporządzeniu.
2.  Płatność ekologiczna podlega zwrotowi również w przypadku, gdy rolnik:
1) zmniejszył wielkość obszaru, na którym powinien realizować zobowiązanie ekologiczne, przy czym zwrotowi podlega płatność ekologiczna przyznana za realizację tego zobowiązania, w części odpowiadającej iloczynowi powierzchni obszaru, na której rolnik ten nie realizuje tego zobowiązania, i średniej wysokości płatności ekologicznej na 1 ha tego obszaru, przyznanej za realizację tego zobowiązania w roku poprzednim;
2) nie złożył wniosku o przyznanie kolejnej płatności ekologicznej do określonych gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym albo informacji, o której mowa w § 17 ust. 3, przy czym zwrotowi podlega ta część płatności, która została przyznana do tych gruntów.
3.  W przypadku gdy w okresie dwóch lat od dnia zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a lub c, rolnik zmniejszył obsadę drzew poniżej minimalnej obsady drzew, z tolerancją do 10%, pomimo zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 15, płatność ekologiczna przyznana za realizację tego wariantu podlega zwrotowi w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi różnicy między minimalną obsadą drzew a utrzymywaną obsadą drzew do minimalnej obsady drzew.
4.  Płatność ekologiczna podlega zwrotowi w trybie i na zasadach określonych w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
§  31a.  W przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu przez rolnika wymogów w ramach zobowiązania ekologicznego, w celu zastosowania art. 35 ust. 4 rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna podlega zwrotowi, a do ustalenia wysokości tego zwrotu przepisy § 30 ust. 1-9 oraz 12 i 13 stosuje się odpowiednio, z tym że w przypadku uchybienia określonego w § 30:
1) ust. 1 w odniesieniu do:
a) 34  wymogów określonych w ust. 1, 1b, 1c i ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%,
b) pozostałych wymogów, z wyjątkiem wymogów określonych w ust. 2 pkt 1 lit. f i pkt 2 lit. i załącznika nr 2 do rozporządzenia - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi dla roku realizacji zobowiązania ekologicznego poprzedzającego:
rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,
o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,
o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,
o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

- iloczynu współczynnika dotkliwości i trwałości tego uchybienia określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

2) ust. 1a - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi dla roku realizacji zobowiązania ekologicznego poprzedzającego:
a) rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 50%,
b) o 2 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 30%,
c) o 3 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 10%,
d) o 4 lata rok realizacji tego zobowiązania, w odniesieniu do którego stwierdzono dane uchybienie - 5%

- iloczynu współczynnika dotkliwości i trwałości tego uchybienia określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia;

3) ust. 4 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności ekologicznej, która przysługiwałaby do powierzchni gruntów, o której mowa w § 30 ust. 4, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;
4) ust. 5 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności ekologicznej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;
5) 35  ust. 7 - wysokość tego zwrotu dla lat poprzedzających rok, za który płatność ekologiczna podlegała zwrotowi zgodnie z § 30 ust. 7, wynosi 1% płatności ekologicznej, która przysługiwałaby, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;
6) ust. 12 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności ekologicznej, która przysługiwałaby do obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 30 ust. 12, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło;
7) ust. 13 - wysokość tego zwrotu wynosi 1% płatności ekologicznej, która przysługiwałaby do obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 30 ust. 13, gdyby takie uchybienie nie wystąpiło.
§  32. 
1.  Rolnikowi, który od dnia 15 marca 2014 r. realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, może zostać przyznana płatność ekologiczna, jeżeli od dnia 15 marca 2015 r. kontynuuje podjęte zobowiązanie jako zobowiązanie ekologiczne w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1:
1) pkt 1-3 lub 4 lit. b, lub pkt 5, lub 7-9, lub 10 lit. b, lub pkt 11 - w przypadku gdy dotychczas realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach:
a) wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne lub
b) wariantu dziewiątego lub dziesiątego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne - w przypadku uprawy truskawki, maliny lub poziomki,
2) pkt 4 lit. a lub c lub pkt 10 lit. a lub c - w przypadku gdy dotychczas realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach:
a) wariantu dziewiątego lub dziesiątego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne - z wyłączeniem uprawy truskawki, maliny lub poziomki,
b) wariantu jedenastego lub dwunastego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne,
3) pkt 6 lub 12 - w przypadku gdy dotychczas realizował zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach wariantu trzeciego lub czwartego Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne

- i spełnia warunki przyznania płatności ekologicznej w ramach tych pakietów lub wariantów oraz będzie realizował to zobowiązanie na tym samym obszarze, na którym realizował dotychczas zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rolnik może:
1) w 2015 r.:
a) zwiększyć wielkość obszaru, na którym realizował dotychczas zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne,
b) podjąć nowe zobowiązanie ekologiczne;
2) w 2016 r. podjąć nowe zobowiązanie ekologiczne.
3.  Rolnik realizuje zobowiązanie, o którym mowa w:
1) ust. 1 - do dnia 14 marca 2019 r.;
2) ust. 2 pkt 1 lit. b - do dnia 14 marca 2020 r.;
3) ust. 2 pkt 2 - do dnia 14 marca 2021 r.
4.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do ustalenia obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym stosuje się § 6 ust. 1, z tym że za rok, w którym została przyznana pierwsza płatność ekologiczna, uznaje się rok 2015.
5.  Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do rolnika, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe uznane na podstawie § 35 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe, o którym mowa w art. 45 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 36 , jeżeli to zobowiązanie zastąpiło zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte przez tego rolnika przed dniem 15 marca 2014 r.
§  32a. 
1.  Rolnikowi, który w 2015 r. rozpoczął realizację zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 przysługuje za 2016 r. również do gruntów, na których występują następujące uprawy: esparceta siewna na materiał siewny, komonica zwyczajna na materiał siewny, koniczyna biała na materiał siewny, koniczyna białoróżowa na materiał siewny, koniczyna czerwona na materiał siewny, koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny, koniczyna perska na materiał siewny, lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny, lucerna mieszańcowa na materiał siewny, lucerna siewna na materiał siewny, rzodkiew oleista na materiał siewny, trawy w siewie czystym na materiał siewny i wyka kosmata na materiał siewny, mimo że:
1) nie został spełniony warunek określony w § 9 ust. 2b;
2) rolnik we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej na 2016 r. zadeklarował uprawy: esparceta siewna na nasiona, komonica zwyczajna na nasiona, koniczyna biała na nasiona, koniczyna białoróżowa na nasiona, koniczyna czerwona na nasiona, koniczyna krwistoczerwona na nasiona, koniczyna perska na nasiona, lucerna chmielowa (nerkowata) na nasiona, lucerna mieszańcowa na nasiona, lucerna siewna na nasiona, rzodkiew oleista na nasiona, trawy w siewie czystym na nasiona i wyka kosmata na nasiona zamiast odpowiednio następujących upraw: esparceta siewna na materiał siewny, komonica zwyczajna na materiał siewny, koniczyna biała na materiał siewny, koniczyna białoróżowa na materiał siewny, koniczyna czerwona na materiał siewny, koniczyna krwistoczerwona na materiał siewny, koniczyna perska na materiał siewny, lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewny, lucerna mieszańcowa na materiał siewny, lucerna siewna na materiał siewny, rzodkiew oleista na materiał siewny, trawy w siewie czystym na materiał siewny i wyka kosmata na materiał siewny.
2.  Rolnikowi, który w 2015 r. rozpoczął realizację zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, płatność ekologiczna w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 przysługuje za 2016 r. również do gruntów, na których występuje lucerna sierpowata na nasiona.
3.  Płatność ekologiczna za 2016 r. z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, przysługuje również do gruntów, na których w 2015 r. występowała jednoroczna uprawa wyki kosmatej.
§  32b.  W 2017 r. rolnik może zwiększyć wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, realizowanym w 2016 r., o obszar gruntów, na których występują następujące uprawy: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka, a które nie były objęte zobowiązaniem ekologicznym, jeżeli rolnik ten w 2016 r. nie realizował zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
§  32c. 
1.  W 2017 r. rolnik może zwiększyć wielkość obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, w ramach którego w 2016 r. były uprawiane: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka, o obszar gruntów, na których występują rośliny, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, jeżeli rolnik ten w 2016 r. nie realizował zobowiązania ekologicznego, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, o obszar gruntów, na których występują następujące uprawy: agrest (porzeczka agrest) lub borówka wysoka i średnia, lub jeżyna, lub porzeczka.
§  32d. 
1.  Przy ustalaniu spełniania warunków określonych w § 9 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 za 2017 r. bierze się pod uwagę zwierzęta:
1) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września 2017 r., w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do rejestru:
a) zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku bydła, kóz i owiec,
b) koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, wskazane w zaświadczeniu wydanym przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję - w przypadku koni;
2) posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia:
a) przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku świń utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,
b) objęcia systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku świń utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej;
3) wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia:
a) przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1 i 2, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,
b) objęcia systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1 i 2, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.
§  33.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

MINIMALNE WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, A TAKŻE INNE ODPOWIEDNIE WYMOGI OBOWIĄZKOWE

WymogiRodzaj uchybieniaObszar, na którym powinny być przestrzegane wymogiWspółczynnik dotkliwości uchybieniaWspółczynnik trwałości uchybieniaIloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości
odwracalna krótkotrwałaodwracalna długotrwałanieodwracalna
I. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA NAWOZÓW
Niestosowanie w danym roku dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych - art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.).Stwierdzono zastosowanie w danym roku dawki odchodów zwierzęcych wykorzystywanych rolniczo zawierającej więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietów i ich wariantów80%1,25--100%
II. WYMOGI DOTYCZĄCE STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
1. Przeciwdziałanie zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków. Stosowanie środków ochrony roślin planuje się z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem

- art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, z późn. zm.).

1. Nie przeciwdziałano zniesieniu środków ochrony roślin na obszary lub obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków lub stwierdzono, że stosowanie środków ochrony roślin zaplanowano bez uwzględnienia okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietów i ich wariantów20%1,25--25%
2. Uwzględnienie integrowanej ochrony roślin w przypadku stosowania środków ochrony roślin oraz wskazanie sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin w dokumentacji (ewidencji zabiegów) przez podanie przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin

- art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin.

2. Stwierdzono, że nie uwzględniono integrowanej ochrony roślin w przypadku stosowania środków ochrony roślin lub nie wskazano sposobu realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin w dokumentacji (ewidencji zabiegów) przez podanie przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.Obszar objęty zobowiązaniem w ramach pakietów i ich wariantów20%1,25--25%
III. INNE ODPOWIEDNIE WYMOGI OBOWIĄZKOWE
Nieniszczenie, nieuszkadzanie lub nieprzekształcanie pomnika przyrody (z wyjątkiem drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody), stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, jeżeli taki zakaz został wprowadzony

- art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).

Stwierdzono zniszczenie, uszkodzenie lub przekształcenie pomnika przyrody (z wyjątkiem drzewa ustanowionego pomnikiem przyrody), stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, pomimo tego, że taki zakaz został wprowadzony.Obszar całego gospodarstwa rolnego29%--1,7550%

ZAŁĄCZNIK Nr  2  37

WYMOGI DLA POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW I ICH WARIANTÓW

1. Wymóg wspólny dla wszystkich pakietów:
1) co najmniej 30% zbioru uzyskanego z każdej uprawy lub roślin każdego gatunku uprawianych w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 i 7-9 rozporządzenia oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 rozporządzenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2a rozporządzenia, jest przeznaczone do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw, lub sprzedaży,
2) zbiór uzyskany w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12 rozporządzenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 14 i 14a rozporządzenia, jest przeznaczony do skarmiania zwierząt lub przekazania do innych gospodarstw lub sprzedaży

- co jest potwierdzone w szczególności dokumentami, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli.

1a. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji i Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji w odniesieniu do gruntów, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia - powierzchnia upraw roślin:
1) bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej, lub gryki zwyczajnej uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 rozporządzenia oraz
2) bobowatych drobnonasiennych, traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 rozporządzenia

- jest w danym roku nie większa niż 25% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.

1b. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Wariantu 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, Wariantu 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji - uprawianie na gruntach ornych upraw lub roślin gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu, a w przypadku uprawy konopi włóknistych - uprawianie ich w celu uzyskania z tej uprawy nasion lub liści, lub kwiatostanów.
1c. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:
1) uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia - wytworzenie tego produktu z każdej uprawy lub roślin każdego gatunku uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;
2) uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia - wytworzenie tego produktu w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej uprawianej na danej działce rolnej.
2. Wymogi dodatkowe dla Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji:
1) w przypadku uprawy drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu:
a) coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego, określonymi w planie działalności ekologicznej,
b) utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin, z tolerancją do 10%,
c) uprawianie gatunków drzew owocowych w okresie owocowania lub krzewów owocujących,
d) jest tyle drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia, a uprawa tych drzew jest prowadzona nie krócej niż rok, przy czym w przypadku sadów mających nie mniej niż 12 lat - minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar, a co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat; przy ustalaniu przestrzegania niniejszego wymogu uwzględnia się również drzewa, o których mowa w pkt 2, w przypadku uzupełnienia tymi drzewami tej obsady,
e) jest tyle krzewów owocujących, ukorzenionych o średnicy pędu nie mniejszej niż:
4 mm, mierząc u nasady pędu - w przypadku krzewów jagodowych, z wyłączeniem borówki i żurawiny wielkoowocowej,
3 mm, mierząc pęd na wysokości 5 cm od jego nasady - w przypadku borówki wysokiej i borówki średniej,
2 mm - w przypadku borówki niskiej i borówki brusznicy, a w przypadku żurawiny wielkoowocowej - 1 mm, mierząc pęd na wysokości 5 cm od jego nasady,

ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia; przy ustalaniu przestrzegania niniejszego wymogu uwzględnia się również krzewy, o których mowa w pkt 2, w przypadku uzupełnienia tymi krzewami tej obsady,

f) sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa,
g) posiadanie do roku poprzedzającego rok wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego, zgodnie z pkt 2 lit. k, dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633 oraz z 2018 r. poz. 650) - w przypadku drzew i krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 tej ustawy, jeżeli nimi uzupełniono minimalną obsadę, o której mowa w lit. d lub e, i są one odpowiednio drzewami niebędącymi w okresie owocowania lub niebędącymi na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu;
h) wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z drzew i krzewów uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 2 i 3 rozporządzenia - wytworzenie tego produktu z drzew i krzewów każdego z gatunków uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;
2) w przypadku uprawy drzew niebędących w okresie owocowania lub niebędących na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów, które nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu, które zostały nasadzone przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego:
a) utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin, z tolerancją do 10%,
b) w przypadku drzew - do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, który spełnia następujące minimalne wymagania jakościowe:
wysokość drzewa powinna wynosić nie mniej niż 80 cm, mierząc od szyjki korzeniowej,
średnica pnia powinna wynosić nie mniej niż 8 mm, mierząc na wysokości 10 cm powyżej miejsca uszlachetniania,

a uprawianych drzew jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady drzew określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

c) w przypadku krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie - do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, który spełnia następujące minimalne wymagania jakościowe:
krzewy jagodowe, z wyłączeniem borówki i żurawiny wielkoowocowej, powinny mieć minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc od nasady do jego wierzchołka, albo dobrze wykształcone pąki nasadowe, a średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 4 mm, mierząc u nasady pędu,
borówka wysoka i borówka średnia powinny mieć minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc pęd główny od nasady do jego wierzchołka, a średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 3 mm, mierząc pęd na wysokości 5 cm od jego nasady,
borówka niska, borówka brusznica i żurawina wielkoowocowa powinny mieć minimum jeden pęd o długości co najmniej 10 cm, mierząc pęd główny od nasady do jego wierzchołka, średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 2 mm, a w przypadku żurawiny wielkoowocowej - nie mniej niż 1 mm, mierząc pęd na wysokości 5 cm od jego nasady,
truskawka powinna mieć co najmniej dwa w pełni wykształcone liście albo średnicę korony o grubości nie mniejszej niż 4 mm,
poziomka powinna mieć co najmniej dwa w pełni wykształcone liście albo średnicę korony o grubości nie mniejszej niż 2 mm,
winorośl powinna mieć minimum jeden pęd o długości co najmniej 20 cm, mierząc od nasady do jego wierzchołka, a średnica pędu powinna wynosić nie mniej niż 4 mm, mierząc u nasady pędu,

a uprawianych krzewów jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

d) w przypadku krzewów gatunków niewymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie - do nasadzeń użyto materiału szkółkarskiego, który spełnia minimalne wymagania jakościowe określone w lit. c tiret pierwsze, a uprawianych krzewów jest tyle, ile jest wymagane do spełnienia minimalnej obsady krzewów określonej w załączniku nr 7 do rozporządzenia,
e) coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności usuwanie odrostów i samosiewów, formowanie korony drzew lub przycięcie krzewów po posadzeniu w celu wzmocnienia pędów,
f) stosowanie nawozów i środków (dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zawierających N, P, K, Mg i Ca) w dawkach określonych w planie działalności ekologicznej z uwzględnieniem bilansu azotu i wyniku chemicznej analizy gleby, która została przeprowadzona nie wcześniej niż rok przed nasadzeniem plantacji sadowniczej,
g) zapobieganie i ochrona przed chorobami i szkodnikami, w przypadku takiej konieczności, przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego określonymi w planie działalności ekologicznej,
h) zapobieganie zachwaszczeniu i usuwanie chwastów - utrzymanie gleby w postaci czarnego ugoru lub zadarnienie przez regularne koszenie lub stosowanie innych zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem się chwastów,
i) sady nie są prowadzone jako uprawa jednorzędowa,
j) posiadanie do roku poprzedzającego rok wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego, zgodnie z lit. k, dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie - w przypadku drzew i krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 tej ustawy,
k) wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z drzew i krzewów uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 2 i 3 rozporządzenia - wytworzenie tego produktu z drzew i krzewów każdego z gatunków uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej, od:
drugiego roku od ich nasadzenia - w przypadku maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy,
czwartego roku od ich nasadzenia - w przypadku gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej,
trzeciego roku od ich nasadzenia - w przypadku innych drzew i krzewów niż wymienione w tiret pierwszym i drugim;
3) w przypadku drzew lub krzewów, o których mowa w pkt 2, które w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego stały się drzewami lub krzewami, o których mowa w pkt 1, stosuje się wymogi określone w pkt 2.
2a. Wymogi dodatkowe dla Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji w odniesieniu do gruntów, o których mowa w § 9 ust. 14a rozporządzenia, w pierwszym roku uprawy wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym:
1) koszenie w terminie do dnia 31 lipca;
2) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.
3. Wymogi dodatkowe dla Pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji:
1) koszenie w terminie do dnia 31 lipca lub wypasanie w okresie wegetacyjnym na trwałych użytkach zielonych, przy czym dopuszczalne jest wypasanie przez cały rok zwierząt wymienionych w ust. 2 pkt 2 i 4 załącznika nr 5 do rozporządzenia;
2) zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (w tym zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy); w terminie do 2 tygodni po pokosie biomasa powinna zostać usunięta z działki rolnej lub ułożona w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

ZAWARTOŚĆ PLANU DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ

1. Część ogólna - dotyczy wszystkich pakietów i zawiera w szczególności:
1) dane rolnika realizującego zobowiązanie ekologiczne oraz jego podpis;
2) dane doradcy rolnośrodowiskowego, przy którego udziale został sporządzony plan działalności ekologicznej, oraz jego podpis;
3) czas realizacji zobowiązania ekologicznego;
4) wykaz pakietów lub wariantów, w ramach których rolnik realizuje zobowiązanie ekologiczne;
5) określenie elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, występujących na obszarze gospodarstwa;
6) oświadczenie rolnika o przekazaniu pełnych i prawdziwych danych niezbędnych do sporządzenia planu działalności ekologicznej;
7) nazwę jednostki certyfikującej, która objęła producenta systemem kontroli, o którym mowa w art. 27 rozporządzenia nr 834/2007;
8) informacje o zakazach ustanowionych na obszarach chronionych;
9) datę sporządzenia planu działalności ekologicznej.
2. Część szczegółowa - dotyczy poszczególnych wariantów i pakietów realizowanych w ramach zobowiązania ekologicznego i zawiera informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zobowiązania ekologicznego, w tym informacje w zakresie:
1) działek rolnych zlokalizowanych na określonych działkach ewidencyjnych i realizowanych na nich określonych wariantów lub pakietów ze wskazaniem roślin uprawnych uprawianych w ramach tych wariantów lub pakietów;
2) wymogów w ramach realizowanego zobowiązania ekologicznego, a w przypadku uprawy roślin, o których mowa w ust. 2 pkt 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, również szczegółowy opis sposobu realizacji wymogów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e-h załącznika nr 2 do rozporządzenia, wraz z uzasadnieniem takiego sposobu.
3. Załączniki do planu działalności ekologicznej:
1) szkic gospodarstwa rolnego z naniesionymi oznaczeniami:
a) poszczególnych działek rolnych, na których mają być realizowane pakiety lub warianty, oraz
b) elementów krajobrazu rolniczego nieużytkowanych rolniczo, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, występujących na obszarze tego gospodarstwa;
2) oświadczenie doradcy rolnośrodowiskowego, że wymogi realizowanego pakietu nie są sprzeczne z ustanowionymi dla danego obszaru Natura 2000 działaniami obligatoryjnymi określonymi w planie ochrony lub w planie zadań ochronnych - w przypadku pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12 rozporządzenia realizowanego na takim obszarze.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  38

WYKAZ ROŚLIN OBJĘTYCH PŁATNOŚCIĄ EKOLOGICZNĄ

Lp.Uprawa lub gatunek rośliny uprawnejNazwa łacińska gatunkuKlasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R - uprawy rolnicze

W - uprawy warzywne

Z - uprawy roślin zielarskich

S - podstawowe uprawy sadownicze

Se - ekstensywne uprawy sadownicze

P - uprawy paszowe na gruntach ornych

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR - uprawy roczne

UD - uprawy dwuletnie

UW - uprawy wieloletnie

P - pozostałe

I. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji i Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji
1bobikVicia faba var. minor.RUR
2burak cukrowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. altissima DollRUR
3chmielHumulus lupulus L.RUW
4cykoria siewnaCichorium intybus L.RUR
5dynia oleistaCucurbita pepo convar. styriaca Grebensc.RUR
6esparceta siewna na materiał siewnyOnobrychis viciifolia Scop.RUW
7facelia błękitnaPhacelia tanacetifolia Benth.RUR
8gorczyca białaSinapis alba L.RUR
9gorczyca czarnaBrassica nigra (L.) KochRUR
10gorczyca sarepskaBrassica juncea (L.) Czern.RUR
11groch siewny (w tym z rośliną podporową)Pisum sativum L. (partim)RUR
w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)Pisum arvense L.
12gryka zwyczajnaFagopyrum esculentum Moench.RUR
13inne gatunki pszenicRUR
14jęczmień jaryHordeum vulgare L.RUR
15jęczmień ozimyHordeum vulgare L.RUR
16komonica zwyczajna na materiał siewnyLotus corniculatus L.RUW
17koniczyna biała na materiał siewnyTrifolium repens L.RUW
18koniczyna białoróżowa na materiał siewnyTrifolium hybridum L.RUW
19koniczyna czerwona na materiał siewnyTrifolium pratense L.RUW
20koniczyna krwistoczerwona na materiał siewnyTrifolium incarnatum L.RUR
21koniczyna perska na materiał siewnyTrifolium resupinatum L.RUR
22konopie włóknisteRUR
23kukurydza na ziarnoZea mays L.RUR
24len oleistyLinum usitatissimum L. convar. mediterraneum (Vavilov ex Ell.) Kulpa et DanertRUR
25len włóknistyLinum usitatissimum L. convar. usitatissimumRUR
26lnianka siewna (lnicznik)Camelina sativa (L.) CrantzRUR
27lucerna chmielowa (nerkowata) na materiał siewnyMedicago lupulina L.RUW
28lucerna mieszańcowa na materiał siewnyMedicago x varia T. MartynRUW
29lucerna siewna na materiał siewnyMedicago sativa (L.) CrantzRUW
30łubin biały na nasionaLupinus albus L.RUR
31łubin wąskolistny na nasionaLupinus angustifolius L.RUR
32łubin żółty na nasionaLupinus luteus L.RUR
33mieszanka strączkowo-zbożowaRUR
34mieszanka zbożowaRUR
35nostrzyk białyMelilotus albus Medik L.RUR
36nostrzyk białyMelilotus albus Medik L.RUD
37ostropest plamistySilybum marianum L.RUR
38owiesAvena sativa L.RUR
39owies szorstkiAvena strigosa Schleb.RUR
40prosoPanicum miliaceum L.RUR
41pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
42pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.RUR
43pszenica samopsza jaraTriticum monococcumRUR
44pszenica samopsza ozimaTriticum monococcumRUR
45pszenica płaskurka jaraTriticum dicoccumRUR
46pszenica płaskurka ozimaTriticum dicoccumRUR
47pszenica orkisz jaraTriticum speltaRUR
48pszenica orkisz ozimaTriticum speltaRUR
49pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.RUR
50pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.RUR
51rzepak jaryBrassica napus L.RUR
52rzepak ozimyBrassica napus L.RUR
53rzepikBrassica rapa var. typica Posp.RUR
54rzodkiew oleista na materiał siewnyRaphanus sativus var. oleiformis Pers.RUR
55seradela uprawna na nasionaOrnithopus sativus Brot.RUR
56słonecznik oleistyHelianthus annuus L.RUR
57soja zwyczajnaGlycine max (L.) MerrillRUR
58szarłat z wyjątkiem A. retroflexusAmaranthus spp.RUR
59topinamburHelianthus tuberosus L.RUR
60trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewnyRUR
61trawy w siewie czystym z przeznaczeniem na materiał siewnyRUW
62wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.RUR
63wyka kosmata na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.RUD
64wyka siewna na materiał siewny (w tym z rośliną podporową)Vicia sativa L.RUR
65żyto jareSecale cereale L.RUR
66żyto ozimeSecale cereale L.RUR
67żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.RUR
68żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.RUD
II. Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji i Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji
1arbuz (kawon)Citrullus vulgaris (Thunb.) Matsum et NakaiWUR
2bóbVicia faba L.WUR
3brokuł włoskiBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
4brukiew jadalnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.WUR
5burak ćwikłowyBeta vulgaris ssp. vulgaris, convar. crassa var. Conditiva Alef.WUR
6burak liściowyBeta vulgaris ssp. vulgaris convar. vulgaris var. cicla L.WUR
7cebula szalotkaAllium cepa grupa aggregatumWUR
8cebula perłowaAllium ampeloprasum L.WUR
9cebula siedmiolatkaAllium fistulosum L.WUW
10cebula zwyczajnaAllium cepa L.WUR
11chrzan pospolityArmoracia rusticanaWUW
12cukiniaCucurbita pepo var. giromontinaWUR
13cykoria warzywnaCichorium intybus var. foliosum HegiWUR
14czosnekAllium sativum L.WUR
15dynia olbrzymiaCucurbita maxima Duch.WUR
16dynia piżmowaCucurbita moschata Duch.WUR
17dynia zwyczajnaCucurbita pepo L.WUR
18fasola wielokwiatowaPhaseolus coccineus L.WUR
19fasola zwykłaPhaseolus vulgaris L.WUR
20groch cukrowyPisum sativum var. saccharatumWUR
21groch łuskowyPisum sativum var. pachylobumWUR
22jarmużBrassica oleracea var. acephala subvar. Sabellica L.WUR
23kalafiorBrassica oleracea var. botrytis L.WUR
24kalarepaBrassica oleracea var. gongylodes L.WUR
25kapusta brukselskaBrassica oleracea var. gemmifera (DC.) SchwarzWUR
26kapusta chińskaBrassica rapa var. chinensisWUR
27kapusta głowiasta białaBrassica oleracea var. capitata f. alba (L.) DucheseneWUR
28kapusta głowiasta czerwonaBrassica oleracea var. capitata f. rubra (L.) DucheseneWUR
29kapusta pekińskaBrassica rapa var. pekinensisWUR
30kapusta włoskaBrassica oleracea var. italica PlenckWUR
31karczochCynara scolymus L.WUR
32karczochCynara scolymus L.WUW
33koper ogrodowyAnethum graveolens L.WUR
34koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUR
35koper włoskiFoeniculum vulgare Mill.WUD
36kukurydza cukrowaZea mays var. saccharata (Sturtev.) Zhuk.WUR
37marchew jadalnaDaucus carota L.WUR
38oberżyna (bakłażan)Solanum melongena L.WUR
39ogórekCucumis sativus L.WUR
40paprykaCapsicum annuum L.WUR
41pasternakPastinaca sativa L.WUR
42patisonCucurbita pepo var. patissoninaWUR
43pietruszka korzeniowaPetroselinum sativum ssp. tuberosumWUR
44pietruszka naciowaPetroselinum sativum ssp. crispumWUR
45pomidorLycopersicon esculentum Mill.WUR
46porAllium porrum L.WUR
47rabarbar ogrodowyRheum rhaponticum L.WUW
48roszponka (roszpunka)Valerianella olitoria (L.) Latter. Em. BetckeWUR
49rzepa jadalnaBrassica campestris var. rapaWUR
50rzodkiewRaphanus sativus var. niger KernerWUR
51rzodkiewkaRaphanus sativus var. sativusWUR
52sałata zwyczajnaLactuca sativa L.WUR
53seler korzeniowyApium graveolens var. RapaceumWUR
54seler naciowyApium graveolens var. dulceWUR
55soczewica jadalna (w tym z rośliną podporową)Lens culinaris Medik.WUR
56skorzoneraScorzonera hispanica L.WUR
57szczawRumex acetosa L.WUW
58szczypiorekAllium schoenoprasum L.WUW
59szparagAsparagus officinalis L.WUW
60szpinak zwyczajnySpinacia oleracea L.WUR
61ziemniakSolanum tuberosum L.WUR
III. Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji i Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji
1arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.ZUR
2arcydzięgiel litworArchangelica officinalis L.ZUD
3babka lancetowataPlantago lanceolata L.ZUW
4babka płesznikPlantago psyllium L.ZUR
5bazylia pospolitaOcimum basilicum L.ZUR
6bylica estragonArtemisia dracunculus L.ZUW
7czarnuszka siewnaNigella sativa L.ZUR
8cząber ogrodowySatureja hortensis L.ZUR
9czosnek niedźwiedziAllium ursinum L.ZUW
10drapacz lekarskiCnicus benedictus L.ZUR
11dziurawiec zwyczajnyHypericum perforatum L.ZUW
12hyzop lekarskiHyssopus officinalis L.ZUW
13jeżówka purpurowaEchinacea purpureaZUW
14kminek zwyczajnyCarum carvi L.ZUD
15kolendra siewnaCoriandrum sativum L.ZUR
16kozieradka pospolitaTrigonella foenum-graecum L.ZUR
17kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUR
18kozłek lekarskiValeriana officinalis L.ZUD
19krwawnik pospolityAchillea millefolium L.ZUW
20lawenda wąskolistnaLavandula angustifolia Mill.ZUW
21lebiodka pospolitaOriganum vulgare L.ZUW
22lubczyk ogrodowyLevisticum officinalis L.ZUW
23majeranek ogrodowyOriganum majorana L.ZUR
24malwa czarnaAlthea rosea (L.) Cav.ZUD
25melisa lekarskaMelissa officinalis L.ZUW
26mięta kędzierzawaMentha crispa L.ZUW
27mięta pieprzowaMentha piperita L.ZUW
28mniszek lekarskiTaraxacum officinalis L.ZUW
29nagietek lekarskiCalendula officinalis L.ZUR
30nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.) Pall.ZUD
31nostrzyk żółty (lekarski)Melilotus officinalis (L.) Pall.ZUW
32ogórecznik lekarskiBorago officinalis L.ZUR
33prawoślaz lekarskiAlthaea officinalis L.ZUW
34różeniec górskiRhodiola rosea L.ZUW
35ruta zwyczajnaRuta graveolens L.ZUW
36rumian rzymski (szlachetny)Anthemis nobilis L.ZUW
37rumianek pospolityChamomilla recutita (L.) Rauch.ZUR
38rutwica lekarskaGalega officinalis L.ZUW
39rzewień dłoniastyRheum palmatum L.ZUW
40serdecznik pospolityLeonurus cardiaca L.ZUW
41szałwia lekarskaSalvia officinalis L.ZUW
42szanta zwyczajnaMarrubium vulgare L.ZUW
43ślaz dzikiMalva sylvestris L.ZUW
44tymianek właściwyThymus vulgaris L.ZUW
45wiesiołek dwuletniOenothera biennis L.ZUD
46wiesiołek dziwnyOenothera paradoxa HudziokZUR
47żeń-szeń prawdziwyPanax ginseng C.A. MeyZUW
IV. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji*) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji*)
1brzoskwinia i nektarynaSUW
2czereśniaSUW
3grusza domowaSUW
4jabłoń domowaSUW
5morelaSUW
6śliwa domowaSUW
7winoroślSUW
8wiśnia pospolitaSUW
V. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji - wybrane rośliny) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji - wybrane rośliny)
1agrest (porzeczka agrest)SUW
2borówka wysoka i średniaSUW
3jeżynaSUW
4malinaSUW
5porzeczkaSUW
6poziomkaSUW
7truskawkaSUW
VI. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji (Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji*) i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji (Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji*)
1aronia czarnoowocowaSeUW
2bez czarnySeUW
3borówka brusznicaSeUW
4borówka niskaSeUW
5dereń jadalnySeUW
6jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)SeUW
7pigwa pospolitaSeUW
8pigwowiec japońskiSeUW
9rokitnik zwyczajnySeUW
10róża dzikaSeUW
11róża jabłkowataSeUW
12róża pomarszczonaSeUW
13śliwa japońskaSeUW
14świdośliwaSeUW
15żurawina wielkoowocowaSeUW
VII. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
1brukiew pastewnaBrassica napus var. napobrassica (L.) Rchb.PUR
2burak pastewnyBeta vulgaris ssp. vulgarisconvar. crassa var. crassa Alef.PUR
3dynia pastewnaCucurbita pepo convar. PepoPUR
4esparceta siewnaOnobrychis vicifolia Scop.PUW
5groch siewny (w tym z rośliną podporową)

w tym peluszka (w tym z rośliną podporową)

Pisum sativum L. (partim) (Pisum arvense L.)PUR
6jęczmień jaryHordeum vulgare L.PUR
7jęczmień ozimyHordeum vulgare L.PUR
8kapusta pastewnaBrassica oleracea convar. acephala (DC.) Alef.PUR
9komonica zwyczajnaLotus corniculatus L.PUW
10koniczyna białaTrifolium repens L.PUW
11koniczyna białoróżowaTrifolium hybridum L.PUW
12koniczyna czerwonaTrifolium pratense L.PUW
13koniczyna krwistoczerwonaTrifolium incarnatum L.PUR
14koniczyna perskaTrifolium resupinatum L.PUR
15kukurydza na kiszonkęZea mays L.PUR
16lędźwianLathyrus L.PUR
17lucerna chmielowa (nerkowata)Medicago lupulina L.PUW
18lucerna mieszańcowaMedicago x varia T. MartynPUW
19lucerna sierpowataMedicago falcata L.PUW
20lucerna siewnaMedicago sativa (L.) CrantzPUW
21łąka przemienna**PUW
22marchew pastewnaDaucus carota L.PUR
23mieszanka jednoroczna trawPUR
24mieszanka jednoroczna traw z bobowatymi drobnonasiennymiPUR
25mieszanka strączkowo-zbożowaPUR
26mieszanka strączkowo-gorczycowaPUR
27mieszanka strączkowaPUR
28mieszanka strączkowo-słonecznikowaPUR
29mieszanka zbożowaPUR
30mieszanka wieloletnia trawPUW
31mieszanka wieloletnia traw z bobowatymi drobnonasiennymiPUW
32owiesAvena sativa L.PUR
33owies nagiAvena nuda L.PUR
34pastwisko przemienne**PUW
35pszenica zwyczajna jaraTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.PUR
36pszenica zwyczajna ozimaTriticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.PUR
37pszenica samopsza jaraTriticum monococcumPUR
38pszenica samopsza ozimaTriticum monococcumPUR
39pszenica płaskurka jaraTriticum dicoccumPUR
40pszenica płaskurka ozimaTriticum dicoccumPUR
41pszenica orkisz jaryTriticum speltaPUR
42pszenica orkisz ozimyTriticum speltaPUR
43pszenżyto jarex Triticosecale Wittm.PUR
44pszenżyto ozimex Triticosecale Wittm.PUR
45rzepa pastewnaBrassica rapa subsp. rapaPUR
46rzodkiew oleistaRaphanus sativus var. oleiformis Pers.PUR
47rutwica wschodniaGalega orientalis Lam.PUW
48seradela uprawnaOrnithopus sativus Brot.PUR
49słonecznik pastewnyHelianthus annuus L.PUR
50sorgoSorghum spp.PUR
51topinamburHelianthus tuberosus L.PUR
52wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.PUR
53wyka kosmata (w tym z rośliną podporową)Vicia villosa L.PUD
54wyka siewna (w tym z rośliną podporową)Vicia sativa L.PUR
55żyto jareSecale cereale L.PUR
56żyto ozimeSecale cereale L.PUR
57żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.PUR
58żyto krzycaSecale cereale var. multicaule Metzg. ex Alef.PUD
* Nazwy botaniczne roślin odnoszą się do odmian roślin uprawnych.

** Łąka przemienna i pastwisko przemienne - uprawa traw lub innych upraw zielnych na gruntach ornych objętych płodozmianem w okresie krótszym niż pięć lat.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ ZWIERZĄT, KTÓRYCH POSIADANIE STANOWI WARUNEK PRZYZNANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH NIEKTÓRYCH PAKIETÓW

1. Zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji:
1) bydło domowe (Bos taurus) oraz bawoły domowe (Bubalus bubalis);
2) daniele (Dama dama);
3) gęsi (Anserinae);
4) indyki (Meleagris gallopavo);
5) jelenie szlachetne (Cervus elaphus) i jelenie sika (wschodnie) (Cervus nippon);
6) kaczki (Anatidae);
7) konie (Equus caballus);
8) kozy (Capra hircus);
9) króliki (Oryctolagus cuniculus f. domesticus);
10) kury (Gallus gallus domesticus);
11) owce (Ovis aries);
12) perlice (Numididae);
13) świnie (Sus scrofa f. domestica).
2. Zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach pakietu 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i pakietu 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji:
1) bydło domowe (Bos taurus) oraz bawoły domowe (Bubalus bubalis);
2) daniele (Dama dama);
3) gęsi (Anserinae);
4) jelenie szlachetne (Cervus elaphus) i jelenie sika (wschodnie) (Cervus nippon);
5) konie (Equus caballus);
6) kozy (Capra hircus);
7) króliki (Oryctolagus cuniculus f. domesticus);
8) owce (Ovis aries).

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WSPÓŁCZYNNIK PRZELICZANIA ZWIERZĄT NA DJP NA POTRZEBY SPEŁNIANIA WARUNKU POSIADANIA ZWIERZĄT I PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ W RAMACH PAKIETU 5. UPRAWY PASZOWE NA GRUNTACH ORNYCH W OKRESIE KONWERSJI, PAKIETU 11. UPRAWY PASZOWE NA GRUNTACH ORNYCH PO OKRESIE KONWERSJI, PAKIETU 6. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIETU 12. TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE PO OKRESIE KONWERSJI

Lp.Rodzaj zwierzątWspółczynnik przeliczania

zwierząt na DJP

Konie
1Ogiery, klacze, wałachy1,2
2Źrebaki powyżej 2 lat1
3Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat0,8
4Źrebaki powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,5
5Źrebięta do 6 miesięcy0,3
Bydło oraz bawoły domowe
6Buhaje1,4
7Krowy1
8Jałówki cielne1
9Jałówki powyżej 1 roku0,8
10Jałówki powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,3
11Opasy powyżej 1 roku0,8
12Opasy powyżej 6 miesięcy do 1 roku0,3
13Cielęta do 6 miesięcy0,15
Kozy
14Kozy matki0,15
15Koźlęta do 3,5 miesięcy0,05
16Koźlęta powyżej 3,5 miesięcy do 1,5 roku0,08
17Pozostałe kozy0,1
Świnie
18Świnie0,3
Owce
19Owce powyżej 1,5 roku0,1
20Tryki powyżej 1,5 roku0,12
21Jagnięta do 3,5 miesięcy0,05
22Tryczki0,08
23Maciorki0,1
Drób
24Kury, kaczki0,004
25Gęsi0,008
26Indyki0,024
27Perlice0,003
Inne
28Jelenie szlachetne0,29
29Jelenie sika (wschodnie)0,12
30Daniele0,12
31Króliki0,007

ZAŁĄCZNIK Nr  7 

MINIMALNA OBSADA DRZEW, KRZEWÓW I NIEKTÓRYCH UPRAW JAGODOWYCH W RAMACH PAKIETU 4. UPRAWY SADOWNICZE W OKRESIE KONWERSJI I PAKIETU 10. UPRAWY SADOWNICZE PO OKRESIE KONWERSJI

Lp.Minimalna obsada szt./ha
I. Wariant 4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji i

Wariant 10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji

1brzoskwinia i nektaryna600
2czereśnia500
3grusza domowa600
4jabłoń domowa800
5morela500
6śliwa domowa600
7winorośl1 500
8wiśnia pospolita800
II. Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji i

Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

1agrest (porzeczka agrest)2 000
2borówka wysoka i średnia2 500
3jeżyna2 500
4malina4 000
5porzeczka2 000
6poziomka30 000
7truskawka30 000
III. Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji i

Wariant 10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji

1aronia czarnoowocowa1 500
2bez czarny600
3borówka brusznica20 000
4borówka niska4 000
5dereń jadalny600
6jagoda kamczacka (suchodrzew jadalny)3 000
7pigwa pospolita800
8pigwowiec japoński2500
9rokitnik zwyczajny700
10róża dzika1 000
11róża jabłkowata1 000
12róża pomarszczona (wielkoowocowa)2 000
13śliwa japońska600
14świdośliwa2 900
15żurawina wielkoowocowa100 000

ZAŁĄCZNIK Nr  8  39  

WYSOKOŚĆ STAWEK PŁATNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Lp.Pakiety rolnictwa ekologicznegoWarianty rolnictwa ekologicznegoStawki płatności
1Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji1 137 zł/ha
2Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji1 557 zł/ha
3Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji1 325 zł/ha
4Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji4.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze w okresie konwersji

4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji

1 882 zł/ha
4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze w okresie konwersji790 zł/ha
5Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji926 zł/ha
6Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji535 zł/ha
7Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji932 zł/ha
8Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji1 310 zł/ha
9Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji1 325 zł/ha
10Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji10.1.1. Podstawowe uprawy sadownicze po okresie konwersji

10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji

1 501 zł/ha
10.2. Ekstensywne uprawy sadownicze po okresie konwersji660 zł/ha
11Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji658 zł/ha
12Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji535 zł/ha

ZAŁĄCZNIK Nr  9

KOSZTY TRANSAKCYJNE

Koszty transakcyjneWysokość kwoty przeznaczonej na refundację kosztów transakcyjnych
Koszty kontrolido 5 ha900
powyżej 5 ha do 10 ha1 000
powyżej 10 ha do 20 ha1 100
powyżej 20 ha do 50 ha1 300
powyżej 50 ha do 100 ha1 400
powyżej 100 ha1 500

ZAŁĄCZNIK Nr  10  40

WYSOKOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW DOTKLIWOŚCI UCHYBIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKÓW TRWAŁOŚCI UCHYBIENIA STOSOWANYCH DO DOKONYWANIA ZMNIEJSZEŃ PŁATNOŚCI EKOLOGICZNYCH

Rodzaj uchybieniaWspółczynnik dotkliwości uchybieniaWspółczynnik trwałości uchybieniaIloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości
odwracalna krótkotrwałaodwracalna długotrwałanieodwracalna
I. Wszystkie pakiety
Nieodpowiednie przeznaczenie zbioru.17%--1,7530%
Ia. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
Uprawianie uprawy lub rośliny gatunku niewymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 rozporządzenia oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b rozporządzenia.80%1,25--100%
Uprawianie konopi włóknistych w innym celu niż uzyskanie z tej uprawy nasion lub liści, lub kwiatostanów.80%1,25--100%
Ib. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji oraz warianty Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i warianty Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
Niewytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:

1) uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a rozporządzenia - niewytworzenie tego produktu co najmniej z jednej uprawy lub roślin jednego gatunku uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;

2) uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia - niewytworzenie tego produktu w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej uprawianej na danej działce rolnej.

80%1,25--100%
II. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku więcej niż 25% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 35% wielkości tego obszaru.20%1,25--25%
Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku co najmniej 35% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 45% wielkości tego obszaru.30%1,25--38%
Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku co najmniej 45% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, lecz mniej niż 55% wielkości tego obszaru.40%1,25--50%
Powierzchnia upraw roślin, o których mowa w § 9 ust. 2a, 14 i 14a rozporządzenia, zajmuje w danym roku co najmniej 55% wielkości obszaru objętego zobowiązaniem ekologicznym, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia.80%1,25--100%
III. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji - w przypadku uprawy drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu
Niewykonanie któregokolwiek z zabiegów uprawowych lub pielęgnacyjnych, w szczególności10%1,25--13%
nieusunięcie odrostów i samosiewów, lub wykonanie ich niezgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego określonymi w planie działalności ekologicznej.
Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej, niż jest wymagane więcej niż o 10%, lecz nie więcej niż o 20%.20%-1,5-30%
Drzew w okresie owocowania lub na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%.67%-1,5-100%
Krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż o 20%.20%-1,5-30%
Krzewów owocujących, ukorzenionych i spełniających minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%.67%-1,5-100%
Sady są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.57%--1,75100%
IV. Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji - w przypadku uprawy drzew niebędących w okresie owocowania lub niebędących na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub uprawy krzewów, które nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu
Drzew, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%, lecz nie więcej niż o 20%.20%-1,5-30%
Drzew, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%.67%-1,5-100%
Krzewów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 10%,20%-1,5-30%
lecz nie więcej niż o 20%.
Krzewów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. c załącznika nr 2 do rozporządzenia, jest mniej, niż jest wymagane o więcej niż 20%.67%-1,5-100%
Niewykonanie któregokolwiek z zabiegów pielęgnacyjnych, w szczególności nieusunięcie odrostów i samosiewów, nieuformowanie korony drzew lub nieprzycięcie krzewów po posadzeniu w celu wzmocnienia pędów.10%1,25--13%
Niestosowanie nawozów i środków (dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zawierających N, P, K, Mg i Ca) w dawkach określonych w planie działalności ekologicznej z uwzględnieniem bilansu azotu i wyniku chemicznej analizy gleby, która została przeprowadzona nie wcześniej niż rok przed nasadzeniem plantacji sadowniczej.10%1,25--13%
Niewykonanie działań zapobiegających i chroniących przed chorobami i szkodnikami, mimo że była taka konieczność, przy użyciu środków dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, lub wykonanie tych działań niezgodnie ze wskazaniami doradcy rolnośrodowiskowego określonymi w planie działalności ekologicznej.10%1,25--13%
Niezapobieganie zachwaszczeniu lub nieusuwanie chwastów - gleba nie jest utrzymywana w postaci czarnego ugoru lub nie występuje zadarnienie przez regularne koszenie lub nie są stosowane inne zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chwastów.10%1,25--13%
Sady są prowadzone jako uprawa jednorzędowa.57%--1,75100%
V. Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji i Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji
Niewykoszenie lub wykoszenie w nieodpowiednim terminie.10%1,25--13%
Niezłożenie skoszonej biomasy w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy.10%1,25--13%
VI. Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i Pakiet 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji
Niewykoszenie lub niewypasanie trwałych użytków zielonych lub wykoszenie lub wypasanie w nieodpowiednim terminie.10%1,25--13%
Niezłożenie skoszonej biomasy na łące w pryzmy, w tym pryzmy balotowe, stogi lub brogi lub jej nieusunięcie w odpowiednim terminie, lub pozostawienie na działce rolnej rozdrobnionej biomasy.10%1,25--13%
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).
2 Utraciło moc na podstawie art. 88 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, które weszło w życie z dniem 20 grudnia 2013 r.; rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 stosuje się nadal do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Komisję na mocy tego rozporządzenia przed dniem 1 stycznia 2014 r
3 § 9 ust. 1a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
4 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
5 § 9 ust. 2a zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
6 § 9 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
7 § 9 ust. 9 pkt 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
8 § 9 ust. 13a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
9 § 9 ust. 13b dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
10 § 12 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
11 § 12 ust. 7 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
12 § 12 ust. 7 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
13 Rozporządzenie utraciło moc na podstawie § 58 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U.2013.361), które weszło w życie z dniem 15 marca 2013 r.
14 § 14a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
15 § 17 ust. 1 pkt 3 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
16 § 17 ust. 1a zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
17 § 17 ust. 1aa dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
18 § 21 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
19 § 22 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
20 § 23 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
21 § 24 ust. 6 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
22 § 25 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
23 § 26 ust. 5 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
24 § 26 ust. 9 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 10 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
25 § 27 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
26 § 27 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
27 § 27 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
28 § 29 ust. 5 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
29 § 29 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 12 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
30 § 30 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
31 § 30 ust. 1c dodany przez § 1 pkt 13 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
32 § 30 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
33 § 30 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 13 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
34 § 31a pkt 1 lit. a zmieniona przez § 1 pkt 14 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
35 § 31a pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
36 Utraciło moc na podstawie art. 19 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 807/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i wprowadzającego przepisy przejściowe (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 211 z 08.08.2015, str. 7), które weszło w życie z dniem 31 lipca 2014 r.; stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.
37 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
38 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.

39 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.
40 Załącznik nr 10 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.