§ 9. - Szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1784 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2023 r.
§  9. 
1.  10
 Płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli rolnik prowadzi produkcję rolną zgodnie z przepisami dotyczącymi rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej.
1a.  11
 (uchylony)
2.  12
 (uchylony).
2a.  13
 Jeżeli rośliny bobowate grubonasienne lub gorczyca biała, lub gryka zwyczajna uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1c załącznika nr 2 do rozporządzenia.
2b.  14
 (uchylony).
2c.  15
 (uchylony).
2d.  16
 W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 7 płatność ekologiczna do gruntów, na których jest prowadzona uprawa konopi włóknistych, jest przyznawana, jeżeli rolnik ubiega się o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w art. 20 pkt 1 ustawy o Planie Strategicznym, do tych gruntów w roku, w którym ubiega się o przyznanie płatności ekologicznej do tych gruntów, i są spełnione warunki przyznania do nich płatności bezpośrednich.
3.  17
 W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, w którym są określone zwierzęta, których posiadanie stanowi warunek przyznania płatności ekologicznej w ramach niektórych pakietów.
4.  18
 W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:
1)
pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych występujących w gospodarstwie rolnym;
2)
pkt 13 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik:
a)
jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na DJP, wynosi co najmniej 0,5 DJP oraz nie więcej niż 1,5 DJP na hektar wszystkich użytków rolnych występujących w gospodarstwie rolnym,
b)
realizuje zobowiązanie ekologiczne w ramach innego pakietu lub wariantu.
4a. 
Jeżeli zwierzę, o którym mowa w ust. 3 lub 4, w danym roku zostało uwzględnione przy przyznawaniu pomocy finansowej do działek rolnych z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w ust. 3 lub 4, zwierzę to nie może zostać uwzględnione przy przyznawaniu płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 i 12.
5. 
Warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, uznaje się za spełnione, jeżeli:
1) 19
 warunki te spełnia małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 6, lub 11, lub 12, lub 13;
2)
małżonek rolnika, o którym mowa w pkt 1, wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności ekologicznej temu rolnikowi z uwzględnieniem określonych zwierząt, których małżonek tego rolnika jest posiadaczem.
6. 
Wyrażając zgodę, o której mowa w ust. 5 pkt 2, małżonek rolnika, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, podaje numery identyfikacyjne zwierząt objętych tą zgodą.
7.  20
 Zwierząt, o których mowa w ust. 5 pkt 2, nie uwzględnia się przy przyznawaniu małżonkowi rolnika, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, płatności ekologicznej w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5, 6, 11 , 12 lub 13 lub pomocy finansowej do działek rolnych z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, w ramach którego warunkiem przyznania tej pomocy jest posiadanie zwierząt, o których mowa w ust. 3 lub 4.
8. 
(uchylony).
9.  21
 Przy ustalaniu spełniania warunków określonych w ust. 3 i w ust. 4 pkt 1 i pkt 2 lit. a bierze się pod uwagę zwierzęta:
1)
posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia 15 marca roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia 14 marca roku następującego po roku złożenia tego wniosku oraz w odniesieniu do których rolnik lub jego małżonek dokonali wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zgłoszeń do komputerowej bazy danych - w przypadku zwierząt, o których mowa w:
a)
ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w pkt 10 tego ustępu,
b)
ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w pkt 8 tego ustępu;
2)
wymienione w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie eko logicznym i produkcji ekologicznej, oraz posiadane przez rolnika lub jego małżonka w okresie od dnia:
a)
przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, zwanego dalej "rozporządzeniem 2018/848", w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia tej kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848, nie później niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej,
b)
objęcia systemem kontroli obejmującym kontrolę urzędową i inne czynności urzędowe, o których mowa w rozdziale VI rozporządzenia 2018/848, w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej do dnia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 38 ust. 3 rozporządzenia 2018/848, w roku złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1, utrzymywanych przez rolnika lub jego małżonka, którzy zostali objęci tym systemem kontroli w roku złożenia wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.
10.  22
 Liczbę DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt według średniego stanu z odpowiedniego okresu określonego w ust. 9 i współczynników ich przeliczenia na DJP, które na potrzeby zastosowania ust. 3 i ust. 4 pkt 1 są określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, a na potrzeby zastosowania ust. 4 pkt 2 lit. a są określone w załączniku nr 6a do rozporządzenia, przy czym liczba zwierząt jest:
1)
ustalana na podstawie danych zawartych w komputerowej bazie danych, o której mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 1;
2)
wskazana w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej - w przypadku zwierząt, o których mowa w ust. 9 pkt 2.
11.  23
 (uchylony).
12.  24
 (uchylony).
13.  25
 Jeżeli rolnik nie spełnia warunku określonego w ust. 3 lub w ust. 4 pkt 1, płatność ekologiczna może mu zostać przyznana, w przypadku gdy warunek taki spełnia łącznie co najmniej z jednym innym rolnikiem ubiegającym się o przyznanie płatności ekologicznej. Przepisy ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
13a.  26
 Jeżeli suma liczby zwierząt, o których mowa w ust. 9, przeliczonych na DJP zgodnie z ust. 10, jest mniejsza niż liczba zwierząt niezbędna do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przez wszystkich rolników, o których mowa w ust. 13, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa tych rolników do wskazania:
1)
numerów identyfikacyjnych zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników - w przypadku bydła, kóz, owiec i koni lub
2)
gatunku zwierząt i liczby zwierząt w ramach każdego ze wskazanych gatunków zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4, przez każdego z tych rolników - w przypadku zwierząt innych niż wymienione w pkt 1

- w terminie określonym w tym wezwaniu.

13b.  27
 Jeżeli, mimo wezwania, rolnicy, o których mowa w ust. 13a, nie wskażą numerów identyfikacyjnych zwierząt lub liczby zwierząt, które mają być uwzględnione do spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, przez każdego z tych rolników, w terminie określonym w tym wezwaniu, przepisu ust. 13 nie stosuje się.
14. 
Jeżeli rośliny bobowate drobnonasienne, trawy lub ich mieszanki uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3.
14a. 
W przypadku uprawy wieloletnich roślin bobowatych drobnonasiennych, wieloletnich traw lub ich mieszanek uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 5 lub 11, płatność ekologiczna do gruntów, na których są one uprawiane, może zostać przyznana bez spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3, w pierwszym roku ich uprawy, a w drugim roku ich uprawy, jeżeli zostaną wykorzystane jako nawóz zielony.
14b. 
W okresie realizacji zobowiązania ekologicznego płatność ekologiczna do danego gruntu na warunkach określonych w ust. 2a i 14 może być przyznana tylko w jednym roku, a na warunkach określonych w ust. 14a - tylko w dwóch latach.
14c. 
Jeżeli do danego gruntu w poprzednich latach realizacji zobowiązania ekologicznego płatność ekologiczna została przyznana na warunkach określonych w ust.:
1)
2a, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 14 albo 14a;
2)
14, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 2a albo 14a;
3)
14a, płatność ekologiczna do tego gruntu nie może być przyznana na warunkach określonych w ust. 2a albo 14.
15. 
W przypadku wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c, płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik zobowiązał się do utrzymania na gruntach, do których zostanie mu przyznana ostatnia płatność ekologiczna z tytułu realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie tego wariantu, przez 2 lata od zakończenia realizacji tego zobowiązania, minimalnej obsady drzew wskazanej w załączniku nr 7 do rozporządzenia, w którym jest określona minimalna obsada drzew, krzewów i niektórych upraw jagodowych w ramach Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat - minimalna obsada drzew wynosi 125 drzew na hektar i co najmniej 90% tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.
16. 
W przypadku uprawy krzewów w ramach wariantów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. a i c lub pkt 10 lit. a i c, płatność ekologiczna może być przyznana za ostatni rok realizacji zobowiązania ekologicznego w ramach tych wariantów, pomimo zaprzestania uprawy tych krzewów po przeprowadzeniu zbioru w tym roku, jeżeli jest spełniony warunek, o którym mowa w ust. 1.
10 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
11 § 9 ust. 1a uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
12 § 9 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
13 § 9 ust. 2a zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.
14 § 9 ust. 2b uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.
15 § 9 ust. 2c uchylony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.
16 § 9 ust. 2d zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
17 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
18 § 9 ust. 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 27 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.451) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.316) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. d rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

19 § 9 ust. 5 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. e rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
20 § 9 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. f rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
21 § 9 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. g rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
22 § 9 ust. 10 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. g rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
23 § 9 ust. 11 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. h rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
24 § 9 ust. 12 uchylony przez § 1 pkt 5 lit. h rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
25 § 9 ust. 13 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. i rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.
26 § 9 ust. 13a:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. j rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.

27 § 9 ust. 13b:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1243) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. j rozporządzenia z dnia 10 marca 2023 r. (Dz.U.2023.481) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 2023 r.