§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.451

Akt jednorazowy
Wersja od: 8 marca 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Rolnictwo ekologiczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1784) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 9:
a)
uchyla się ust. 1a i ust. 2,
b)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Jeżeli rośliny bobowate grubonasienne lub gorczyca biała, lub gryka zwyczajna uprawiane w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 zostaną wykorzystane w danym roku jako nawóz zielony na określonych gruntach, płatność ekologiczna do tych gruntów jest przyznawana w danym roku bez spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 1c załącznika nr 2 do rozporządzenia.",

c)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 12 płatność ekologiczna jest przyznawana, jeżeli ponadto rolnik jest posiadaczem zwierząt gatunków wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, których liczba, w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe (DJP), wynosi co najmniej 0,5 DJP na hektar wszystkich trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności ekologicznej.",

d)
w ust. 9 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "o rolnictwie ekologicznym" dodaje się wyraz "(Dz. U. z 2017 r. poz. 1054 oraz z 2018 r. poz. 1616 i 1633)";
2)
w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznej w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 5 i 11 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługuje płatność ekologiczna w ramach tych pakietów, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, o których mowa w § 9 ust. 9, przeliczonych na DJP zgodnie z § 9 ust. 10, i współczynnika 0,5.";

3)
po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

"§ 14a. Wysokość płatności ekologicznej przyznawanej do gruntów, na których rolnik realizuje pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 1-6, a do których została mu przyznana płatność ekologiczna w ramach poprzednio realizowanego przez tego rolnika zobowiązania ekologicznego, które zostało już zakończone, ustala się z uwzględnieniem stawek płatności określonych dla pakietu wymienionego odpowiednio w § 4 ust. 1 pkt 7-12.";

4)
w § 17:
a)
w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) sposobie wykorzystywania działek rolnych w ramach zobowiązania ekologicznego, zawierające w szczególności wskazanie pakietu i wariantu realizowanych na danej działce oraz uprawy lub gatunku rośliny uprawnej uprawianych na tej działce;",

b)
ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. We wniosku o przyznanie płatności ekologicznej w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10, w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych, rolnik może wskazać uprawę wielogatunkową uprawianą na danej działce, określając jednocześnie uprawy lub gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach takiej uprawy wielogatunkowej, przez którą w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1:

1) pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego pakietu, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha albo

2) pkt 4 lit. a i c i pkt 10 lit. a i c - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach tych wariantów, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha, albo

3) pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b - należy rozumieć co najmniej dwie różne uprawy lub dwa różne gatunki roślin uprawnych uprawiane w ramach danego wariantu, pod warunkiem że zajmują łącznie zwarty obszar o powierzchni co najmniej 0,1 ha.",

c)
po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:

"1aa. Przepisu ust. 1a nie stosuje się w przypadku uprawy na danej działce rolnej:

1) roślin uprawnych, o których mowa w § 9 ust. 2a, 2b, 14 i 14a, lub

2) konopi włóknistych, lub

3) ostropestu plamistego, lub

4) rośliny dwuletniej, lub

5) mieszanki wieloletnich traw albo mieszanki wieloletnich traw z bobowatymi drobnonasiennymi.";

5)
w § 21 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenie tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo";

6)
w § 22 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 - również pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.";

7)
w § 23 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, nowy posiadacz gruntów, o których mowa w ust. 1, dołącza umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie tych gruntów, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji, a w przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 5 pkt 1 - również pisemną zgodę, o której mowa w § 9 ust. 5 pkt 2.";

8)
w § 24 w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) oświadczenie spadkobiercy rolnika o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierające wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku, albo";

9)
w § 25 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.";

10)
w § 26:
a)
w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną umowę, w wyniku której zostało na niego przeniesione posiadanie gruntów objętych zobowiązaniem ekologicznym podjętym przez rolnika, który był dotychczas posiadaczem tych gruntów, albo kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.",

b)
w ust. 9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli zdarzenie, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło w okresie 2 lat od zakończenia realizacji zobowiązania ekologicznego w zakresie wariantu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 10 lit. a i c, rolnik składa w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło to zdarzenie, oświadczenie nowego posiadacza tych gruntów, złożone na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmujące zobowiązanie do:";

11)
w § 27 po ust. 1 dodaje się ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Rolnik, o którym mowa w ust. 1, zmienia, przy udziale doradcy rolnośrodowiskowego, plan działalności ekologicznej w celu dostosowania tego planu do przejętego zobowiązania ekologicznego, przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośredniej w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku następującym po roku, za który rolnikowi została przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21-26.

1b. Rolnik, o którym mowa w ust. 1, składa do kierownika biura powiatowego Agencji do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który została mu przyznana płatność ekologiczna w trybie przepisów § 21-26, kopie stron planu działalności ekologicznej zmienionego na podstawie ust. 1a, na których są zawarte informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, z tym że kopie stron, na których są zawarte informacje, o których mowa w § 19 ust. 4a pkt 2, oraz informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, zawierają podpis doradcy rolnośrodowiskowego, przy udziale którego został zmieniony ten plan.

1c. W przypadku zmiany planu zmienionego na podstawie ust. 1a w zakresie określonym w § 19 ust. 4b, przepisy § 19 ust. 4b, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.";

12)
w § 29:
a)
w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) oświadczeniem tego spadkobiercy o złożeniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, zawierającym wskazanie imienia, nazwiska i numeru identyfikacyjnego rolnika, którego jest spadkobiercą, w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku",

b)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem albo potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji.";

13)
w § 30:
a)
po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:

"1b. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogu określonego w ust. 1b załącznika nr 2 do rozporządzenia, polegające na uprawie w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 lub pkt 3, upraw lub roślin gatunków innych niż wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu, płatność ekologiczna w części dotyczącej działki rolnej, na której jest uprawiana taka uprawa wielogatunkowa, przysługuje w wysokości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

1) iloczynu:

a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i

b) współczynnika trwałości tego uchybienia

– określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tej działki rolnej, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku liczby upraw lub liczby gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 i 3, w odniesieniu do których stwierdzono to uchybienie, do liczby wszystkich upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach tej uprawy na danej działce rolnej.

1c. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu wymogu określonego w ust. 1c lub ust. 2 pkt 1 lit. h lub pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia przez rolnika, który w oświadczeniu o sposobie wykorzystywania działek rolnych wskazał uprawę wielogatunkową, płatność ekologiczna w części dotyczącej gruntów, na których jest uprawiana ta uprawa wielogatunkowa, przysługuje w wielkości zmniejszonej o kwotę stanowiącą iloczyn:

1) iloczynu:

a) współczynnika dotkliwości tego uchybienia i

b) współczynnika trwałości tego uchybienia

– określonych w załączniku nr 10 do rozporządzenia oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn:

a) wysokości płatności, jaka przysługiwałaby do tych gruntów, gdyby rolnik przestrzegał tego wymogu, oraz

b) procentowego stosunku liczby upraw lub liczby gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a, w odniesieniu do których stwierdzono to uchybienie, do liczby wszystkich upraw lub gatunków roślin uprawnych uprawianych w ramach tej uprawy na danej działce rolnej.",

b)
ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Jeżeli w odniesieniu do uchybienia, o którym mowa w ust. 1, 1a-1c, 4, 9, 12 i 13, wystąpi powtarzalność, o której mowa w art. 35 ust. 3 akapit piąty rozporządzenia nr 640/2014, płatność ekologiczna w części dotyczącej danego pakietu lub jego wariantu, których dotyczy to uchybienie, jest zmniejszana dodatkowo o kwotę stanowiącą iloczyn 7% kwoty, którą rolnik otrzymałby, gdyby to uchybienie nie wystąpiło, oraz liczby lat, w których wcześniej stwierdzono podobne niezgodności.";

14)
w § 31a w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) wymogów określonych w ust. 1, 1b, 1c i ust. 2 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit. k załącznika nr 2 do rozporządzenia - iloczyn współczynnika dotkliwości i trwałości danego uchybienia wynosi 1%,";

15)
w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a)
w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) co najmniej 30% zbioru uzyskanego z każdej uprawy lub roślin każdego gatunku uprawianych w ramach pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3 i 7-9 rozporządzenia oraz w ramach wariantów pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 i 10 rozporządzenia, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 2a rozporządzenia, jest przeznaczone do przetwórstwa lub przekazania do innych gospodarstw, lub sprzedaży,",

b)
w ust. 1a pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) bobowatych grubonasiennych lub gorczycy białej, lub gryki zwyczajnej uprawianych w plonie głównym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 1 lub 7 rozporządzenia oraz",

c)
ust. 1b otrzymuje brzmienie:

"1b. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Wariantu 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, Pakietu 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, Wariantu 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji - uprawianie na gruntach ornych upraw lub roślin gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu, a w przypadku uprawy konopi włóknistych - uprawianie ich w celu uzyskania z tej uprawy nasion lub liści, lub kwiatostanów.",

d)
po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

1c. Wymóg dodatkowy dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakietu 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakietu 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakietu 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakietu 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakietu 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji - wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:

1) uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 1 rozporządzenia - wytworzenie tego produktu z każdej uprawy lub roślin każdego gatunku uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;

2) uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia - wytworzenie tego produktu w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej uprawianej na danej działce rolnej.",

e)
w ust. 2:
w pkt 1:
--
lit. g otrzymuje brzmienie:

"g) posiadanie do roku poprzedzającego rok wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego, zgodnie z pkt 2 lit. k, dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633 oraz z 2018 r. poz. 650) - w przypadku drzew i krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 tej ustawy, jeżeli nimi uzupełniono minimalną obsadę, o której mowa w lit. d lub e, i są one odpowiednio drzewami niebędącymi w okresie owocowania lub niebędącymi na podkładkach karłowych lub półkarłowych, których uprawa jest prowadzona nie krócej niż rok, lub nie są krzewami owocującymi, ukorzenionymi i spełniającymi minimalne wymagania dotyczące średnicy pędu,",

--
dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z drzew i krzewów uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 2 i 3 rozporządzenia - wytworzenie tego produktu z drzew i krzewów każdego z gatunków uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;",

w pkt 2:
--
lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) posiadanie do roku poprzedzającego rok wytworzenia produktu rolnictwa ekologicznego, zgodnie z lit. k, dokumentu potwierdzającego jakość i liczbę materiału szkółkarskiego kategorii elitarny lub kategorii kwalifikowany lub materiału szkółkarskiego CAC, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie - w przypadku drzew i krzewów gatunków wymienionych w wykazie, o którym mowa w art. 1 ust. 3 tej ustawy,",

--
dodaje się lit. k w brzmieniu:

"k) wytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z drzew i krzewów uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a pkt 2 i 3 rozporządzenia - wytworzenie tego produktu z drzew i krzewów każdego z gatunków uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej, od:

– drugiego roku od ich nasadzenia - w przypadku maliny, truskawki, poziomki i borówki brusznicy,

– czwartego roku od ich nasadzenia - w przypadku gruszy domowej, derenia jadalnego, rokitnika zwyczajnego, pigwy pospolitej, pigwowca japońskiego, róży dzikiej, róży jabłkowatej i róży pomarszczonej,

– trzeciego roku od ich nasadzenia - w przypadku innych drzew i krzewów niż wymienione w tiret pierwszym i drugim;",

dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) w przypadku drzew lub krzewów, o których mowa w pkt 2, które w trakcie realizacji zobowiązania ekologicznego stały się drzewami lub krzewami, o których mowa w pkt 1, stosuje się wymogi określone w pkt 2.";

16)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli:
a)
wiersz pierwszy otrzymuje brzmienie:
Lp.Uprawa lub gatunek rośliny uprawnejNazwa łacińska gatunkuKlasyfikacja dla potrzeb upraw w rolnictwie ekologicznym:

R - uprawy rolnicze

W - uprawy warzywne

Z - uprawy roślin zielarskich

S - podstawowe uprawy sadownicze

Se - ekstensywne uprawy sadownicze

P - uprawy paszowe na gruntach ornych

Klasyfikacja roślin dla potrzeb sprawozdawczości:

UR - uprawy roczne

UD - uprawy dwuletnie

UW - uprawy wieloletnie

P - pozostałe

b)
część I, II i III otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;
17)
w załączniku nr 10 do rozporządzenia w tabeli:
a)
część Ia otrzymuje brzmienie:
Ia. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, Wariant 4.1.2. Uprawy jagodowe w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji, Pakiet 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, Wariant 10.1.2. Uprawy jagodowe po okresie konwersji
Uprawianie uprawy lub rośliny gatunku niewymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia w ramach danego wariantu lub pakietu - w przypadku pakietów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1-3, 5, 7-9 i 11 rozporządzenia oraz wariantów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 10 lit. b rozporządzenia.80%1,25--100%
Uprawianie konopi włóknistych w innym celu niż uzyskanie z tej uprawy nasion lub liści, lub kwiatostanów.80%1,25--100%
b)
po części Ia dodaje się część Ib w brzmieniu:
Ib. Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji, Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji, Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji, Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji, Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji oraz warianty Pakietu 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji i warianty Pakietu 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
Niewytworzenie produktu rolnictwa ekologicznego w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym z uprawy lub roślin gatunku uprawianych na danej działce rolnej, a w przypadku:

1) uprawy wielogatunkowej, o której mowa w § 17 ust. 1a rozporządzenia - niewytworzenie tego produktu co najmniej z jednej uprawy lub roślin jednego gatunku uprawianych w ramach takiej uprawy wielogatunkowej na danej działce rolnej;

2) uprawy rośliny dwuletniej wymienionej w załączniku nr 4 do rozporządzenia - niewytworzenie tego produktu w drugim roku uprawy rośliny dwuletniej uprawianej na danej działce rolnej.

80%1,25--100%